Dochádzka
 

Pracovné údaje zamestnanca

Po prihlásení sa do aplikácie nájdete Pracovné údaje zamestnanca v menu Evidencia -> Zamestnanci -> tlačidlo Upraviť -> záložka Pracovné údaje.

Popis:

  • Os. číslo - Slúži na sprehľadnenie evidencie zamestnancov. Osobné číslo zamestnanca je dôležité vyplníť najmä v prípadoch, ak aplikáciu využívate spolu s inými aplikáciami, ako sú mzdové systémy, alebo spolu s aplikáciou iKelp Jedáleň.

    V prípade prepojenia so mzdovým, alebo jedálenským systémom slúži osobné číslo zamestnanca na synchronizáciu úloh medzi týmito aplikáciami a aplikáciou dochádzky.

  • Dátum nástupu - Je dôležítý z pohľadu spracovania dochádzky. Tento dátum udáva, od ktorého dňa zamestnanec pracuje v organizácií a teda aplikácia vie vyhodnotiť, odkedy má spracovávať daného zamestnanca. Dátum zadaný do tohto okienka sa počíta ako deň, v ktorý už zamestnanec reálne pracoval!

Príklad: Ak by zamestnanec nastúpil v polovici mesiaca (napr. 17.1.2011) a nebol by zadaný deň nástupu, na konci mesiaca by aplikácia podľa nastavených kritérií nevyhodnotila dochádzku daného zamestnanca korektne.

  • Vyradenie zamestnanca z evidencie - Zamestnanca nie je možné z aplikácie vymazať, je ho však možné vyradiť z evidencie. Po zaškrtnutí sa zobrazí okienko Dátum ukonč., do ktorého zadajte deň ukončenia pracovného pomeru.

Po zaškrtnutí tejto funkcie sa v tabuľke zamestnancov,v okne Zamestnanci  zmení  farba zamestnanca na šedú. Ak nechcete, aby boli vyradení zamestnanci viditeľní v tabuľke zamestnancov, zaškrtnite filter A. nad touto tabuľkou. Vyradených zamestnancov si viete kedykoľvek znova zobraziť zrušením fajočky na filtri A.

 • Číslo dverí a Klapka - Majú iba informatívny charakter a nijako nevstupujú do spracovania dochádzky. Vo webovom rozhraní iKelp EntryPointWeb Edition je možné tieto údaje u jednotlivých zamestnancov zobrazovať.

  Vo väčších organizáciach teda nie je problém zistiť, v ktorej kancelárií daný zamestnanec sedí, prípadne na akú klapku sa mu viete dovolať.

 • Štart odmien - Je dátum od kedy chcete zamestnancovi uznať nárok na odmeny.
 • Zadelenie do skupín - Pred pridaním zamestnanca do skupiny si musíte tieto skupiny zamestnancov vytvoriť. Skupinu zamestnancovi priradíte tak, že kliknete na rolovacie okno Skupina a vyberiete vytvorenú skupinu, ktorú chcete zamestnancovi priradiť. Následne kliknite na Pridať. POZOR! Po výbere skupiny z rolovacieho okna musíte kliknúť na tlačidlo pridať, inak sa zamestnanec nepriradí k zvolenej skupine!

  Názov skupiny, ktorú ste zamestnancovi priradili sa po kliknutí na tlačidlo Pridať zobrazí v tabuľke vyššie.

Write by Author / Vytvorené by