Bankové účty - predstavenie a nová úhrada - iKelp
Softvér
 

Bankové účty - predstavenie a nová úhrada

Sledovanie úhrad dokladov je možné pomocou modulu Financie. Tento modul je zložený z troch základných častí: Pokladne, Banky a Vlastné účty. V pokladniach a bankách sa evidujú finančné operácie. Vlastné účty slúžia na správu špeciálnych účtov zákazníkov. Prvotne po inštalácii sú v aplikácii vytvorené iba pokladne. Popis vytvorenia nového bankového účtu nájdete v návode Nastavenie - Financie - vytvorenie bankového účtu (pokladne).

Ak chcete editovať úhrady niektorého bankového účtu, alebo pokladne kliknite na Financie v hlavnom menu aplikácie a následne kliknite na daný druh. Celý tento návod je popisovaný na práci s bankovým účtom, ale tie iste opisy a postupy sú použiteľné aj pre pre pokladne.

Zobrazené okno Bankové účty zahŕňa na ľavej strane zoznam jednotlivých bankových účtov. Po kliknutí na daný účet sa zobrazia podrobnosti o tomto účte. V spodnej časti sa nachádzajú úkony. V tomto návode je čiastočne popísaný úkon Záznamy. Viac o úkone H. úhrada, čiže hromadná úhrada, sa dozviete v návode Bankové účty - hromadná úhrada.

bankove_ucty

Záznamy

Po kliknutí na úkon Záznamy sa zobrazí okno s názvom toho účtu, kde je možné prezerať jednotlivé úhrady vykonané nad týmto účtom. Toto okno je rozdelené na niekoľko hlavných častí. V hornej časti sa nachádzajú záložky a pod nimi filtrovacie nástroje. Tento filter ovplyvňuje zobrazené úhrady v tabuľke v strednej časti okna. Viac o filtroch sa dozviete v návode Bankové účty - filtre a zoznam. V spodnej časti sa nachádzajú informácie a úkony.

bankove_ucty_zaznamy

Nový záznam

Vytvorenie nového záznamu môžete vykonať kliknutím na záložku Záznam alebo na úkon Nový. (Kliknutím pravým tlačidlom na úkon Nový sa zobrazí okno pre hromadnú úhradu. Viac o hromadnej úhrade sa dozviete v návode Bankové účty - hromadná úhrada.) Nový záznam môžete vytvoriť tromi spôsobmi:

    • bez naviazania na doklad - využíva sa najmä pri evidovaní bankových poplatkov, prípadne úrokov. Pri tomto type úhrady stačí zadať Stav vybraním z rozbalovacieho zoznamu. Následne zadajte typ úhrady. V prípade poplatku by to napríklad bol Výdaj z účtu. Do okienka Dokl. zadajte sumu úhrady a nezabudnite vyplniť aj text úhrady, pre neskoršie identifikovanie danej úhrady. Na koniec môžete zadať dátum úhrady a kliknúť na tlačidlo Uložiť. Všetky údaje sa nastavia do pôvodného (prázdneho) stavu a v zozname záznamov pribudla nová úhrada.
    • naviazaním na doklad - využíva sa ak máte už zaevidovaný doklad (odberateľská faktúra, dodávateľská faktúra, ...). Viac o dokladoch sa dozviete v návode Doklady - predstavenie a prvé vytvorenie dodacieho listu. V tomto prípade v záložke Záznam najprv vyberte z rozbalovacieho zoznamu druh dokladu, ktorý chcete uhrádzať, následne kliknite do okienka vedľa tohto druhu. Zadaním čísla daného dokladu a potvrdením klávesom Enter sa automaticky vyplnia potrebné údaje. V prípade, že nepoznáte číslo dokladu stlačte klávesu Enter v prázdnom okienku pre číslo dokladu. Zobrazí sa zoznam dokladov, kde kliknutím a potvrdením úkonom Vybrať zvolíte daný doklad. Na záver už stačí iba zadať dátum úhrady a kliknúť na úkon Uložiť.

Vytvorenie takýchto úhrad podrobne popisuje nasledovné video.

bankove_ucty_zaznamy_zaznam

    • vytvorením úhrady a neskorším naviazaním na doklad - využíva sa ak ešte nemáte zaevidovaný doklad, ale už máte vytvorenú úhradu. V záložke Záznam vyberte typ úhrady, zadajte variabilný a konštantný symbol a zadajte sumu úhrady do modrého okienka. Na záver uložte úhradu kliknutím na Uložiť. Následne sa v zozname úhrad pridá nová nenaviazaná úhrada. Túto úhradu je možné neskôr upraviť kliknutím na úkon Upraviť a naviazať na vytvorený doklad.

Tento spôsob úhrady podrobne popisuje aj nasledovné video.

Pre vytlačenie určitého zoznamu úhrad odporúčame preštudovať návod Bankové účty - filtre a zoznam.

Ak chcete zistiť, ku ktorému dokladu je priradená daná úhrada, kliknite na danú úhradu v zozname úhrad a následne kliknite na úkon Doklad. Zobrazí sa okno daného dokladu, ktorý môžete v prípade potreby upravovať.

Pre hromadnú zmenu stavu úhrad môžete použiť úkon Stavy. Pred samotnou zmenou stavu je však nutné, aby ste mali označené dané úhrady v označovacom stĺpčeku. Následne kliknite na úkon Stavy. V zobrazenom okne Hromadná zmena stavu zvoľte nový stav úhrad a kliknite na tlačidlo Zmeň. Následne Vás aplikácia oboznámi o zmene stavu vybraných úhrad.