Pokladňa a Sklad
 

Vytvorenie hlásenia INTRASTAT - export výkazu

V tomto článku Vám predstavíme vytvorenie samotného hlásenia Intrastat a jeho export pre ďalšie spracovanie v aplikácii Intrastat-CS ktorá je priamo na odosielanie výkazov určená. Článok zároveň vychádza z predpokladu, že boli správne vykonané všetky potrebné nastavenia a vyplnené údaje na skladových kartách a príslušných dokladoch. (Viac o jednotlivých nastaveniach sa dočítate v článku Vytvorenie hlásenia INTRASTAT - popis a základné nastavenia.)

Vytvorenie hlásenia

Hlásenie pre Intrastat sa vytvára v rozšírených rozboroch aplikácie (vytvorenie rozboru je podmienené príslušnou licenciou) ako rozbor pohybov príjmov za dané obdobie. Očakáva sa, že sa vykoná len jedno hlásenie za mesiac. Ak užívateľ chce vytvárať hlásenia postupne, je potrebné tomuto prispôsobiť dátum rozboru. Pozor však na dodatočné úpravy dokladov! Tieto je potreba pri odoslaných Intrastat hláseniach doriešiť aj ručne pomocou aplikácie Intrastat-CS ako opravné hlásenie.

Príprava filtra pre rozbor

Nakoľko sa výkaz podáva pravidelne v určitých intervaloch, odporúčame vytvoriť schému s nadefinovanými filtrami. Aby bolo jednoznačné, o akú schému sa jedná, odporúčame jej pomenovanie "Intrastat".

 1. Sklad - nadefinujte vo filtri sklad, na ktorý je realizovaný príjem zo zahraničia a ktorý bude vstupovať do výkazu.
 2. Druh príjmu - nadefinujte druh príjmu, ktorým je realizovaný príjem tovaru na daný sklad.
 3. Skladové kategórie - kategórie, v ktorých sú zaradené skladové karty vstupujúce do výkazu.
 4. Výber kontaktov / Skupiny kontaktov - odporúčame vytvoriť v adresáre skupinu kontaktov, do ktorej budú zaradený zahraničný dodávatelia. Rozbor bude následne realizovaný aj nad kontaktom. Toto je vhodné v prípade, že máte skladovú kartu ktorú nakupujete aj od tuzemských, aj od zahraničných dodávateľov. (Ak by pri rozbore nebol aplikovaný filter na kontakty, resp. skupinu kontaktov a v danom mesiaci by bol tovar nakupovaný aj od tuzemského aj od zahraničného dodávateľa, pri generovaní by rozbor hádzal problém s finančným dokladom, pretože na tuzemskom doklade nie sú evidované potrebné vlastnosti. Použitím filtra na kontakty sa tak vyberú pohyby na kartách len vybraných kontaktov.)

Výber údajov

 1. Výber predvolenej schémy rozboru "Intrastat".
 2. Určiť dátum pohybov, resp. príslušný mesiac za ktorý bude tvorený výkaz.
 3. Prekliknúť sa na záložku Výber.
 4. Z filtra vybrať možnosť "Intrastat, dovoz za obdobie".
 5. Po výbere skontrolovať, či sa v hlásení nenachádzajú chybné záznamy. Tieto je potrebné pred exportom skontrolovať a nezrovnalosti opraviť.. (Chyby sú popísané v stĺpci "Popis chyby". Pomocou filtra je možné vyfiltrovanie len chybných záznamov.)
  1. Chýbajúci Taric / Hmotnosť na skladovej karte - v stĺpci "Kód / Text" je možné dvojklikom otvoriť priamo skladovú kartu na úpravu a daný údaj doplniť. Po uložení je opätovne potrebné údaje aktualizovať kliknutím na tlačidlo Vybrať.
  2. Chýbajúci finančný doklad - nie je správne previazaný skladový a finančný doklad, je potrebné vytvoriť medzi dokladmi väzbu / na finančnom doklade nie sú vyplnené vlastnosti a je potrebné ich vypniť alebo upraviť.
  3. Chýbajúce / nevyplnené vlastnosti na finančnom doklade - dvojklikom v stĺpci Doklad f. sa otvorí Dod. faktúra na úpravu. Následným kliknutím na tlačidlo Vlastnosti je možné vlastnosti doplniť. Po uložení je opätovne potrebné údaje aktualizovať kliknutím na tlačidlo Vybrať.
 6. Ak sa v zozname už nenachádzjú žiadne chyby, je možné výkaz vyexportovať.
  1. Export - kliknutím na tlačidlo Tlač ľavým tlačidlo myši je možné vyexportovať súbor vo formáte XML/INSTAT, túto voľbu je potrebné vybrať aj následne pri importe v aplikácii Intrastat-CS.
  2. Exportkliknutím na tlačidlo Tlač pravým tlačidlo myši je možné vyexportovať súbor vo formáte XLS pre prípadné iné spracovanie rozboru.
 7. Import rozboru do aplikácie Intrastat-CS, ktorý pri importe opäť kontroluje prípadné nezrovnalosti a v prípade ich zistenia ich aplikácia vypíše.
Aplikáciu Intrastat-CS, ako aj aktualizácie a nápovedu k aplikácii je možné stiahnuť zo stránky https://intrastat.financnasprava.sk/index.php?x=160&y=331.
Write by Author / Vytvorené by