Pokladňa a Sklad
 

Váhy v aplikácii iKelp Predajca

K aplikácii iKelp Predajca je možné aj pripojenie váh. V tomto návode si predstavíme, aké váhy je možné k aplikácii pripojiť, resp. aké typy váh vieme s aplikáciou používať, ako tieto váhy v aplikácii nastaviť a ako je možné pracovať s ON-Line váhami. 

iKelp Predajca a váhy

Aplikácia iKelp Predajca vo všeobecnosti podporuje používanie elektronických váh v troch režimoch:

 1. OFF-LINE – etiketovacie váhy vážia tovar, tlačia etiketu, ktorá obsahuje tzv. váhový EAN (čiarový kód), v ktorom je zakódované číslo PLU a hmotnosť. V tomto prípade sa používa pri pokladni snímač čiarového kódu, ktorý takýto EAN prečíta a spracuje.Tento scénar je podporovaný aj v dotykovom, aj v nedotykovom predaji. Štandardne takéto váhy nie sú prepojené s naším systémom, programujú sa nezávisle.
 2. ON-LINE, emulácia EAN – váha sa pripája priamo k PC a emuluje načítanie váženého čiarového kódu. Obsluha položi tovar na váhu, priamo na váhe vyberá/zadáva číslo PLU, cez sériovú komunikáciu sa pošle váhový EAN, akoby bol načítaný skenerom. Vhodné, ak sú váhy ďaleko od pokladne, alebo ak obsluhujú 2 osoby – jedna váži, druhá účtuje. Toto riešenie funguje aj v dotykovom aj v nedotykovom predaji. (Pri tomto spôsobe pripojenia váhy k aplikácii, je potrebné v nastaveniach On-Line predaja nadefinovať pripojenú váhu ako skener, s nastavením čísla portu kde je váha pripojená. Zároveň je potrebné v nastaveniach v časti Sklady -> Karty, aktivovať nastavenie "Tvoriť EAN z PLU formátom", a nastaviť prefix, ktorý je posielaný z váhy, aby aplikácia vedela okamžite identifikovať, že sa jedná o vážený tovar.)
 3. ON-LINE, priame načítavanie hmotnosti – v tomto prípade naša aplikácia číta priamo hmotnosť a prenáša ju do účtovaného množstva – to môže fungovať automaticky (ak sa vyberie tovar s priznakom „Vážený“) alebo manuálne na stlačenie tlačidla. Podporujeme komunikačné protokoly CAS a EURO (protokol CAS ma 99% vah na slovenskom trhu). (Tento režim je možné použiť len v kombinácii s aplikáciou iKelp Predajca.)

V tomto návode sa zameriame na bod č. 3 a to nastavenie On-Line váh a prácu s nimi. V prípade, že máme váhu správne nakonfigurovanú pre komunikáciu s PC (v tomto prípade Vám odporúčame si prečítať návod k príslušnej váhe alebo sa obrátiť na autorizované servisné stredisko) môžme pokračovať k nastaveniu váh v aplikácii. Nastavenie je pomerne jednoduché. 

Vážený čiarový kód v skratke

Nakoľko v predchádzajúcej časti bolo spomenuté používanie EAN kódov, vysvetlime si v skratke, čo vážený EAN kód znamená.

 • Jedná sa o čiarový kód podľa štandartu EAN 13 (13 - znakový čiarový kód), ktorý je zložený z kódu položky (PLU), hmotnosti danej položky v gramoch (g) a kontrolnou sumou.
 • Položku označenú váhovým EAN kódom môžete dostať už odznačenú od dodávateľa na obale, alebo je možné ju vytlačiť z váhy, ktorá túto tlač umožňuje. Ako je spomínané v bode 2 v sekcii vyššie, na trhu sú aj váhy, ktoré vedia priamo poslať kód položky s váhou do PC a nie je tak potreba tlače týchto kódov.
 • Zloženie váženého čiarového kódu si vysvetlíme na príklade kódu 2700224002481:
  • 27 - hodnota definuje, že sa jedná o vážený tovar. (Aby aplikácia vedela správne rozpoznať, že sa jedná o vážený tovar, je potrebné tento kód nastaviť aj v aplikácii. Nastavenie je potrebné definovať v nastaveniach v časti Sklady -> Karty, aktivovať nastavenie "Tvoriť EAN z PLU formátom".)
  • 0022 - štvormiestny kód položky (PLU definované na skladovej karte.).
  • 4 - vnútorná kontrolná číslica hmotnosti (alebo tzv. kontrolná suma hmotnosti).
  • 00248 - hmotnosť v gramoch
  • 1 - kontrolná číslica EAN 13 (kontrolná suma kódu).

Konfigurácia On-line váhy

 1. Vyberte v menu Nastavenia -> Nastavenia, zobrazí sa okno s nastaveniami aplikácie.
 2. V ľavej časti okna, v strome jednotlivých nastavení vyberte možnosť Doklady -> Predaj.
  • Aktivujte nastavenie "Použitie On-line váh pri predaji".
 3. V ľavej časti okna, v strome jednotlivých nastavení vyberte možnosť Externé zariadenia -> POS Online -> Registračná pokladňa.
 4. Kliknite na záložku Rozšírené.
  • Aktivujte nastavenie Použitie snímača a nadefinujte nastavenia pre Vašu váhu. (informácie o jednotlivých paramtroch sú popísané nižšie)

Na obrázku je vidieť aké váhy s príslušnými protokolmi je možné v aplikácii nastaviť.

Nastavenie On-Line váh

 • Parametre váhy sa nastavujú ako:  "port,rychlost,parita,datove_bity#riadenie_toku" (napríklad "6,9600,n,8,1#0")
  • port - číslo portu, na ktorom je váha pripojená.
  • rychlost - rýchlosť prenosu dát. Najčastejšie 9600.
  • parita - párna (p) alebo nepárna (n) parita. Najčastejšie nepárna (n).
  • datove_bity - počet dátových bitov. Najčastejšie 8.
  • riadenie_toku - typ riadenia typu dát. Najčastejšie 0 - žiadne.

Nastavenie skladovej karty

Na to, aby sme mohli váhy používať, musíte mať aj správne nastavenú skladovú kartu, resp. karta musí mať správne nastavené tzv. Nastavenie správenia, že sa jedná o Vážený tovar a musí mať povolený Predaj zlomkového množstva. Tieto nastavenia sa definujú na sklaovej karte v záložke Údaje, v pravej časti Nastavenie správania.

Na obrázku sú vidieť možnosti Nastavenia správania skladových kariet.

Nastavenie správania skladovej karty
V prípade, že máte k pokladni pripojených viac ako jednu váhu, je potrebné skladovým kartám definovať z ktorej váhy pri vybratí konkrétnej položky bude aplikácia očákavať zaslanie informácie o hmotnosti tejto položky. V nastaveniach poradové číslo váhy definuje číslo Použitie snímača. Číslo váhy následne na skladovej karte nastavíte v záložke Kategórie -> Zariadenie váhy, POS.
Na obrázku je znázornené nastavenie poradového čísla váhy pre tlač položky.
Nastavenie cisla vahy pre prijem hodnoty z vahy

Ak máte takto nadefinované skladové karty, aplikácia po pridaní položky do predaja bude očákavať zaslanie z hmostnosti z danej váhy.

Aplikácia čaká na zaslanie informácie z váhy o hmotnosti tovaru.

Cakanie aplikacie na zaslanie hmotnosti tovaru z preddefinovanej vahy

V prípade, že používate váhy v on-line alebo off-line režime, je možné v prípade potreby, že dochádza k váženiu v obale / miske (v prípade švédskych stolov váženie šalátov a pod.), je možné na skladovej karte nastaviť, aká hmotnosť sa má pri vážení automaticky odpočítať (hmotnosť obalu / misky). 

Súvisiace návody 
Write by Author / Vytvorené by