Bankové účty - hromadná úhrada - iKelp
Softvér
 

Bankové účty - hromadná úhrada

Pri úhrade viacerých dokladov naraz je vhodné použiť funkciu hromadnej úhrady. Najčastejšie sa vyskytujú dva typy hromadných úhrad:

  • uhradenie viacerých odberateľských alebo dodávateľských dokladov naraz. To znamená sčítanie a uhradenie celkovej sumy jednotlivých dokladov.
  • zápočet - uhradenie odberateľských a súčasne dodávateľských dokladov vystavených na jednu organizáciu. To znamená vytvorenie a uhradenie rozdielu medzi sumou, ktorú nám musí uhradiť odberateľ a sumou, ktorú naša firma musí uhradiť jemu.

Hromadnú úhradu je možné vyrobiť v bankových účtoch i pokladniach. V nasledujúcom návode je podrobne popísané vytvorenie hromadnej úhrady cez bankový účet. Pre pokladňu je postup úplne totožný. Podrobné predstavenie okna s bankovými účtami nájdete v návode Bankové účty - predstavenie a nová úhrada.

V okne Bankové účty kliknite na účet, na ktorý chcete vyrobiť hromadnú úhradu a kliknite na úkon H. úhrada. Zobrazí sa okno H. úhrada, ktoré je rozdelené na dve hlavné časti. V hornej časti (Hlavné údaje) sa nachádzajú informácie o samotnej úhrade, ktorá bude zapísaná do daného účtu. V spodnej časti (Doklady pre úhradu) je možné definovať, ktoré doklady a v akej sume budú evidované ako uhradené touto úhradou. Hodnoty úhrad, prípadne rozdiely hodnôt z týchto dvoch časti spolu nijako nesúvisia. Suma, uvedená v hornej časti, bude zaúčtovaná bez ohľadu na úhrady uvedené v dokladoch v spodnej časti.

Jednoducho povedané, v spodnej časti určíte doklady, ktoré budú mať túto úhradu evidovanú. Po uložení tejto úhrady a pri následnej kontrole úhrad niektorého z dokladov (v okne Doklady, kliknutím na úkon Úhrady) je uvedená táto úhrada. Suma, uvedená ako uhradená, je suma zadaná do okienka Úhrada v riadku daného dokladu pri vytváraní hromadnej úhrady. Do bankového účtu sa však zaeviduje iba suma z hornej časti.

Údaje úhrady

Pri vytváraní novej hromadnej úhrady začnite od čísla dokladu v okienku Č.dokl a následne vyberte typ úhrady. Ak neviete o aký typ úhrady pôjde (neviete či budete financie prijímať, alebo vydávať), môžete tento typ zvoliť aj neskôr pri ukladaní. Do okienka V.symbol zadajte variabilný symbol danej úhrady. Do okienka Kontakt môžete kliknúť a stlačením klávesy Enter vybrať kontakt z adresára. Kontakt však pridajte iba ak všetky pridané úhrady patria jednej organizácii. V opačnom prípade nemá zmysel kontakt zadávať. Ďalej môžete rozpísať celkovú hodnotu úhrady na ceny bez DPH do okienok pod popismi jednotlivých hodnôt DPH, prípadne môžete priamo do okienok pod popisom Suma zapísať výslednú hodnotu bez alebo s DPH. Táto hodnota bude pripísaná na bankový účet bez ohľadu na vyplnené doklady. Na záver môžete ešte upraviť text a dátum úhrady. Ďalej je nutné definovať, ktoré doklady sú uhradené touto úhradou.

Pridávanie dokladov

V časti Doklady pre úhradu vyberte z rozbalovacieho zoznamu typ dokladu, ktorý chcete pridať. Kliknite do okienka číslo dokladu a stlačením klávesy Enter sa zobrazí zoznam dokladov. Tento zoznam má pred nastavený filter na vybraný druh dokladu, iba neuhradené doklady a dokonca, ak ste nastavili kontakt, tak aj doklady  vystavené na danú firmu. Kliknutím na daný doklad a potvrdením úkonom Vybrať vyberiete uhrádzaný doklad. Do okienka Úhrada, vedľa čísla dokladu, sa automaticky predpíše neuhradená hodnota daného dokladu. Pozor! Neuhradená hodnota sa predpisuje pretože doklad je možné uhradiť viacerými čiastkovými úhradami. Keď je daný doklad už čiastočne uhradený, stačí už vyúčtovať neuhradenú sumu. Túto hodnotu je možné zmeniť a tým vytvoriť čiastkovú úhradu daného dokladu. Následne kliknite na tlačidlo Použi a daný doklad sa pridá do zoznamu uhrádzaných dokladov. Takýmto spôsobom je možné pridať ďalšie doklady. Pod zoznamom dokladov, v časti Výpočty sa zobrazujú celkové hodnoty prijatých a vydaných financií a ich rozdiel.

Na nasledujúcom obrázku je vidieť hromadná úhrada dvoch dokladov na organizáciu Potraviny. Prvý z dokladov je faktúra účtovaná na hodnotu 22,27 Euro. Druhý doklad je dobropis na hodnotu 3,27 Euro. V spodnej časti okna, v časti Výpočet je zobrazená celková prijímaná a vydávaná suma a ich rozdiel. V tomto prípade je celková uhrádzaná suma rovná tomuto rozdielu, pretože nebudete zbytočne uhrádzať plnú sumu dobropisu a následne druhá strana uhrádzať plnú sumu faktúry. Jednoducho iba uhradí vzniknutý rozdiel.

Podobným spôsobom môžete zaevidovať uhradenie viacerých dokladov jednou úhradou. Je však nutné aby Vám druhá strana poskytla zoznam a sumy uhradených dokladov, na základne ktorých budú jednoznačne definované uhradené doklady.

bankove_ucty_hromadna_uhrada

Po uložení je hromadná úhrada v zozname úhrad zvýraznená inou farbou.

bankove_ucty_zaznamy_s_hromadnou_uhradou

Ak v zozname dokladov kliknete na niektorý doklad uhradený hromadnou úhradou a následne kliknete na úkon Úhrady sa zobrazí okno Úhrady dokladu. Tu je možné vidieť celkovú, alebo čiastkové úhrady daného dokladu. Viac o práci s týmto oknom sa dozviete v návode Doklady - úhrady.

doklady_uhrady_hromadne_uhrady

Podrobný postup vytvorenia hromadnej úhrady popisuje aj nasledovné video.