Pokladňa a Sklad
 

Obmedzenia použitia registračnej pokladne a fiskálneho zariadenia v režime On-line predaja

Ak je pre on-line predaj používaná registračná pokladňa, tak pre dané typy podľa tabuľky z toho vyplývajú nasledovné obmedzenia, nakoľko nie je technicky možná iná realizácia pri komunikácii s daným zariadením.

Preto odporúčame pri on-line predaji využívať fiskálne zariadenia, ktoré sú na tento režim primárne určené a aj výrazne rýchlejšie či užívateľsky prívetivejšie. Spĺňajú fiskálny zákon ako celok.

  Podporované zariadenia
FunkcionalitaElcom
eFox
Varos
FT-4000
Bowa
Pegas FM06 v2,
Pegassino FT
A3 soft
FiskalPRO
VX520, VX675
Euro 500FPEuro 150Euro 50 T/TE Mini, MEDIOstatné Elcom reg.pokladne
Formátovanie velkosti písma na dokladoch ano ano - - - - -
Denná uzávierka ano ano ano ano ano ano ano ano
X Uzávierka ano ano ano ano ano ano ano ano
Kópia posledného dokladu  ano ano ano ano - ano ano -
Nastavenie času  ano ano ano - - ano ano -
Itervalová uzávierka  ano ano ano ano ano - - -
Vklad, výber hotovosti  ano ano ano ano - - - -
Zistenie stavu žurnálu  ano ano ano - ano - - ano
Úhrada faktúry  ano ano ano ano ano ano ano ano
Fiskálny doklad, účtenka ano ano ano ano ano ano ano ano**
Otvorenie pokladničnej zásuvky  ano ano ano ano - ano - -
Nefiskálny doklad  ano ano ano - - - - -
Doplnkové texty ano ano ano ano - - - -
Zobrazenie údajov na internom display zariadenia pre zákazníka ano ano ano ano - - - -
Zobrazenie údajov na externom display pre zákazníka pripojeného nazávisle k PC ano ano ano ano ano ano ano ano
Kombinovanie kladných a záporných položiek na doklade ano* ano* ano* ano* - - - -

* - podľa nastavení aplikácie. Treba v nastaveniach povoliť.
** - Euro 50 Cash neumožňuje tlač fiskálnych dokladov - účteniek z aplikácie (len úhradu faktúry). 

Write by Author / Vytvorené by