Pokladňa a Sklad
 

eKasa - nová legislatíva a aplikácie iKelp

Finančná správa Slovenskej republiky zavádza projekt online napojenia všetkých pokladníc na portál finančnej správy - eKasa. Dňa 1.1.2019 vstúpil do účinnosti zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Zákon 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a Zákon 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov (úplné znenie zákona). V tomto článku sa dozviete všetky dôležité informácie pre užívateľov aplikácií iKelp Pokladňa, iKelp POS Mobile a iKelp Predajca Cloud.

eKasa - nová legislatíva
Všeobecné informácie získate aj na portáli Finančnej správy SR

Ako to bude fungovať?

Každá registračná pokladnica alebo fiskálna tlačiareň budú musieť byť pripojené on-line (cez internet) na Finančnú správu SR. Elektronické registračné pokladnice (ERP) sa tak zmenia na on-line registračné pokladnice (ORP). V praxi to znamená, že každá elektronická pokladnica bude odosielať pokladničné doklady on-line na Finančnú správu SR. To je základný (ale nie jediný) rozdiel medzi tým, ako fungovali podnikatelia doteraz a ako budú musieť fungovať v rámci novej legislatívy eKasa. Kedy najneskôr musíte byť pripravení?

Časový harmonogram zavedenia eKasy

V prípade povinnosti používať on-line registračné pokladnice (ORP) sa rozlišujú 3 základné situácie:

  • Nová prevádzka
  • Existujúca prevádzka používajúca ERP, podľa "starej legislatívy"
  • Užívateľ Virtuálnej registračnej pokladnice (VRP)

Nová prevádzka: Ak podnikateľovi vznikne povinnosť evidovať tržby prvý krát až od 1.4.2019, nemá možnosť využiť prechodné obdobie do 30.6.2019, viď nižšie. Laicky povedané "noví musia fungovať po novom už od 1.4.2019". Ak podnikateľovi vznikne povinnosť evidovať tržby prvý krát do 31.3.2019, musí "fungovať podľa starej legislatívy" a môže využiť prechodné obdobie do 30.6.2019, viď nižšie.

Existujúca prevádzka: Ak podnikateľovi vznikla povinnosť evidovať tržby prvý krát pred 1.4.2019, môže, ale nemusí prejsť na eKasa legislatívu od 1.4.2019, najneskôr však do 30.6.2019. Znamená to, že od 1.7.2019 musia všetci ponikatelia používať už len online registračné pokladnice (ORP). Vzniká tu tak prechodné obdobie od 1.4.2019 do 30.6.2019, dokedy sa musia všetci podnikatelia pripraviť a zrealizovať prechod na eKasu.

Aktualizácia zo dňa 30.6.2019: Podnikatelia, ktorí nebudú od 1.7.2019 pripravení na eKasa, nebudú finančnou správou sankciovaní za predpokladu, že preukážu, že si certifikované riešenie eKasa objednali ešte pred 1.7.2019 a dodávateľ vydal potvrdenie, že zatiaľ toto riešenie nedokáže dodať. Na eKasu je však podnikateľ povinný prejsť hneď, ako mu dodávateľ je schopný dodať objednané riešenie. Podnikateľ musí taktiež preukázať, že včas požiadal o pridelenie KP a identifikačných a autentifikačných údajov. Toto prechodné obdobie trvá do 31.12.2019. Viac informácií nájdete na stránkach Finančnej správy SR.

Virtuálna registračná pokladnica: Súčasná virtuálna registračná pokladnica (VRP) prevádzkovaná Finančnou správou Slovenskej republiky ostáva bez zmeny, pretože úpravy v zákone z pohľadu eKasy sa jej netýkajú, tak ako užívateľov ERP.

Najneskôr od 1.7.2019 musia všetci podnikatelia používať ORP alebo VRP.

Sú aplikácie iKelp pripravené na eKasu?

Aplikácie iKelp Pokladňa, iKelp POS Mobile a iKelp Predajca Cloud v súčasnosti podporujú široké spektrum fiskálnych tlačiarní a klasických registračných pokladníc. Aktuálne používané fiskálne tlačiarne a registračné pokladnice bude potrebné upraviť alebo kúpiť nové tak, aby spĺňali novú legislatívu eKasa. Už dnes je však isté, že v súvislosti so zavedením eKasy nebude možné podporovať všetky tie fiskálne tlačiarne a registračné pokladnice, ktoré boli podporované doteraz. A to z dvoch dôvodov:

  • Niektorí výrobcovia fiskálnych tlačiarní alebo registračných pokladníc ohlásili, že pri niektorých modeloch nebudú alebo neplánujú alebo nie je možné podporovať legislatívu eKasa
  • Pre krátkosť času. Ku dňu 14.3.2019 nebola zverejnená informácia, že by niektorý z doteraz podporovaných výrobcov zariadení získal platné rozhodnutie o certifikácii (očakáva sa to však v najbližších dňoch).

Všetky aplikácie iKelp majú implementovanú predprípravu na legislatívu eKasa. Znamená to, že v spolupráci s jednotlivými výrobcami zariadení a vďaka nimi poskytnutej dokumentácii a vzoriek zariadení sme mohli už vopred vykonať také úpravy v našich aplikáciách, aby sme boli čo najlepšie pripravení na legislatívu eKasa.

Prípravu však nemôžeme dokončiť, dokiaľ nedostaneme k dispozícii finálnu dokumentáciu a finálnu vzorku zariadenia, ktorá získalo platné rozhodnutie o certifikácii. Až potom môžeme vykonať finálnu sériu testov a návodov pre našich užívateľov a iKelp Partnerov a vydať nové verzie našich aplikácií a služieb.

Každopádne spoločnosť Abiset s.r.o. už teraz investovala nemalé finančné prostriedky a ľudské zdroje do prípravy na legislatívu eKasa. S maximálnou vážnosťou a s najvyššou prioritou je našim cieľom čo najviac uľahčiť užívateľom aplikácií iKelp prechod a zavedenie nutných zmien.

Sú výrobcovia zariadení pripravení na eKasu?

Dôležitá informácia pre vás je, že niektoré zariadenia už nebude možné upraviť, prípadne cena úpravy sa bude približovať k cene nového zariadenia. Niekedy to môže byť dané rozhodnutím samotného výrobcu/dovozcu pokladnice, niekedy je to však dané technickými požiadavkami novej legislatívy, ktorým jednoducho niektoré, najmä staršie zariadenia nedokážu vyhovieť. Preto užívateľom odporúčame, aby boli opatrní a zvážili rozhodnutie, či si dajú existujúcu fiskálnu tlačiareň upraviť alebo sa rozhodnú pre kúpu novej. Niekedy skutočne nemá zmysel investovať do starého zariadenia, ktoré je ďaleko po záručnej dobe.

Na obhajobu výrobcov zariadení však musíme skonštatovať, že sú v neľahkej situácii. Nový zákon bol schválený ešte len v decembri 2018. Ešte na začiatku februára 2019 výrobcovia nedisponovali jasnými finálnymi podmienkami k procesu certifikácie a testovacie prostredie bolo sprístupnené, z nášho pohľadu, na poslednú chvíľu. Za takýchto podmienok pripraviť hardvérové riešenie, ktoré má navyše odladenú komunikáciu s výrobcami softvéru a pripravené na používanie k 1.4.2019, si vyžaduje nadľudský, priam heroický výkon.

Úpravu alebo nákup novej fiskálnej tlačiarne alebo registračnej pokladnice vám odporúčame odložiť na obdobie, keď bude jasné, ktoré zariadenia budú kompatibilné s aplikáciami iKelp. Všetky informácie nájdete na tejto stránke a existujúci užívatelia budú informovaní aj sériou emailov, hneď ako to bude možné.

Zákon "narýchlo" = obrovské množstvo práce a vysoké náklady

Podľa nášho názoru je veľmi nešťastné, že zákon bol schválený v decembri 2018. Hneď sa stratilo veľa času počas vianočných sviatkov a novoročného dovolenkového a prázdninového obdobia. Z komunikácie s výrobcami zariadení usudzujeme, že ešte na začiatku februára nemali k dispozícii jasné podmienky a testovacie prostredie a zo strany štátnych orgánov nebol začatý proces certifikácie. Za týchto podmienok je nereálne stihnúť a dodržať nároky, ktoré na podnikateľov, ale aj výrobcov softvéru a hardvéru nový zákon kladie. Finančná správa SR si na proces certifikácie vyhradila lehotu 3 mesiacov - od 1.1.2019 do 31.3.2019 - tak, aby od 1.4.2019 "noví podnikatelia fungovali podľa novej legislatívy". Výrobcovia zariadení nás však informujú, že certifikáty získajú "možno v marci 2019", alebo v to aspoň dúfajú.

A už vôbec sa nemyslelo na to, že skladové aplikácie a aplikácie pre POS systémy musia byť upravené pre potreby novej legislatívy, že musia mať upravené komunikačné protokoly s novými zariadeniami, a preto sú zmeny v týchto aplikáciách nevyhnutné. Okrem obrovského množstva práce a vysokých nákladov s tým spojených tu teda majú všetky zúčastnené strany, podnikatelia aj výrobcovia hardvéru a softvéru, stresujúcu situáciu.

A aby toho nebolo málo, servisné organizácie majú len 3 mesiace (61 pracovných dní) na to, aby vymenili a pripravili zariadenia pre odhadovaných 140 tisíc predajných miest a popritom zaškolili obsluhu a pripravili ju na "nový režim novej legislatívy". Vie si niekto z vás predstaviť ako to stihnúť? Pretože my nie. Našou povinnosťou je však všetky platné zákony rešpektovať a dodržiavať.

Často skloňovaná "Česká republika" ako argument neprejde!

Naša spoločnosť poskytuje a vyvíja softvér pre viaceré krajiny Európskej únie. S Českou republikou máme bohaté skúsenosti už od roku 2016. Často krát teraz na Slovensku počujeme vety typu "máme skúsenosti z ČR", "v ČR to hravo zvládli" alebo "aj v ČR je online". Toto ako argument neprejde a je to zavádzajúce!

V Českej republike sa EET legislatíva (EET - Elektronická evidence tržeb, on-line pokladnice) používa už od roku 2016. Na Slovensku sa však pozmeňovacími návrhmi zamýšľaná "softvérová pokladnica" prakticky zmenila na hardvérové riešenie. Doklad sa okrem zaslania na Finančnú správu musí uchovať aj v tzv. chránenom dátovom úložisku (CHDÚ). CHDÚ je definované ako fyzické zariadenie, do ktorého sa okrem pokladničných dokladov musia ukladať aj vklady a výbery a iné nefiskálne doklady. Keby u nás platil podobný zákon ako v Českej republike, podnikatelia by nemuseli upravovať alebo kupovať žiadne nové fiskálne tlačiarne alebo pokladnice a celkovo by pokladničné riešenia boli lacnejšie aj pre nových podnikateľov.

V ČR sa registračnou pokladnicou môže stať akýkoľvek softvér, na Slovensku to musí byť certifikovaný softvér. V ČR bola dokumentácia a testovacie prostredie verejne dostupné a v dostatočnom predstihu. Na Slovensku sme museli podpísať tzv. Dohodu o mlčanlivosti. Ešte začiatkom februára 2019 Finančná správa Slovenskej republiky nesprístupnila testovacie prostredie pre eKasu. V ČR sa v rámci EET posiela len hlavička dokladu, na Slovensku sa musí zasielať celý doklad aj s položkami a údajmi, s ktorými sa doteraz nepočítalo. V ČR nám stačilo podporovať tlač účtenky na akejkoľvek bežnej tlačiarni, na Slovensku sme nútení podporovať viacerých výrobcov, ktorí na trh prídu s certifikovanými zariadeniam. Pre každé z nich nezávisle musíme zabepezpečiť podporu komunikačného protokolu. A toto celú náročnosť len podčiarkuje.

Stále máte pocit, že na Slovensku je to rovnako jednoduché ako v EET v ČR?

Čo dodať na záver? Naše odporúčanie

Aj napriek hrozivo vyzerajúcej situácii a informačnému chaosu, ktorý v tomto období na Slovensku prevláda, môžeme skonštatovať, že naša spoločnosť je výborne predpripravená na novú legislatívu eKasa a naše aplikácie iKelp Pokladňa, iKelp POS Mobile a iKelp Predajca Cloud ju budú podporovať. Finálne verzie aplikácií však sprístupníme až keď nám výrobcovia zariadení postupne poskytnú potvrdenie o získaní príslušnej certifikácie a dodajú nám zariadenie na finálne testovanie.

Keďže vyššie spomínané úkony sa ešte len udejú, odporúčame Vám v tejto chvíli ešte počkať a sledovať naše stránky, kde budeme postupne zverejňovať dôležité informácie, ako napríklad ktoré zo zariadení a výrobcov už naše aplikácie podporujú. Uchránite sa tak problému, že vašu fiskálnu tlačiareň alebo registračnú pokladnicu nebude možné v našich aplikáciách používať s legislatívou eKasa.

Zoznam podporovaných zariadení pre eKasa nájdete v článku: eKasa - ktoré zariadenia budeme podporovať?

S úctou, Realizačný tím iKelp.

Write by Author / Vytvorené by