Klub odmena členov

V tomto návode vám predstavíme možnosti a nastavenia systému pre odmeňovanie členov klubu. Jedná sa o klub verných zákazníkov, do ktorého sa zákazníci vedia po registrácii aj sami pridať a využívať tak výhody, ktoré im pomocou systému nadefinujete. Klub slúži na zbieranie bodov. Tieto body je následne možné vymeniť za kupón na zľavu a pod.   

Vytvorenie nového pravidla Klub odmena členov

 1. Nové pravidlá pre Klub odmena členov je možné založiť kliknutím v Menu aplikácie na možnosť Kampane.
 2. Zobrazí sa zoznam už vytvorených platných kampaní. Kliknite na tlačidlo Nová.
 3. Vyberte zo zobrazenej ponuky možnosť Klub odmena členov.
 4. Po výbere konkrétneho typu kampane sa zobrazí okno, pre nadefinovanie nových zliav / akcií , ich platnosti, ktorých konkrétnych kariet sa budú týkať.

Kampaň - Klub odmena členov

Po vytvorení novej kampane Klub odmena členov sa zobrazí formulár pre jej ďalšie nastavenia. Povinný údaje pre vytváranie je názov a poradie, ktoré určuje poradie aplikovania zliav. Rovnako je možné definovať platnosť akcie, či už na konkrétne obdobie, alebo konkrétny deň prípadne hodinu. 

  • Kampaň sa berie ako súbor pravidiel pre definovanie danej akcie, jej platnosť, ceny a pod. Poradie je brané ako priorita. Ak by napr. v jednom čase boli nastavené dve pravidlá pre odmeňovanie v klube, aplikuje sa to pravidlo, ktoré má nižšie číslo poradia. Nižšie číslo = vyššia priorita. 

Formulár pre definovanie pravidiel kampane - Klub odmena členov
Nastavenie kampane - Klub odmena členov
 • Klub odmena členom ... - názov novo vytváraných akcií. pri vytváraní nových, sa do názvu zadá automaticky aktuálny dátum. Pri následnej editácii sa zobrazí názov taký, ako bol zadaný v poli Názov.

  • Názov - názov kampane, pod ktorým budú následne nastavované pravidlá pre klub.
  • Aktívny - definuje, či kampaň je aktívna.
  • Poradie - definuje poradie aplikovania zliav. Ak je v jednom čase nadefinovaných zliav viac, aplikujú sa akcie z kampane z nižším číslom. (Poradie je možné chápať ako prioritu, kde č. 1 znamená najviššiu prioritu a 100 najnižšiu.) Ak by teda v jednom čase, bola rovnaká karta nadefinovaná v rôznych kampaniach, aplikuje sa akcia z tej kampane, ktorá má nižšie poradie.
  • Min. hodnota dokladu - minimálna hodnota dokladu, pre ktorú je akcia platná. Pri nastavení hodnoty napr. 5€ sa až po dosiahnutí tejto hodnoty aplikujú klubové pravidlá.
  • Platnosť - definuje, od kedy do kedy je akcia platná. V prípade, že dátum do nie je nastavený, platnosť je neobmedzená.
  • P. v dňoch - platnosť akcie v dňoch. V aplikácii je možné nadefinovať, v ktorom dni, resp. dňoch a ktorom čase bude možné akciu využiť.
  • Úprava - úprava výslednej sumy, zaokrúhlenie.
  • Expirácia - expirácia kreditu.
 • Položky - po zadaní názvu položky sa táto vyhľadá v zozname a po kliknutí na danú položku sa zobrazí formulár pre nadefinovanie akcie. Ak chcete editovať už vytvorenú akciu a upraviť výšku odvodu, formulár pre úpravu otvoríte kliknutím na tlačidlo Viac.

Formulár definovania odvodu do účtu pre konkrétnu položku

Formulár pre definovanie odvodu na položke

   • Odvod do účtu - percentuálna hodnota odvodu do bodového účtu zákazníka po zakúpení konkrétneho tovaru. Odvod do bodového účtu si môžete nastaviť ľubovoľne podľa potreby. Neskôr si vysvetlíme, akým spôsobom sa nastaví využitie týchto bodov. Je teda možné si systém nadefinovať tak, že ak zákazník spraví napr. 100€ tržbu, do bodového účtu sa mu pripočíta 100 bodov (pri nastavení 100% odvodu). Kľudne to však môže byť 10% a pripíše sa 10 bodov, alebo aj 500% a pripíše sa mu 500 bodov. Tieto body sa nepoužívajú ako priame platidlo a záleží od nastavenia, koľko bodov bude možné za čo vymeniť. (Napr. bude môcť zákazník vymeniť 100 bodov za 10€ poukážku. Rovnako tak to môže byť 1000 bodov za rovnakú poukážku.) Všetky pravidlá bodového účtu závisia od toho, ak ich nastavíte. Zostatok bodov si vie zákazník sledovať vo svojom profile na webe. Rovnako tak si vie pozerať, koľko bodov potrebuje dosiahnuť pre to, aby ich vedel vymeniť za zľavu a pod. Ak bodový účet dosiahne, vie následne tieto uplatniť pri Online objednávke.
 • Kategórie - okrem položiek je možné definovať odvod do bodového účtu aj na celé kategórie. 

Formulár definovania odvodu do účtu pre kategóriu
Formulár pre definovanie odvodu pre kategóriu
  • Po kliknutí na tlačidlo Pridať sa zobrazí zoznam kategórií.
  • Kliknutím na kategóriu ju vyberiete.
  • Zobrazí sa formulár pre zadanie percentuálneho odvodu na položky z danej kategórie.
   • Ak chcete editovať už vytvorenú akciu a upraviť výšku odvodu, formulár pre úpravu otvoríte kliknutím na tlačidlo Viac.
 • Kontakty - v tomto prípade nie je možné definovať kontakty. Odvod do účtu platí pre všetky kontakty zaradené do klubu.

Všetky vykonané nastavenia a zmeny je potrebné potvrdiť kliknutím na tlačidlo Uložiť.

Na automatické pridávanie zákazníkov do klubu, slúži systém Verní zákazníci. Viac o ďalších nastaveniach sa dočítate v návode Verní zákazníci - systém zliav

Súvisiace návody
Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard