Dochádzka
 

Zaokrúhľovanie v aplikácií

Pre mnohé funkcie v aplikácií je možné nastaviť zaokrúhľovanie. Využitie zaokrúhľovania pre jednotlivé funkcie aplikácie popisujeme v konkrétnych návodoch. Tento článok slúži iba na objasnenie spôsobu zaokrúhľovania v aplikácií.

V aplikácií je možné použíť 4 typy zaokrúhľovania:

 1. Žiadne - Aplikácia vyhodnotí funkciu bez zmien, tj. neaplikuje sa žiadne zaokrúhľovanie.

  Príklad: Snímania príchod/odchod do/z práce sa vyhodnotia presne. Ak zamestnanec príde do práce o 07:58 a odíde 16:04, budú mu započítané tieto časy bez akýchkoľvek zmien. Samozrejme v okne Typy prítomností by tiež muselo byť nastavené zaokrúhľovanie - žiadne.

 2. Orezávanie/zaokrúhľovanie Nadol - Funkcia sa zaokrúhli smerom nadol podľa prednastavenej periódy. Perióda sa počíta od celej hodiny.Tzn., že perióda nastavená na 15 minút pracuje s periódami 15, 30, 45 a 60 minút. Perióda nastavená na 30 minút pracuje s časmi 30 a 60 minút.

  Príklad: Pre snímanie odchod z práce nastavíme zaokrúhľovanie Nadol. Periódu nastavíme na 30 minút. Tzn., že pri spracovaní času snímania napríklad 16:00:00 až 16:29:59 zaokrúhli tento rozsah na 16:00. Pri perióde nastavenej na 15 minút zaokrúhli 16:00:00 až 16:14:59 na 16:00,16:15:00 až 16:29:59 zaokrúhli na 16:15 atď.

 3. Dopĺňanie/zaokrúhľovanie Nahor- Funkcia sa zaokrúhli smerom nahor podľa nastavenej periódy. Perióda sa počíta od celej hodiny.Tzn., že perióda nastavená na 15 minút pracuje s periódami 15, 30, 45 a 60 minút. Perióda nastavená na 30 minút pracuje s časmi 30 a 60 minút.

  Pre snímanie príchod do práce nastavíme zaokrúhľovanie Nahor. Periódu nastavíme na 30 minút. Tzn., že pri spracovaní času snímania napríklad 15:00:00 až 15:30:00 zaokrúhli tento rozsah na 15:30. Pri perióde nastavenej na 15 minút zaokrúhli 15:00:00 až 15:15:00 na 15:15, 15:15:01 až 15:30:00 zaokrúhli na 15:30 atď.

 4. Zaokrúhľovanie- Funkcia je týmto nastavením matematicky zaokrúhlená podľa nastavenej periódy.

  Príklad: Celkový odpracovaný čas za deň zaokrúhľujeme na 30 minút. Aplikácia sa zachová následovne: Odpracovaných 7:15:00 zaokrúhli na 7:30; odpracovaných 7:14:59 zaokrúhli na 7 hodín. Pri perióde nastavenej na 15 minút sa odpracovaných 5:07:30 zaokrúhli na 5:15, 5:07:59 sa zaokrúhli na 5:00 atď.

 5. Rezerva - Upravuje čas snímania, ktorý vstupuje do zaokrúhľovania. Tzn. že k času príchodu/odchodu sa pripočíta/odpočíta zadaný počet minút a až tento vypočítaný čas sa vyhodnotí podľa nastaveného zaokrúhľovania.

  Príklad: Pracovná doba začína o 8:00. Rezervu pre príchod nastavíme na 10 minút. Zaokrúhlenie pre príchod nastavíme na 30 minút nahor. Podľa týchto pravidiel musí zamestnanec prísť do práce 10 minút pred 8:00, pretože ak by prišiel napríklad 7:50:01, čas ktorý vstupuje do zaokrúhlenia by bol 8:00:01 a zaokrúhlenie by mu vyhodnotilo, príchod do práce 8:30. Pri zadaní mínusovej hodnoty sa rezerva odpočíta z času snímania. Teda pri zachovaní časov a hodnôt z predošlého príkladu by čas vstupujúci do zaokrúhlenia bol 7:40:01, čo pri zaokrúhlení nahor na 30 minút aplikácia vyhodnotí ako príchod 8:00:00.

Write by Author / Vytvorené by