Pokladňa a Sklad
 

Dotykový POS predaj - Pokladňa úkony

V tomto návode si opíšeme, aké úkony môžete vykonávať v dotykovom rozhraní predaja aplikácie iKelp Predajca v záložke Pokladňa úkony.

Záložku úkonov zobrazíte kliknutím na názov Pokladňa úkony v pravej hornej časti obrazovky. Na obrázky vidíte záložku úkonov.

POS Pokladňa - pokladňa úkony

Význam jednotlivých tlačidiel na záložke úkonov:

 • Kópia pos. blok- na zariadení sa vytlačí kópia naposledy tlačeného dokladu. 
  • Táto možnosť je samozrejme prístupná aj pri vyúčtovaní samotného dokladu ako nám ukazuje aj nasledujúci obrázok.

POS Pokladňa - kópia pos. bloku

 • Otvor zásuvku- stlačenie klávesy vyvolá otvorenie pokladničnej zásuvky. 
  • Možnosť otvoriť pokladničnú zásuvku je aj pri platení dokladu. Pri vyúčtovaní dokladu sa pokladničná zásuvka samozrejme otvára automaticky.
 • Pribežná uzávierka - vykoná tlač priebežnej uzávierky na fiskálnom zariadení. Pribežná uzávierka je napríklad vhodná, keď chcete počas dňa skontrolovať stav pokladne v daný obchodný deň. 
 • Interval. uzávierka- vytlačí intervalovú uzávierku na fiskálnom zariadení v zadanom intervale. 
  • Interval môže byť zadaný ako dd/mm alebo dd/mm/yyyy. Napríklad 29/2/2012 nám vytlačí intervalovú uzávierku za deň 29.2.2012.  Rovnako môže byť zadané rozmedzie dátumov, napríklad 12/2/2012-18/2/2012 vytlačí intervalovú uzávierku v rozmedzí dátumov 12.2.2012 až 18.2.2012.
 • História- po aktualizácii dát sa všetky zmeny, ktoré nastali, zobrazia v histórií zmien. Nachádzajú sa tu zmeny, ktoré by mal používateľ skontrolovať. Napríklad ak sa po aktualizácií údajov zmení cena vystavovaného tovaru, bude mu potrebné prepísať cenovku.
  • História je vhodná napríklad pre tie POS Pokladne, ktoré sa synchronizujú s centrálnou databázou

História zmien je zobrazená aj na nasledujúcom obrázku

POS Pokladňa - história


 • Stav elektro. žurnálu- zobrazí stav elektronického žurnálu vo fiskálnom zariadení. Koľkými percentami voľnej pamäte, textovej, alebo binárnej disponuje elektronický žurnál. 
  • Táto informácia je zobrazená graficky aj pod klávesmi úkonov, kde sa nachádza informácia o tom na koľko percent je zaplnená textová a binárna pamäť. Pod týmito údajmi je dátum, kedy bol stav elektronického žurnálu aktualizovaný.  
 • Presun elektro. žurnálu- vykoná presunutie elektronického žurnálu (textového aj binárneho) na pamäťovú kartu v zariadení.
  • Funkciu nie je väčšinou potrebné používať, pretože správne nastavený on-line predaj vykonáva presun automaticky pri dennej uzávierke.
 • Nastav dátum a čas - na fiskálnom zariadení nastaví systémový dátum a čas počítača, na ktorom je aplikácia spustená. 
 • Potvrdiť alarm- pokiaľ zariadenie hlási, že potrebuje servis (napríklad po 30 000 vytlačených bločkoch) je potrebné potvrdiť alarm pokladne. To prevediete stlačením tohto tlačidla.
  • Pozor, pokiaľ zariadenie vyžaduje servisnú údržbu a vy niekoľko razy budete toto hlásenie ignorovať a servisnú údržbu nezavoláte, zariadenie sa zablokuje a už nebude možné predávať až do zásahu servisu.
 • Vykonať aktualiz. dát- vykoná aktualizáciu dát aplikácie. 
  • Všetky zmeny, ktorá by mal používateľ skontrolovať budú zapísané v histórií. 
  • Tlačidlo sa používa v režime, keď je databáza prevádzky synchronizovaná s centrálnou databázou iKelp Cloud.

Write by Author / Vytvorené by