Ste pripravení na "nový fiškálny zákon" č. 289/2008? - iKelp
Pokladňa a Sklad
 

Ste pripravení na "nový fiškálny zákon" č. 289/2008?


Máme pre Vás riešenie!

Spoločnosť Abiset s.r.o., výrobca technológií značky iKelp, má dlhoročné skúsenosti s riešeniami pokladničných systémov a spolupracuje s kľúčovými výrobcami a dovozcami zariadení na slovenskom trhu. Zároveň je členom pracovnej skupiny 10-tich najvýznamnejších výrobcov softvéru, ktorá pracuje na príprave komplexných riešení pre klientov, aby ich prechod pre splnenie podmienok "nového fiškálneho zákona" č. 289/2008 bol čo najjednoduchší.

Nezabudnite na kľúčové dátumy a na fakt, že "nový fiškálny zákon" je už v platnosti!

  • Zákon č. 289/2008 bol vydaný 18.7.2008.
  • Odo dňa 1.9.2008 môže vykonávať servisné zásahy na zariadení iba oprávnená servisná organizácia, ktorá je zaregistrovaná na príslušnom daňovom úrade a tento jej registráciu schválil (zoznam servisných organizácií je zverejnený aj na internete).
  • Od 1.3.2009 môžu výrobcovia a dovozcovia registračných pokladníc podať žiadosť o certifikáciu zariadení podľa nového fiškálneho zákona (predpokladá sa, že prvé certifikované zariadenia budú dostupné v Q4/2009).
  • Do 31.12.2011 je prechodné obdobie, kedy užívatelia registračných pokladníc a fiškálnych modulov uvedených do prevádzky pre 1.1.2011 môžu "fungovať" podľa "starého fiškálneho zákona", vyhlášky č. 55 Ministerstva financií SR zo dňa 22.2.1994. Deň 31.12.2011 je posledným dňom kedy je možné používať "nefiškálne" zariadenie.
  • Odo dňa 1.1.2011 môžu byť uvádzané do prevádzky len zariadenia, ktoré spĺňajú podmienky zákona č. 289/2008, tzv. "nového fiškálneho zákona".

Požiadavky zákona č. 289/2008 na elektronickú registračnú pokladnicu:

  1. Elektronické registračné zariadenie vybavené prevádzkovou pamäťou, vstavaným registračným programom, fiskálnou pamäťou, zobrazovacím zariadením pre zákazníka, hodinami, klávesnicou a tlačiarňou, ktoré tvoria jeden funkčný celok.
  2. Počítač s vlastným registračným programom a so samostatnou fiskálnou tlačiarňou.

§ 4 ods. (1) definuje:
Požiadavky na elektronickú registračnú pokladnicu
(1) Na účely plnenia povinnosti podľa § 3 ods. 1 možno používať len elektronickú registračnú pokladnicu,
a) na ktorú akreditovaná osoba 10) vydala certifikát o splnení požiadaviek podľa odsekov 2 až 4; pri vydávaní certifikátu akreditovaná osoba 10) prihliada aj na technickú dokumentáciu z procesu posudzovania zhody, ktorá deklaruje splnenie technických požiadaviek podľa písmena d); elektronická registračná pokladnica musí byť certifikovaná vrátane vstavaného registračného programu

 

Každý výrobca alebo dovozca, ktorého zariadenia podporuje obchodný informačný systém iKelp Predajca, deklaroval a garantoval podporu "nového fiškálneho zákona" vo svojich zariadeniach.

 

Čo to pre Vás znamená v praxi? Naši obchodní a servisní partneri Vám poradia a navrhnú optimálne riešenie priamo pre Vaše potreby. Odporúčame Vám, aby ste sa dôsledne pripravili na túto zásadnú zmenu legislatívy a kontaktovali niektorého z našich partnerov (v zozname Kontaktov).