Skladová karta typu - Tovar

V tomto článku Vám predstavíme krátke inštruktážne video - postup pre vytvorenie skladovej karty typu Tovar. Nižšie nájdete bližší popis jednotlivých nastavení daného typu skladovej karty. Skladové karty je možné založiť v menu aplikácie v časti Karty, kliknutím na ikonu Nová a výberom príslušného typu karty.

Popis jednotlivých záložiek formulára aplikácie:

Prehľad

  • Základné údaje o karte - v úvode sa zobrazia základné informácie o karte, ako typ, zaradenie do kategórie, informácia o štatistikách predaja a pod.

  • Názov karty - názov zobrazenej karty.

  • Štatistiky predaja - po kliknutí na popis sa zobrazí Nástenka predajov karty. Porovnanie predajov s predchádzajúcim obdobím vyčíslený v hodnote, percentuálne a zobrazenie štatistiky v prehľadných grafoch.
   • Podrobnosti - zobrazenie grafu predajov za aktuálny mesiac.

Základné

  • Názov - názov skladovej karty. Pri vytváraní skladovej karty typu "Tovar", zadajte názov tak, aby bolo možné skladovú kartu jednoducho identifikovať. V prípade, že tento názov je dlhší ako 45 znakov, automaticky sa zobrazí ponuka pre zadanie skráteného názvu skladovej karty. Ak je potrebné názov skrátiť, skrátený názov zadajte tam, nakoľko názov skladovej karty sa zobrazuje v ponuke pre zákazníka napr. na jedálnom lístku. Preto je vhodné tu mať zadaný celý názov. (Viac informácií o jedálnych lístkov v aplikácii sa dozviete Vytvorenie jedálneho lístka, zverejnenie na Facebooku a vašej webstránke.)
   • Skrátený názov - sem je možné zadať názov s rôznymi skratkami. Skrátený názov sa v prípade, že je vyplnený zobrazuje obsluhe pri predaji, je možné nastaviť, či sa má tlačíť na bonovacej tlačiarni a na doklade pre zákazníka. (Nastavenie je možné vykonať v časti Zariadenia - Tlačové výstupy Bloček / Bonovačka, aktivovaním nastavenia Skrátený názov.)
  • Kód / PLU - po vyplnení tohto čísla bude možné kartu ľahšie vyhľadávať v aplikácii. (Systém automaticky číslo vygeneruje, je však možné ho upraviť.)

  • MJ - merná jednotka tovaru.

  • Typ karty - je možné dodatočne po vytvorení upraviť typ v prípade, že sa jedná o systémovo podobný.

  • Cena - predajná cena tovaru. Jedná sa o koncovú predajnú cenu zadávanú s DPH. (V prípade platcu DPH si cenu bez DPH aplikácia automaticky dopočíta.)

  • Polovičná porcia - po aktivovaní je možné nastaviť predajnú cenu polovičnej porcie.

  • Skl. cena - aktuálna skladová cena počítaná z jednotlivých dodávok.

  • Množstvo - aktuálne množstvo na sklade.

  • DPH - výška priradenej DPH danej skladovej karte. (Možnosť nastavenia DPH na skladovej karte sa zobrazí po správnom vyplnení obchodných údajov spoločnosti v časti O nás. Ak je tu vyplnené aj IČ DPH, zobrazí sa dané nastavenie. Nakoľko je rozdieľ vo výške DPH vzhľadom na to, či sa jedlo konzumuje na prevádzke alebo mimo, DPH sa nastavuje pre účtovanie a konzumáciu na prevádzke.)
   • Použiť zmenu sadzby DPH pre donášku - ak má zákazník možnosť si tovar objednať, alebo vyzdvihnúť, aplikuje sa pri predaji iná sadzba DPH ako pri konzumácii na prevádzke. Nastavenie definuje, či sa pre kartu má táto zmena aplikovať.
  • Zamknutá cena - v prípade uzamknutia ceny nie je možné cenu na položke pri predaji meniť. Rovnako nie je možné na položku aplikovať žiadnu zľavu. V prípade, že je vytvorený akciový cenník na kategóriu v ktorej sa daná položka nachádza, na kartu s uzamknutou cenou sa rovnako zľava aplikovať nebude.

  • Zákaz predaja - v prípade daného nastavenia na karte, nie je možné položku predať,  rovnako sa nezobrazuje ani v zozname pri predaji. (Neodporúčame premenovávať skladové karty. Ak došlo k vyradeniu položky z predaja, je možné skladovej karte tento príznak nastaviť a v prípade potreby vytvoriť novú skladovú kartu. Ak sa následne položka opätovne vráti do predaja, príznak sa odoberie a kartu bude možné opäť predávať a bude sa zobrazovať v zoznamoch.)

  • Farba - farba, pod akou sa bude ikona položky zobrazovať v predaji.

Rozšírené

  • SBL Karta - v prípade, že na danej karte je nastavený tento príznak, nachádza sa v zozname evidencie Spotrebiteľského balenia liehu.

  • Predaj zlomkového množstva - nastavenie definuje, či je možné predať aj časť z danej karty. (Pri jedlách napr. polovičnú porciu, pri panákoch miesto 0,04l napr. 0,02 a pod.)

  • Hmotnoť v g - hmotnosť položky v gramoch. (Nastavenie je zvlášť vhodné vypĺňať napr. pri jedlách, kedy sa táto informácia zobrazuje na jedálnom lístku.)

  • Objem v l - objem položky v litroch. (Nastavenie je zlášť vhodné vypĺňať pri fľašiach a rozlievanom alkohole. Tento údaj sa okrem iného zobrazuje aj na jedálnom lístku.)

  • EAN - čiarový kód danej položky. Čiarový kód odporúčame vyplniť ak sa jedná o kartu s evidenciou SBL, ktorý jednoznačne identifikuje daný tovar. Rovnako tak aj v prípade predaja pomocou čítačky čiarových kódov.

  • Čas na prípravu v min - údaj sa zobrazuje na jedálnom lístku.

  • Rýchle poznámky - na karte je možné nadefinovať aj tzv. "Rýchle poznámky", ktoré bližšie identifikujú požiadavku zákazníka pri objednávke. Jednotlivé poznámky je možné od seba oddeliť čiarkou. (Napr. pri minerálke to môže byt poznámka "Nechladená" alebo "S ľadom" a pod. Viac informácií o rýchlich poznámkach získate aj v našom inštruktážnom videu Poznámky (rýchle) k položkám v objednávke.)

  • Popis - popis na skladovej karte predstavuje bližší popis, ktorý sa zobrazuje na jedálnom lístku. (Pri miešaných drinkoch sa môže jednať napr. o zloženie a pod.)

  • Alergény - na karte je možné nadefinovať alergény. Nastavenie je vhodné vypliť pri skladových kartách jedál. Nadefinované alergény sa následne budú zobrazovať na jedálnom lístku.

  • Naše ponuky - skladovú kartu je možné založiť aj ako položku napr. Obedového menu. Toto sa môže zobrazovať napr. po osnímaní QR kódu na stole, prípadne na Vašej stránke či Facebooku. (Bližšie informácie o položkách "Naše ponuky", na čo slúži, jej nastavenia a ako ju využívať sa konkrétne na položke "Obedové menu" dozviete vo videopríručk k aplikácii Vytvorenie obedového menu, zverejnenie na Facebooku a vašej webstránke.)

  • Inventúry - na skladovej karte je možné definovať priradenie položky do tzv. "Rýchlej inventúry". Jedná sa o položky, ktoré sa často inventujú. (Napr. pre Rýchla inventúra - bar odporúčame zaradiť skladové karty alkoholu, ktoré sa kontrolujú pri striedaní zmien, alebo na konci dňa. Je tak možné vytvoriť rýchlu inventúru konkrétnych tovar a doslova do pár minút tak zistiť aktuálny stav na sklade.) 

  • Fiskálne tlačiarne - v aplikácii je možné nadefinovať tlač bonovačiek aj na fiskálnej tlačiarni. 

  • Bonovačky - ak sú v aplikácii nadefinované bonovacie tlačiarne, je možné nastaviť, na ktorej tlačiarni sa bude karta tlačiť. Skladovej karte je možné nadefinovať tlač len na jednom zariadení. 

  • Zahrnúť v sklade - ak je dané nastavenie aktívne, stav na skladovej karte sa bude zobrazovať v rozboroch a štatistikách aplikácie. Nakoľko sú špecifické prípady, kedy nie je žiadané, aby stav danej karty vstupoval do rozborov, je možné dané nastavenie vypnúť. Odporúčame však ponechať nastavenie zapnuté.

  • Min. skl. mn. - minimálne skladové množstvo, ktoré chcete na karte evidovať. Ak stav na karte klesne pod toto nastavené minimálne množstvo, skladová karta sa bude zobrazovať na nástenke aplikácie v časti Nedostatočné množstvo na sklade. Na základe toho máte prehľad, ktorý tovar je potrebné objednať a ktorý má dostatočné množstvo na sklade.

  • Obj. mn. - množstvo ktoré sa na nástenke v časti Nedostatočné množstvo na sklade zobrazuje ako množstvo, ktoré sa bežne objednáva. Máte tak prehľad o tom, z ktorého tovaru máte koľko objednať, ak sa množstvo na karte dostalo pod nastavené minimálne množstvo. Kde sa informácia o Nedostatočnom množstve na sklade zobrazuje sa dozviete v návode Nástenka v iKelp POS Mobile.

Kategórie

Obrázky

  • Obrázok skladovej karty je možné pridať kliknutím na žltú ikonu plus. Viac informácií o obrázkoch skladových kariet sa dozviete v návode Skladová karta - záložka Obrázky.

Pre verejnosť

Do výroby

  • Z tejto karty vzniká surovina - na skladovej karte Tovar, je možné rovno pri jej zakladaní definovať, na ktorú kartu sa presunie jej obsah. (Kartu suroviny je možné vybrať zo zoznamu, alebo vytvoriť kliknutím na ikonu plus, resp. kliknutím na šípku smerom dole a kliknutím na ENTER po zadaní názvu karty.)

  • Objem / hmotnosť - hodnota určuje, koľko jednotiek danej karty sa vytvorí zo zadaných množstiev. 

  • Surovina - v tomto poli je potrebné vybrať kartu, na ktorú sa prevedie obsah tovarovej karty.

Prídavky - väzby

  • Pomocou prídavkov - väzieb je možné nadefinovať viazané položky, z ktorých si vie obsluha pri obsluhe zákazníka hneď vybrať. Viazané karty je možné definovať aj nezávisle pre donášku - online ponuku pre zákazníka. Bližšie informácie o využití prídavkov a väzieb sa dozviete v návode Skladová karta - záložka Prídavky - väzby.

Pohyby 

  • Presné informácie o naskladnení skladovej karty, o tom, kedy došlo k jej predaju a či sa jednalo o online predaj alebo predaj na faktúru sa dozviete v záložke Pohyby. Bližšie informácie o možnostiach a informáciách, ktoré táto ponuka poskytuje nájdete v návode Skladová karta - záložka Pohyby.

Súvisiace návody
Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard