Pokladňa a Sklad
 

Synchronizácia predajov z predajne na centrálu cez internet

Všeobecný opis

Funkcionalita synchronizácie POS Pokladní cez internet je zabezpečovaná nasledovnými technológiami:

 • Aplikácia iKelp Predajca, ako centrálne skladové hospodárstvo a obchodný systém ( variant iKelp Predajca Cloud)
 • Aplikácia iKelp Predajca - dotykový POS predaj, ako pokladničné miesto na prevádzke
 • Služba Synchronizačný server, ktorá zabezpečuje komunikáciu medzi centrálou a jednotlivými pokladňami
 • Internet, ktorý sa využíva na komunikáciu medzi aplikáciami a synchronizačným serverom

Slúži na zabezpečenie automatizovaného prenosu údajov medzi centrálnou skladovou evidenciou a jednotlivými pokladňami a to najmä:

 • Prenos vybraných skladových kariet a informácií o nich z centrály na jednotlivé pokladne
 • Prenos vybraných kontaktov z centrály na jednotlivé pokladne
 • Prenos akciových a odberateľských cenníkov z centrály na jednotlivé pokladne
 • Prenos denných obratov (tzv. PLU uzávierok) z jednotlivých pokladní na centrálu (rozlišujú sa anonymné predaje a predaje na jednotlivých odberateľov)
 • Prenos interných dodávateľských objednávok z jednotlivých pokladní na centrálu a vzájomná synchronizácia stavov
 • Sledovanie zmien a notifikácia obsluhy pokladne (napr.: podklad pre etiketovanie)

Odporúčané scenáre nasadenia:

 • Sieť pobočiek/predajní s potrebou centrálnej evidencie skladov, cenotvorby a sledovania obratov zákazníkov (synchronizácia prebieha na pozadí a samotný predaj nie je ovplyvnený výpadkom internetu)
 • Predajne s väčším počtom pokladničných miest s potrebou vzájomnej nezávislosti a odolnosť voči výpadku siete/servera/internetu (každá pokladňa má svoju samostatnú databázu a samotný predaj nie je ovplyvnený výpadkom iných častí systému)

Bloková schéma synchronizácie POS Pokladní cez internet:

Bloková schéma synchronizácie POS Pokladní cez internet

Požadované technológie a produkty

Definícia pojmov:

 • Centrála - centrálna databáza, skladová evidencia zahŕňajúca všetky sklady a pohyby na nich, ako i celý obchodný systém.
 • Pobočka - databáza konkrétneho pokladničného miesta, na jednej prevádzke/sklade môže byť viacero pokladní. Každá má svoju vlastnú databázu a je teda pobočkou.
 • Odberateľ (z pohľadu synchronizácie) - je časť systému, databáza, ktorá bude prijímateľom synchronizovaných informácií. Napr.: pre zoznam skladových kariet budú odberateľmi jednotlivé pobočky, pre "PLU uzávierku" bude odberateľom centrála, kde sa zapíšu pohyby na danom sklade

Požiadavky na centrálu:

 • Aplikácia iKelp Predajca Enterprise alebo iKelp Predajca Cloud Standard/Advanced, verzia minimálne 1.36.987
 • Addins na synchronizáciu, určené pre centrálu (Pozor: rozlišujú sa addins pre centrálu a pre pobočku)
 • Prístup k službe Synchronizačný server, zvlášť konto pre centrálu (je potrebné požiadať prevádzkovateľa o zriadenie služby)
 • Vykonanie príslušných nastavení v aplikácii, návod: Synchronizácia predajov z predajne na centrálu - nastavenie na centrálnom sklade v iKelp Cloud
 • V prípade riešenia iKelp Predajca Cloud je potrebné požiadať prevádzkovateľa o zriadenie automatickej synchronizácie
 • Odporúčané: iKelp Predajca Modul Worker pre zabezpečenie automatickej synchronizácie (tento modul je v prípade iKelp Predajca Cloud Standard/Advanced už súčasťou poskytovanej služby)
 • Odporúčané: vytvorenie a naplánovanie automaticky spúšťaných úloh pre pravidelne vykonávanú synchronizáciu (vyžaduje iKelp Predajca Modul Worker)

Požiadavky na pobočku:

 • Aplikácia iKelp Predajca a modul dotykový predaj, verzia minimálne 1.36.987
 • Addins na synchronizáciu, určené pre pobočku - POS Pokladňu (Pozor: rozlišujú sa addins pre centrálu a pre pobočku)
 • Prístup k službe Synchronizačný server, zvlášť konto pre každú pobočku - POS Pokladňu (je potrebné požiadať prevádzkovateľa o zriadenie služby)
 • Vykonanie príslušných nastavení v aplikácii, návod: Synchronizácia predajov z predajne na centrálu - nastavenie na na pobočke
 • Vytvorenie a naplánovanie automaticky spúšťaných úloh pre pravidelne vykonávanú synchronizáciu
 • Odporúčané: Zabezpečenie zálohovania dodávky elektrickej energie pomocu UPS - záložného zdroja, aby bolo zaručené korektné vypnutie operačného systému v prípade výpadku (v prípade nečakaného výpadku môže dôjsť k poškodeniu databázy a strate údajov)
 • Odporúčané: Zabezpečenie zálohovania databázy na iné médium ako je pevný disk počítača, ktorý realizuje pokladničné riešenie (v prípade technickej poruchy môže dôjsť k poškodeniu databázy a strate údajov)
Write by Author / Vytvorené by