Dochádzka
 

Strava

Pre použitie tejto funkcie je potrebné, aby boli na dochádzkovom termináli nakonfigurované funcie príchod/odchod strava. Aby sa strava začala vyhodnocovať v aplikácií, je potrebné v záložke Strava zaškrknúť políčko Spracovávať stravu a vybrať typ stravy, aká sa bude vyhodnocovať!

Nastavenie stravy v zmene

Nastavenie stravy pre jednotlivé zmeny nájdete v menu Nastavenia -> Zmeny -> vyberte zmenu, pre ktorú chcete spracovanie stravy použiť -> kliknite na záložku Strava.

Popis:

 • Odpočítavať min. dĺžku prestávky - Ak zaškrknete toto políčko, aplikácia bude automaticky vyhodnocovať minimálnu dĺžku prestávky, ktorú je potrebné zadať v minútach do okna Min. dĺžka prestávky.

  Príklad: Zamestnanci si snímajú odchody a príchody z obedňajšej prestávky. Minimálna dĺžka prestávky je nastavená napríklad na 30 minút. Zamestnanec sa vrátí po 25. minútach a zosníma si príchod. Aplikácia na základe nastaveného minimálneho času prestávky dopočíta čas do zadanej hodnoty. V našom prípade vyhodnotí 30 minút. Ak zamestnanec týchto 30 minút prekročí, jednoducho sa vyhodnotí reálny čas prestávky (ak nie je nastavené zaokrúhľovanie v globálnom nastavení stravy, vtedy sa samozrejme čas vyhodnotí na základe zaokrúhlenia).

 • Postih za obed od - Na základe tejto hodnoty zadanej v minútach vyhodnotí aplikácia postih za prekročenie času vyhradeného na obednú prestávku.

  Príklad: Ak má zamestnanec nastavený postih za obed napríklad na 60 minút a tento limit prekročí, aplikácia mu vyhodnotí 30 minút ako akýsi trest za omeškanie.

 • Min. fond pre odp. prest. - Tento fond udáva, koľko hodín musí zamestnanec odpracovať, aby bola zamestnancovi odpočítaná minimálna dĺžka prestávky.

  Príklad: Nemá zmysel, aby bola zamestnancovi odpočítaná mínimálna dĺžka prestávky, ak prišiel do práce na kratší čas, napríklad na dve hodiny. Preto sa do fondu zadáva vyšší počet hodín, napríklad na 4,5 hodiny, kedy sa po ich odpracovaní vyhodnotí minimálna dĺžka prestávky.

Globálne nastavenie stravy

Jedná sa o nastavenia aplikácie, ktoré sa vyhodnocujú prednostne, ak nie je definované inak v nastavení stravy v jednotlivých zmenách. Vtedy sa aplikácia riadi nastaveniami stravy v jednotlivých zmenách.
Globálne nastavenia nájdete v menu Nastavenia -> Konfigurácia dochádzky -> záložka Strava.
Popis:

 • Odrátavať stravu z odprac.- Po zaškrtnutí tohto okienka sa začne strava automaticky odpočítavať z odpracovaného času. Toto nastavenie súvisí s nastavením minimálnej dĺžky prestávky, kedy aplikácia odpočíta prestávku na stravu práve na základe tohto nastavenia.

  Príklad: Zamestnanec má v daný deň odpracovať 8 hodín. V aplikácií je nastavená obedňajšia prestávka (30 minút), ktorá sa sa podľa nastavenia odpočítava z odpracovaného času. Zamestnanec teda musí stráviť v práci reálne 8 hodín a 30 minút, aby odpracoval 8 hodín podľa normy.

 • Zaokrúhľovanie - Na stravu je možné aplikovať zaokrúhľovanie a to - orezávanie, dopĺňanie a zaokrúhlenie. Pri tejto funkcií je potrebné doplníť periódu -  Per. v minútach, na základe ktorej sa bude zaokrúhľovať. Návod ako aplikácia zaokrúhľuje nájdete tu - Zaokrúhľovanie v aplikácií.
 • Min. dĺžka prestávky - Globálne nastavenie minimálnej dĺžky prestávky. Aplikuje sa ak nie je nastavená individuálna prestávka na stravu v zmene.
 • Postih za obed - Globálne nastavenie tejto funkcie. Aplikuje sa ak nie je nastavené inak v individuálnom nastavení stravy v zmene.

Nárok na stravné

Write by Author / Vytvorené by