Bankové účty - predstavenie a nová úhrada - iKelp
Softvér
 

Bankové účty - predstavenie a nová úhrada

Sledovanie úhrad dokladov je možné pomocou modulu Financie. Tento modul je zložený z troch základných častí: Pokladne, Banky a Vlastné účty. V pokladniach a bankách sa evidujú finančné operácie. Vlastné účty slúžia na správu špeciálnych účtov zákazníkov. Prvotne po inštalácii sú v aplikácii vytvorené iba pokladne. Popis vytvorenia nového bankového účtu nájdete v návode Nastavenie - Financie - vytvorenie bankového účtu (pokladne).

Ak chcete editovať úhrady niektorého bankového účtu, alebo pokladne kliknite na Financie v hlavnom menu aplikácie a následne kliknite na daný druh. Celý tento návod je popisovaný na práci s bankovým účtom, ale tie isté opisy a postupy sú použiteľné aj pre pokladne.

Zobrazené okno Bankové účty zahŕňa v hornej časti filter pre vyhľadávanie. Vyhľadávať je možné podľa IBAN, čísla účtu, obchodného mena alebo názvu. Pod ním sa nachádza zoznam jednotlivých bankových účtov. V spodnej časti sa nachádzajú úkony. V tomto návode je čiastočne popísaný úkon Záznamy. Po otvorení záznamov konkrétneho účtu je možné vytvoriť aj hromadnú úhradu. Viac o tejto možnosti sa dzviete v návode Bankové účty - hromadná úhrada.

Zoznam úhrad príslušného bankového účtu

Nový záznam

Vytvorenie nového záznamu môžete vykonať kliknutím na záložku Záznam alebo na úkon Nový. (Kliknutím pravým tlačidlom na úkon Nový sa zobrazí okno pre hromadnú úhradu. Viac o hromadnej úhrade sa dozviete v návode Bankové účty - hromadná úhrada.) Nový záznam môžete vytvoriť tromi spôsobmi:

    • bez naviazania na doklad - využíva sa najmä pri evidovaní bankových poplatkov, prípadne úrokov. Pri tomto type úhrady stačí zadať Stav vybraním z rozbalovacieho zoznamu. Následne zadajte typ úhrady. V prípade poplatku by to napríklad bol Výdaj z účtu. Do okienka Dokl. zadajte sumu úhrady a nezabudnite vyplniť aj text úhrady, pre neskoršie identifikovanie danej úhrady. Na koniec môžete zadať dátum úhrady a kliknúť na tlačidlo Uložiť. Všetky údaje sa nastavia do pôvodného (prázdneho) stavu a v zozname záznamov pribudla nová úhrada.
    • naviazaním na doklad - využíva sa ak máte už zaevidovaný doklad (odberateľská faktúra, dodávateľská faktúra, ...). Viac o dokladoch sa dozviete v návode Doklady - predstavenie a prvé vytvorenie dodacieho listu. V tomto prípade v záložke Záznam najprv vyberte z rozbalovacieho zoznamu druh dokladu, ktorý chcete uhrádzať, následne kliknite do okienka vedľa tohto druhu. Zadaním čísla daného dokladu a potvrdením klávesom Enter sa automaticky vyplnia potrebné údaje. V prípade, že nepoznáte číslo dokladu stlačte klávesu Enter v prázdnom okienku pre číslo dokladu. Zobrazí sa zoznam dokladov, kde kliknutím a potvrdením úkonom Vybrať zvolíte daný doklad. Na záver už stačí iba zadať dátum úhrady a kliknúť na úkon Uložiť.

Vytvorenie takýchto úhrad podrobne popisuje nasledovné video.

bankove_ucty_zaznamy_zaznam

    • vytvorením úhrady a neskorším naviazaním na doklad - využíva sa ak ešte nemáte zaevidovaný doklad, ale už máte vytvorenú úhradu. V záložke Záznam vyberte typ úhrady, zadajte variabilný a konštantný symbol a zadajte sumu úhrady do modrého okienka. Na záver uložte úhradu kliknutím na Uložiť. Následne sa v zozname úhrad pridá nová nenaviazaná úhrada. Túto úhradu je možné neskôr upraviť kliknutím na úkon Upraviť a naviazať na vytvorený doklad.

Tento spôsob úhrady podrobne popisuje aj nasledovné video.

Pre vytlačenie určitého zoznamu úhrad odporúčame preštudovať návod Bankové účty - filtre a zoznam.

Ak chcete zistiť, ku ktorému dokladu je priradená daná úhrada, kliknite na danú úhradu v zozname úhrad a následne kliknite na úkon Doklad. Zobrazí sa okno daného dokladu, ktorý môžete v prípade potreby upravovať.

Pre hromadnú zmenu stavu úhrad môžete použiť úkon Stavy. Pred samotnou zmenou stavu je však nutné, aby ste mali označené dané úhrady v označovacom stĺpčeku. Následne kliknite na úkon Stavy. V zobrazenom okne Hromadná zmena stavu zvoľte nový stav úhrad a kliknite na tlačidlo Zmeň. Následne Vás aplikácia oboznámi o zmene stavu vybraných úhrad.