Pokladňa a Sklad
 

Výkaz alkoholu, praktické rady, upozornenie na zmeny

V tomto článku nájdete praktické rady a upozornenia ako správne využívať modul Výkaz alkoholu v aplikácii iKelp Predajca v súvislosti so zákonom č. 105/2004 Z.z. o spotrebnej dani z liehu v znení neskorších predpisov.

Tento článok v žiadnom prípade nie je možné považovať za plnohodnotný výklad vyššie uvedeného zákona a obsahuje iba praktické rady a možnosti použitia aplikácie iKelp Predajca pre zjednodušenie evidencie a výkazov liehu v spotrebiteľskom balení (SBL).

Viac informácií o týchto možnostiach aplikácie iKelp Predajca nájdete v opise modulu Výkazu alkoholu.

Novela zákona rozdeľuje podnikateľské subjekty, ktoré predávajú spotrebiteľské balenie liehu (SBL) na držiteľov Povolenia na predaj a držiteľov Oprávnenia na distribúciu.

Držitelia Povolenia na predaj môžu od 1.1.2011 predávať SBL výlučne konečným spotrebiteľom (tzv. maloobchod). Držitelia Oprávnenia na distribúciu sú oprávnení predávať SBL konečným spotrebiteľom (maloobchod) ale aj iným podnikateľským subjektom na účel ďalšieho predaja (tzv. veľkoobchod).

Bez príslušných povolení nie je možné vykonávať maloobchod alebo veľkoobchod predaj SBL.

Praktické rady k evidencii a výkazu liehu v spotrebiteľskom balení

Z nižšie uvedených bodov vyplýva povinnosť evidencie jednak pre držiteľov Povolenia na predaj ako i držiteľov Oprávnenia na distribúciu. Odporúčame Vám využiť aplikáciu iKelp Predajca, ktorá poskytuje nástroje pre výrazné uľahčenie evidencie a výkazov ohľadom príjmov, výdajov a zásob liehu v spotrebiteľskom balení (SBL).

 

 1. Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá má vydané povolenie na predaj podľa § 44 v znení účinnom do 31. decembra 2010, je povinná k 31. decembru 2010 vykonať inventarizáciu zásob liehu v súlade s osobitným predpisom a najneskôr do 25. januára 2011 oznámiť colnému úradu zistený stav zásob liehu v členení podľa obchodného názvu, čiarového kódu EAN spotrebiteľského balenia, objemu spotrebiteľského balenia a objemovej koncentrácie v spotrebiteľskom balení. Inventarizáciu zásob liehu je možné vykonať v aplikácii iKelp Predajca pri dodržaní postupov opísaných v návode.
 2. Nižšie uvedené výkazy poskytuje aplikácia iKelp Predajca tak, aby spĺňali požiadavky podľa § 44a, odseku 7: Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorej colný úrad vydal povolenie na predaj podľa odseku 6 (ďalej len „držiteľ povolenia“), je povinná
  1. predložiť na požiadanie colného úradu doklady preukazujúce spôsob nadobudnutia spotrebiteľského balenia,
  2. viesť dennú evidenciu spotrebiteľských balení podľa účtovných dokladov a čiarového kódu EAN v členení podľa odseku 15 písm. a), d), e) a f); túto evidenciu je povinný držiteľ povolenia mať k dispozícii v prevádzkarni,
  3. skladovať v prevádzkarni spotrebiteľské balenie určené len na predaj v rámci podnikateľskej činnosti,
  4. oznámiť každú zmenu skutočností a údajov podľa odsekov 3 a 5 colnému úradu do 15 dní odo dňa ich vzniku.
 3. Osoba oprávnená na distribúciu je povinná za každú prevádzkareň viesť dennú evidenciu spotrebiteľských balení podľa účtovného dokladu a čiarového kódu EAN, ktorá obsahuje
  a) počet prijatých spotrebiteľských balení v kusoch, identifikačné údaje dodávateľa spotrebiteľského balenia a jeho čísla oprávnenia na distribúciu,
  b) počet vydaných spotrebiteľských balení v kusoch, identifikačné údaje osoby oprávnenej na distribúciu a jej čísla oprávnenia na distribúciu,
  c) počet vydaných spotrebiteľských balení v kusoch, identifikačné údaje držiteľa povolenia na predaj a jeho čísla povolenia na predaj,
  d) počet vydaných spotrebiteľských balení v kusoch konečnému spotrebiteľovi,
  e) stav zásob spotrebiteľských balení v kusoch k poslednému dňu kalendárneho mesiaca,
  f) zistené manko alebo prebytok v počte prijatých a vydaných spotrebiteľských balení a dôvod jeho vzniku.
  Tento bod sa týka držiteľov Oprávnenia na distribúciu.Nižšie uvedené výkazy poskytuje aplikácia iKelp Predajca tak, aby spĺňali požiadavky podľa § 44a, odseku 15: Osoba oprávnená na distribúciu je povinná za každú prevádzkareň viesť dennú evidenciu spotrebiteľských balení podľa účtovného dokladu a čiarového kódu EAN, ktorá obsahuje
  1. počet prijatých spotrebiteľských balení v kusoch, identifikačné údaje dodávateľa spotrebiteľského balenia a jeho čísla oprávnenia na distribúciu,
  2. počet vydaných spotrebiteľských balení v kusoch, identifikačné údaje osoby oprávnenej na distribúciu a jej čísla oprávnenia na distribúciu,
  3. počet vydaných spotrebiteľských balení v kusoch, identifikačné údaje držiteľa povolenia na predaj a jeho čísla povolenia na predaj,
  4. počet vydaných spotrebiteľských balení v kusoch konečnému spotrebiteľovi,
  5. stav zásob spotrebiteľských balení v kusoch k poslednému dňu kalendárneho mesiaca,
  6. zistené manko alebo prebytok v počte prijatých a vydaných spotrebiteľských balení a dôvod jeho vzniku.
 4. Tento bod sa týka držiteľov Oprávnenia na distribúciu. V prípade potreby je možné pre užívateľa zabezpečiť výstupy z aplikácie iKelp Predajca tak, aby spĺňali požiadavky podľa § 44a, odseku 16: Osoba oprávnená na distribúciu je povinná vo svojom účtovníctve odlíšiť predaj spotrebiteľského balenia na účely ďalšieho predaja inej osobe oprávnenej na distribúciu od predaja spotrebiteľského balenia držiteľovi povolenia a od predaja spotrebiteľského balenia konečnému spotrebiteľovi. Ak osoba oprávnená na distribúciu predáva spotrebiteľské balenie na účely ďalšieho predaja inej osobe oprávnenej na distribúciu alebo držiteľovi povolenia, je povinná uviesť na doklade o predaji spotrebiteľského balenia
  1. identifikačné údaje dodávateľa a číslo jeho oprávnenia na distribúciu,
  2. identifikačné údaje odberateľa a číslo jeho oprávnenia na distribúciu, ak je odberateľom osoba oprávnená na distribúciu,
  3. identifikačné údaje odberateľa a číslo jeho povolenia na predaj, ak je odberateľom držiteľ povolenia na predaj,
  4. čiarový kód EAN za každé spotrebiteľské balenie; ak má spotrebiteľské balenie pridelených viac čiarových kódov EAN, uvedie všetky čiarové kódy EAN, ktoré boli pridelené.
 5. Tento bod sa týka držiteľov Oprávnenia na distribúciu. Osoba oprávnená na distribúciu je povinná oznámiť údaje podľa § 44a, odseku 15 colnému úradu elektronicky, najneskôr do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý sa údaje oznamujú, a to na tlačive, ktorého vzor zverejní colné riaditeľstvo na svojej internetovej stránke. Zaručený elektronický podpis sa nevyžaduje. V prípade evidencie skladu v aplikácii iKelp Predajca je takýto elektronický výstup možné generovať priamo z aplikácie, je však potrebné dodržať postupy opísané v návode.