Platobný terminál v aplikácii iKelp Pokladňa - iKelp
Pokladňa a Sklad
 

Platobný terminál v aplikácii iKelp Pokladňa

V tomto článku vám predstavíme postup pre nastavenie platobného terminálu v aplikácii iKelp Pokladňa. Táto funkcionalita je dostupná v edícii iKelp Pokladňa a sklad Profi. Ak ešte nemáte zakúpenú príslušnú licenciu ale chcete využívať možnosti ktoré platobný termínal v priamom prepojení s aplikáciou ponúka, je potrebné kontaktovať obchodné oddelenie. Ak máte niektoré z podporovaných zariadení aplikácia za splnení nižšie uvedených podmienok vie so zariadením komunikovať a priamo na terminál vie poslať platbu bez nutnosti manuálneho zadávania sumy na zariadení. Ak platba na terminále prejde, ihneď sa vytlačí na fiskálnej tlačiarni doklad. Ak platba neprejde, obsluha je informovaná o zrušenej / zamietnutej platbe a doklad sa netlačí.

Nastavenia aplikácie

Aby bolo možné zariadenie v aplikácii využívať, je potrebné vykonanie príslušných nastavení. Pred definovaním zariadenia v aplikácii odporúčame aktualizovať zariadenie - platobný terminál, nakoľko sa zariadenie pri starších verziách FW môže správať nekorektne.

 • Nakonfigurovanie samotného zariadenia, typ spojenia (USB alebo RS232, prípadne IP).
 • Zariadenie, Mód aplikácie v nastaveniach je potrebné nadefinovať ako Platobný terminál.
 • Nadefinovanie zariadenia a nastavenie príslušného druhu pre platby.

Nastavenie spojenia zo zariadením

 • Zariadenie sa definuje v aplikácii iKelp POS Manažér.
 • Kliknite na tlačidlo Nastavenia v menu aplikácie.  Opätovne vyberte možnosť Nastavenia pre zobrazenie rozšírených nastavení.
 • V ľavej časti, v strome jednotlivých nastavení kliknite na možnosť Externé zariadenia - POS Online a vyberte konfiguráciu príslušného zariadenia.
 • Kliknite na tlačidlo Nastavenia pre možnosť definovania zariadenia v aplikácii, kliknutím na záložku Zariadenia zobrazíte zoznam nadefinovaných zariadení.
 • Ak je v systéme definovaná napr. fiskálna tlačiareň, je potrebné pridať nové zariadenie.
 • Nové zariadenie pridáte kliknutím na ikonu šípky vpravo od záložky Zariadenia. Následne kliknite na možnosť Pridať zariadenie.
 • Vyberte typ zariadenia. (Zariadenia FiskalPro je možné nadefinovať vo viacerých režimoch. Jedno zariadenie môže byť definované aj v režime registračnej pokladne, aj platobného terminálu. Ak sa má zariadenie správať aj ako samostatný platobný terminál, treba mať takto nadefinované aj samotné zariadenie.)
 • Nastavte Aktivitu zariadenia, Typ zariadenia a Názov (kód) zariadenia. (Kód je následne dôležitý pre spojenie aplikácie a posielanie platieb na fyzické zariadenie.)
 • Nastavte parametre komunikácie so zariadením a nadefinujte Mód aplikácie ako Platobný terminál. (Mód v akom bude aplikácia so zariadením komunikovať.)
 • Vykonané nastavenia je potrebné potvrdiť kliknutím na tlačidlo Uložiť.
Pozor, v prípade, že ako platobný terminál sa bude používať zariadenie FiskalPro, ktoré je zároveň aj ako Fiskálna tlačiareň, v aplikácii iKelp POS Manažér je potrebné tieto zariadenia nadefinovať nezávisle!
 • V jednom prípade sa bude jednať o zariadenie FiskalPro v móde Fiskálna tlačiareň, kde je potrebné nadefinovať komunikačné parametre a nastaviť, že v tomto režime zariadenie Nie je aj platobný terminál.
 • V druhom prípade, aj keď sa jedná o fyzicky rovnaké zariadenie s rovnakými komunikačnými parametrami bude zaraidenie FiskalPro v móde Platobný terminál.

Definovanie zariadenia

Ak je zariadenie pripojené do systému a bola preverená jeho komunikácia, je potrebné zariadenie nadefinovať aj ako platobný terminál. Túto možnosť je rovnako potrebné nadefinovať v nastaveniach aplikácie.
 • Kliknite na tlačidlo Nastavenia v menu aplikácie. Opätovne vyberte možnosť Externé zariadenia - Ostatné.
 • Kliknutím na tlačidlo Pridať pridajte nové zariadenie - Platobný terminál.
 • Po pridaní zariadenia je potrebné v stĺpci Kód doplniť kód z nastavenia vyššie. (Kód je potrebné doplniť z aplikácie, kde sa nastavovalo spojenie na zariadenie - Názov (kód) zariadenia.)
 • Upravte názov zariadenia na napr. na "Platobný terminál".
 • Týmto bolo zariadenie pridané do systému. Zostáva nadefinovať jeho správanie. Pre ďalšie nastavovanie zariadenia prosím zatvorte a otvorte formulár nastavení.
  • Po rozkliknutí ponuky Ostatné sa zobrazí zoznam zariadení, vyberte zariadenie s príslušným názvom.
  • V pravej časti sa zobrazia nastavenia pre definovanie spojenia s konkrétnym typom terminálu a konkrétnou bankou. Vyberte požadovaný Typ zariadenia.
  • Vykonané nastavenia je potrebné potvrdiť kliknutím na tlačidlo Uložiť.

Priradenie platobného terminálu fiskálnej tlačiarni

Nakoľko je možné mať v aplikácii nadefinovaných niekoľko fiskálnych tlačiarní a predajných miest, je potrebné aj platobný terminál prideliť príslušnej fiskálnej tlačiarni, aby aplikácia následne vedela, na ktoré zariadenie má poslať doklad a požiadavku na online platbu. (V prípade zariadenia FiskalPRO, keď sa jedno zariadenie využíva aj ako fiskálna tlačiareň aj ako platobný terminál, je potrebné zvlášť nadefinovať fiskálnu tlačiareň a zvlášť platobný terminál).
 • V nastaveniach aplikácie je potrebné v časti Externé zariadenia - POS Online vybrať konfiguráciu príslušného zariadenia (pracoviska).
 • V pravej časti kliknite na záložku Rozšírené, kde je potrebné vybrať zo zoznamu nadefinovaných zariadení prislúchajúci terminál danému pracovisku.

Nastavenie druhu pre online úhrady cez platobný terminál

 • V nastaveniach aplikácie je potrebné v časti Financie - Druhy úhrad definovať správanie pri výbere daného typu úhrady. Po výbere tohto typu úhrady sa bude aplikácia snažiť spojiť s platobným terminálom pre zrealizovanie platby.
 • V hornej časti Filtre vyberte zo zoznamu príslušnú pokladňu pre pracovisko, ku ktorému sa pripája platobný terminál. (Ak v aplikácii máte definovanú len jednu fiskálnu tlačiareň a jednu finančnú pokladňu, zobrazí sa v zozname predvyplená táto pokladňa.)
 • Na druhu Príjem terminál a Výdaj terminál je potrebné nadefinovať, aby pri výbere daného platidla aplikácia oslovila platobný terminál. Kliknútím v stĺpci N (nastavenia) sa zobrazia detailné nastavenia daného druhu pohybu v pokladni. 
 • Na oboch druhoch je potrebné v záložke Zariadenie nadefinovať Službu - Platobný terminál a aktivovať jeho používanie. 
 • Vykonané nastavenia je potrebné potvrdiť kliknutím na tlačidlo Uložiť.

Nastavenia zariadenia - platobného terminálu

V prípade, že ako fiskálne zariadenie a platobný terminál používate zariadenie od spoločnosti FiskalPro, je potrebné na zariadení nastaviť aj správny režim samotného zariadenia fiskalpro v móde fiskalnej tlačiarne s aktívnymi platobnými funkciami.

Na zariadeniach FiskalPro je potrebné nastaviť správne lokáciu 6408 na hodnotu 99 a reštartovať zariadenie, aby zariadenie vedelo fungovať nezávisle ako platobný terminál a nezávisle fiskálna tlačiareň. Pozor, po zmene daného nastavenia na zariadení, musia byť vykonané príslušné nastavenia aj na strane aplikácie. V opačnom prípade sa budú na zariadenie posielať doklady s platidlom platobné karty, ale zariadenie už bez príslušných nastavení nebude komunikovať s bankou, len sa vytlačí fiskálny doklad.

Toto zariadenie vie fungovať aj v režime platobného terminálu a fiskálnej tlačiarne avšak v tento režim nie je v aplikácii podporovaný.

Ak máte vykonané príslušné nastavenia, je možné v predaji vybrať tento typ platidla a ako už bolo v úvode spomenuté, aplikácia pri ukončení osloví platobný terminál a čaká na zrealizovanie transakcie. Pri ukončovaní predaja je možné použiť aj kombinovanú platbu terminálom a hotovosť prípadne šek. Ak je platba terminálom kombinovaná aj s iným platidlom, aplikácia počká na uskutočnenie platby na platobnom termináli. Ak platba prejde, čaká na zadanie ostatných platidiel a ak je zadaná suma platidiel dostatočná, aplikácia zobrazí informáciu pre obsluhu, žeb je možné pokračovať vytlačením fiskálneho dokladu.