Dochádzka
 

Konfigurácia dochádzky - Ostatné

Ostatné nastavenia nájdete v menu Nastavenia -> Konfigurácia dochádzky -> záložka Ostatné.

Popis:

 • Radenie zamestnancov v reportoch - Vo výstupných zostavách je možné radiť zamestnancov podľa:
  • mena zamestnanca - V abecendnom poradí.
  • osobného čísla zamestnanca - Vzostupne.
  • Pre zmenu nastavenia kliknite na kombo a vyberte si požadovanú funkciu.
 • Kopírovať číslo dverí do klapky - Po vyplnení údaja Číslo dverí v pracovných údajoch zamestnanca sa toto číslo automaticky skopíruje aj do údaja Klapka. Funkciu zapnete zaškrtnutím políčka vedľa popisu.

  Táto funkcia sa využíva najmä v organizáciách, kde v telefónnej sieti slúži číslo dverí zároveň ako číslo klapky.

 • Aut. mazanie fotiek po priradení - Po priradení fotky k zamestnancovi sa táto fotka automaticky vymaže zo zdrojového adresára.

  V preddefinovanom nastavení sa priraďovaná fotografia iba skopíruje. Teda fotografia ostáva aj v zdrojovom adresári.

 • Lekár a odpracované samostatne - ??!
 • Prednastavený mesačný výkaz - V prípade, ak máte vytvorených viacero mesačných výkazov, môžete v tomto kombe vybrať schému mesačného výkazu, ktorá sa bude zobrazovať ako predvolená. Prednastaviť schému mesačného výkazu môžete aj pre jednotlivé skupiny zamestnancov.
 • Používať farebné rozlíšenie typov prítomností - Po zaškrtnutí tejto funkcie sa budú v okne Evidencia dochádzky zobrazovať jednotlivé typy prítomností farebne. POZOR! K jednotlivým prítomnostiam musí byť priradená farba v okne Typy prítomností.

  Prednastavená farba pre všetky typy prítomností je čierna. Pre pozadie biela.

 • Používať rozšírený report Zostava/Výkaz - Počet informačných polí v reportoch sa po zaškrtnutí tejto funkcie rozšíri z 25 na 32 polí.
 • Generovanie pomocných informácií - Pomocné informácie sa využívajú pre export do dochádzkových terminálov a webový portál.

  Ide o generovanie informácií ako týždenné saldo, mesačné saldo a saldo ku dňu(čiže saldo od začiatku mesiaca do aktuálneho dňa, nie za konkrétny jeden deň!).

  Toto funkcia má tri možné varianty nastavenia:
  • Nikdy - Pomocné informácie sa nebudú generovať.

   Ak sledovanie salda nevyužívate, odporúčame použiť toto nastavenie, v opačnom prípade môže dôjsť k spomaleniu práce s aplikáciu.

  • Pri spracovaní, nie pri každej zmene - Pomocné informácie sa budú generovať iba po spracovaní.
  • Vždy, aj pri každej zmene - Pomocné informácie sa budú generovať pri akejkoľvek zmene a spracovaní v aplikácií. Toto nastavenie môže predĺžiť dobu spracovania a prácu s aplikáciou!
   Toto nastavenie súvisí s generovaním informácií do terminálov - záložka Terminály v Konfigurácií dochádzky.
 • Automatické spracovanie - Pri pridaní záznamu, alebo zmene v evidencií dochádzky prebehne automatické spracovanie dát a súvisiacich informácií. Na slabších počítačových zostavách môže dôjsť k spomaleniu práce s aplikáciou.
Write by Author / Vytvorené by