Pokladňa a Sklad
 

Možnosti pridania položky na účet v aplikácii iKelp Predajca - dotykový predaj

V tomto návode vám vysvetlíme, akým spôsobom je možné pridávať položky do objednávky v rozhraní dotykového predaja v aplikácii iKelp Predajca. Aplikácia umožňuje rôzne spôsoby pridávania položiek do predaja a ďalej vám jednotlivé možnosti bližšie popíšeme. Aby bolo možné položku na doklad pridať, je potrebné spustiť aplikáciu a otvoriť nový doklad. V prípade reštauračného režimu aplikácie je potrebné si vybrať miestnosť a následne stôl na ktorom sa má nový doklad vytvoriť.

Pridávanie položiek do predaja

 • QPLU

  • Ak sú v aplikácii nadefinované pri kartách tzv. QPLU - zobrazenie v rýchlich veľbách, tieto sa zobrazia po spustení dotykovej pokladne pod nadefinovanými kategóriami. Jedná sa o najčastejšie používané položky, ktoré sa majú zobrazovať hneď na obrazovke aby nebolo potrebné ich vyhľadávať v zozname kategórií, prípadne iným spôsobom. (QPLU je možné na skladovej karte nastaviť v záložke Údaje, v časti Údaje pre pokladňu. Pozor, pri definovaní je potrebné zvážiť, ktorým položkám QPLU nadefinujete. Je vhodné ho skutočne definovať len pre položky, ktoré sa najčastejšie používajú a nemalo by ich byť viacej ako 20. Následne už ich nadefinovanie stráca význam. Číslo určuje zároveň poradie, v akom sa položky na pokladni budú zobrazovať. Viac informácií o údajoch na skladových kartách sa dozviete v návode Skladová karta - predstavenie.)
 • Výberom položky z kategórie

  • Jednotlivé položky je možné do predaja pridať aj ich vyhľadaním v kategórii. Po spustení pokladne sa zobrazia základné kategórie a karty, ktoré majú nadefinované QPLU. Otvorením kategórie vyhľadajte kartu ktorá je do kategórie zaradená. Po kliknutí na kategóriu sa pod zoznamom kategórií zobrazia položky, ktoré sú do danej kategórie zaradené. Ak má kategória viacero podkategórií, je potrebné vybrať tú, do ktorej sú karty zaradené. Až potom sa ich zoznam zobrazí.
 • PLU/Kód

  •  Položku do predaja je možné pridať aj zadaním PLU, prípadne kódu karty. Zadajte číslo a kliknite na tlačidlo PLU. Ak aplikácia podľa zadaného čísla nájde, položka je automaticky pridaná do predaja. Ak aplikácia nenájde zadané číslo ako PLU, automaticky ho hľadá ako kárty alebo EAN.
 • EAN

  • Zadávanie pomocou EAN je vhodné vtedy, ak máte k aplikácii pripojený skener čiarových kódov. Pozor, niektoré skenery je možné konfigurovať a následne dokážu fungovať v rôznych režimoch skenovania.
   • Emulácia klávesnice - v tomto režime sa skener chová ako klávesnica. Po oskenovaní čiarového kódu sa aplikácia zachová rovnako, ako by bol čiarový kód zadaný ručne na klávesnici a je potrebné ho potvrdiť kliknutím na tlačidlo PLU/Kód/EAN.
   • Emulácia sériového portu - v tomto prípade sa skener chová ako zariadenie, ktoré vie s aplikáciou komunikovať a aplikácia vie, že sa jedná o skener. Po oskenovaní položky sa táto automaticky pridá do predaja, prípadne pri skenovaní aplikácia vie, do ktorého poľa má údaj prichádzajúci zo skenera zadať. Tento spôsob je pre obsluhu výrazne jednoduchší a ponúka jej väčší komfort pri účtovaní, avšak v úvode si vyžaduje trošku náročnejšiu konfiguráciu. Viac informácií o tomto spôsobe a nastaveniach zariadenia sa dozviete v návode Zmena režimu skenera Metrologic (Honeywall) na USB sériový port z klávesnicového režimu.
 • Vyhľadaním v zozname kariet

  • Ďalšou možnosťou je vyhľadanie karty podľa názvu a jej pridanie do predaja. Kliknutím na tlačidlo SHIFT sa zorbazí rozšírená ponuka a zobrazí sa tlačidlo Zoznam sklad. kariet. Kliknutím na tlačidlo sa zobrazí formulár pre zadanie názvu. Postupne sa zobrazujú len položky, ktoré zadávaný reťazec obsahujú. Dvojklikom na danú položku alebo kliknutím na tlačidlo Vybrať pridáte položku do zoznamu.

Zmena množstva na položke

 • Pred pridaním položky do predaja 

  • V prípade, že sa do predaja pridávajú položky ich výberom zo zoznamu kategórií, je možné zadať množstvo a následne vybrať položku zo zoznamu. Automaticky sa zadaná hodnota aplikuje ako množstvo na položku. (Stačí zadať pred výberom počet ks, napr. "3" a následne vybrať položku z kategórie.)
 • Zadaním počtu kusov

  • Ak sa už položka v zozname naúčtovaných položiek nachádza, je možné jej množstvo zmeniť tak, že danú položku nájdete v zozname a kliknete na ňu. Položka sa následne označí modrou farbou a všetky ďalšie úpravy sa týkajú len vybranej položky.
   • Zadaním počtu ks - zadajte počet kusov danej položky a zadanie potvrdíte kliknutím na tlačidlo Množ. *.
   • Postupným prídávaním/odoberaním - ak je položka označená, klikaním na tlačidlo - 1 množ. alebo +1 množ. je možné po kusoch upravovať množstvo na položke.

Odobratie položky z dokladu

 • Pre dobratie položky z dokladu je potrebné položku označiť a následne kliknúť na tlačidlo Odober položku.
  • Ak pri reštauračnou režime používate aj bonovaciu tlačiareň a položka už na nej bola vytlačená (napr. tak, že sa doklad zatvoril) pri odoberaní tejto položky sa na bonovacej tlačiarni automaticky vytlačí storno. (Položka má na bonovačke záporný počet kusov.)

Ručné zadanie ceny na položke

 • Môže sa stať, že za určitých okolností je potrebné ručne zadať cenu na účtovanej položke. Malo by sa však jednať skôr o výnimočnú situáciu. Ak potrebujete tovar predávať stále za upravenú cenu, odporúčame cenu upraviť priamo na skladovej karte. Pre jednorázovú zmenu ceny je potrebné položku v zozname označiť, následne zadajte cenu za 1ks a kliknite na tlačidlo Cena €. (Zadajte po označení položky cenu napr. 23,89 Cena €.)

Zľava na položku / doklad

Write by Author / Vytvorené by