Pokladňa a Sklad
 

Vytvorenie hlásenia INTRASTAT - popis a základné nastavenia

V tomto článku si v krátkosti predstavíme, čo INTRASTAT je, akým spôsobom evidencia funguje a čo je v aplikácii potrebné pre správny výkaz nastaviť.

INTRASTAT v skratke

INTRASTAT je systémom štatistického zisťovania, ktorý umožňuje zbierať, spracúvať a poskytovať údaje o obchodovaní s tovarom medzi členskými štátmi EU.

Intrastat systém bol v členských štátoch zavedený 1. januára 1993, keď bol na území EÚ vytvorený jednotný trh. To znamenalo zrušenie hraníc medzi členskými štátmi a teda aj colných kontrol na nich. Colné orgány už viac nie sú zodpovedné za registráciu a kontrolu obchodu medzi členskými štátmi. Štatistický úrad SR, ktorý využíval jednotný colný doklad ako zdroj údajov, musel ho nahradiť vlastným štatistickým zisťovaním. (Ďalšie informácie https://intrastat.financnasprava.sk/index.php?x=171&y=157)

Kto je povinný tento výkaz odovzdávať?

V systéme INTRASTAT-SK je každý, kto je povinný tento výkaz vytvárať označovaný ako "Spravodajská jednotka". Jedná sa o každú právnickú, fyzickú osobu a skupinu registrovanú pre DPH v Slovenskej republike (podľa platného zákona o dani z pridanej hodnoty), ktorá za predchádzajúci kalendárny rok, alebo od začiatku sledovaného roka prijala alebo odoslala tovar v EÚ v súhrnnej hodnote vyššej ako prah oslobodenia, pričom prah oslobodenia pre rok 2014 pre prijatie stanovený vo výške 200 000 EUR a pre odoslanie 400 000 EUR. Prekročenie prahu oslobenia sa sleduje zvlášť pre dovoz a zvlášť pre vývoz. (Kompletnú príručku INTRASTAT-SK si môžte stiahnuť TU.)

Vytvorenie výkazu v aplikácii iKelp Predajca

Aby bolo možné vytvoriť správne podklady pre výkaz, je potrebné niekoľkých nastavení. Je potrebné vytvoriť kategóriu, do ktorej budú karty zaraďované. Nakoľko pre potreby INTRASTAT je potrebné evidovanie doplnkových vlastností je potrebné aj tieto v aplikácii vytvoriť a priradiť ich príslušnej kategórii aby bolo možné ich definovať skladovým kartám. 

Ak už sú v aplikácii všetky nastavenia a dáta na skladových kartách definované, nahrá sa v aplikácii dodávateľská faktúra, ktorá sa previaže s príjemkou. Týmto krokom došlo k vykonaniu všetkých potrebných nastavení a príprave dát pre vygenerovanie podkladov pre INTRASTAT z aplikácie iKelp Predajca. Aplikácia iKelp Predajca generuje len dáta, ktoré sa následne pomocou aplikácie INTRASTAT-CS ďalej spracovávajú. Neposiela hlásenie priamo!

Potrebné nastavenia

Bližší popis užívateľských vlastností, ich definovanie a prácu s vlastnosťami popisuje článok Užívateľské vlastnosti v aplikácii iKelp Predajca. Pred vytváraním ďaľších nastavení Vám odporúčame si prečítať tento článok. 

1. Nadefinovanie užívateľských vlastností skladovým kartám

  • Dodatková merná jednotka 
   • Exp. názov - XKartMjDodad
  • Množstvo v dodatkovej MJ - množstvo v dodatkovej mernej jednotke. 
   • Typ - Desatinné číslo
   • Exp. názov - XKartHmotDodad
  • Krajina pôvodu - pri zakladaní odporúčame vyplniť v zozname hodnôt kódy krajín, odkiaľ tovar pochádza a prípadne ich postupne dopĺnať. Kód krajiny, resp členských štátov je zhodný zo skratkou krajiny. (Zoznam členských krajín ako aj kódov jednotlivých krajín, nájdete v príručke INTRASTAT-SK, ktorú je možné stiahnuť TU.) 
   • MJ - Krajina
   • Typ - Vymenované hodnoty
   • Exp. názov - XKartKrajinaPovod
Užívateľské vlastnosti skladových kariet. Zobrazené vymenované hodnoty nemusia byť kompletné a je potrebné ich doplniť v závislosti od konkrétnych podmienok.

2. Nadefinovanie užívateľských vlastností finančným dokladom

  1. Hodnoty, ktoré môžu nadobúdať jednotlivé vlastnosti (Číselníky) sú popísané na stránke https://intrastat.financnasprava.sk/index.php?page=vypln v príslušných PDF dokumentoch.
  2. Hodnoty jednotlivých vlastností je potrebné vyplniť v tvare "Kod", alebo v tvare "Kod - Text", kde pomlčka (-) je oddelovac a do vysledneho xml je exportované všetko pred. Čo je za pomlčkou sa pri exporte oreže.
   • Členský štát - štát, z ktorého bol tovar odoslaný do Slovenskej republiky.
    • Súkromná - Áno
    • Typ - Vymenované hodnoty
    • Exp. názov - XFinKrajinaDovoz 
   • Región určenia - slovenský región (kraj), v ktorom bude tovar spotrebovaný alebo bude zustavený, spracovaný alebo prepracovaný.
    • Súkromná - Áno
    • Typ - Vymenované hodnoty
    • Exp. názov - XFinRegioPovod 
   • Druh dopravy - kód predpokladaného spôsobu dopravy podľa aktívneho dopravného prostriedku.
    • Súkromná - Áno
    • Typ - Vymenované hodnoty
    • Exp. názov - XFinRegioPovod
   • Druh obchodu - uvedie sa druh obchodu.
    • Súkromná - Áno
    • Typ - Vymenované hodnoty
    • Exp. názov - XFinDruhObchod 
   • Dodacie podmienky - uvedie sa dodaciac podmienka, čo sú také ustanovenia zmluvy, ktoré určujú povinnosti predávajúceho a kupujúceho.
    • Súkromná - Áno
    • Typ - Reťazec
    • Exp. názov - XFinDodPodm 
Užívateľské vlastnosti Finančných dokladov. Zobrazené vymenované hodnoty nemusia byť kompletné a je potrebné ich doplniť v závislosti od konkrétnych podmienok.

3. Vytvorenie kategórií a k nim prideliť nadefinované užívateľské vlastanosti

  • Vytvorenie hlavnej kategórie s názvom "Hlásenia" priamo na koreni stromu skladových kariet, ktorá bude obsahovať dve podkategórie:
   • Intrastat/Zahraničné - všetky karty zaradené do tejto kategórie budú spracovávané v rámci výkazu INTRASTAT
   • Tuzemské - do tejto kategórie Vám odporúčame zaradiť karty, ktoré nebudú vstupovať do výkazu. 
  • Nastavenie príznaku NV kategórii hlásenia - aby sa nestalo, že karta, ktorá je predmetom hlásení nebude zaradená do správnej kategórie, odporúčame nastaviť kategórii "Hlásenia" príznak NV (Nutné vyplniť). Tým je zabezpečené, že už pri vytváraní skladovej karty bude obsluha donútená zaradiť kartu do správnej kategórie.
  • Nastaviť kód zdielania kategórie Intrastat/Zahraničné
   • Kód - XKartyIntrastat
  • Priradiť kategórii Intrastat/Zahraničné nadefinované užívateľské vlastnosti - zároveň odporúčame priradenej vlastnosti "Krajina pôvodu" nadefinovať príznak NV (Nutné vyplniť). Tým bude obsluha pri zakladaní kariet nútená túto vlastnosť na karte vyplniť.
  • Vytvorenie kategórií s názvom "Domáce" a "Zahraničné" priamo na koreni stromu finančných dokladov.
   • Priradiť kategórii "Zahraničné" nadefinované užívateľské vlastsnoti.
Užívateľské vlastnosti nadefinované v kategórii skladových kariet a finančných dokladov . Zobrazené vymenované hodnoty nemusia byť kompletné a je potrebné ich doplniť v závislosti od konkrétnych podmienok.

4. Aktívny druh pre tvorbu dodávateľských faktúr.

Aby bolo možné evidovanie dodávateľských faktúr v aplikácii, je potrebné mať v nastaveniach príslušný druh aktívny.

  • V Nastaveniach aplikácie v časti Doklady -> Druhy dokladov skontrolujte, či je aktívny druh "Dod. faktúra".
(Ďalšie informácie o dokladoch a nastaveniach dokladov sa dočítate v článku Nastavenia - moduly, typy a druhy dokladov.)

V prípade, že tieto nastavenia boli v aplikácii vykonané, odporúčame ďalej pokračovať na článok Ako správne tvoriť podklady pre výkaz INTRASTAT?, v ktorom je popísané, ako správne vypĺnať jednotlivé údaje na kartách a dokladoch tak, aby boli podklady vygenerované správne. Vytvorenie a príprava samotného súboru výkazu je popísaná v návode Vytvorenie hlásenia INTRASTAT - export výkazu.

Write by Author / Vytvorené by