Pokladňa a Sklad
 

POS Manažér - BOWA - Pegas eKasa

V tomto návode si opíšeme ako nastaviť zariadenie Pegas eKasa v aplikácií iKelp POS Manažér.

Keď vyberiete typ zariadenia BOWA - Pegas eKasa, zobrazí sa viacero nastavení. V tomto návode nebudeme opisovať všetky nastavenia. Odporúčame Vám prejsť si tento návod a následne si prejsť všetky nastavenia priamo v aplikácii POS Manažér a prečítať si vysvetľujúce texty ku každému nastaveniu v spodnej časti formulára. 

Pred tým, ako pristúpite k nastaveniu zariadenia v aplikácii, je potrebné nakonfigurovať samotné zariadenie:

 • Nahrať identifikačné a autentifikačné údaje zákazníka.
 • Nastaviť spojenie so zariadením.
 • Doinštalovať službu pre komunikáciu aplikácie iKelp Predajca s komunikáciou s CHDÚ od Bowa.
 • Doinštalovanie služby BOWA EKasaSK1 pre komunikáciu s Bowa zariadením

Niektoré dôležité nastavenia si opíšeme:

1. Komunikácia

 • IP adresa - aplikácia iKelp Predajca nekomunikuje priamo so samotným zariadením, ale so službou od výrobcu, ktorá beží na pozadí v operačnom systéme a ktorú je potrebné nainštalovať po pripojení zariadenia. Nakoľko aj v prípade komunikácie viacerých PC na jednu účtenkovú tlačiareň je možné komunikáciu zabezpečiť prostredníctvom aplikácie iKelp POS Manažér Server, je vhodné nainštalovať túto aplikáciu tam, kde beží samotná služba. Aj preto je prednastavená adresa localhost.
 • TCP Port - port pre komunikáciu so zariadením. Prednastavený port je 30000.
 • Číslo zariadenia - pre komunikáciu je potrebné správne uviesť číslo zariadenia, v opačnom prípade nebude aplikácia so zariadením komunikovať a pri rôznych testoch môže zobrazovať náhodné hlásenia. Číslo je potrebné uviesť správne, nakoľko si daná služba PPEKK podľa toho následne načítava nastavenia.

2. Základné

 • Mód predaja – definuje spôsob, akým sú tlačené účtenky na fiskálny modul.
  • Fiskálny mód (normálny predaj) – je bežný predaj, počas ktorého sa účtenky zaznamenávajú do fiskálnej pamäte a menia sa počítadlá a všetky kumulatívne hodnoty.
  • Nefiskálny mód (textový mód) – na zariadení sa žiadne skutočné účtenky netlačia, neovplyvňujú sa žiadne počítadlá. Tento mód je určený na zaškolenie obsluhy (avšak pozor, nie je v ňom možné vykonať dennú uzávierku). Rozdiel oproti tréningovému režimu je hlavne v tom, že takto vytlačené testovacie účtenky nie je potrebné uchovávať po dobu stanovenú zákonom (rok od konca roka, v ktorom bola účtenka vytlačená).

4. Účtenka a tlač

 • Formát uzávierky - formát tlačenej uzávierky definuje, aké hodnoty sa na uzávierke vytlačia.

Nastavenia pre fiskálnu tlačiareň. Keď kliknete na konkrétne nastavenie, v spodnej časti formulára sa zobrazí vysvetľujúci text k nastaveniu.

POS Manažér - BOWA Pegas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niektoré ďalšie zaujímavé nastavenia: 

 • Posielať zľavu – ak zapnete posielanie zľavy, zľava sa bude na účtenke zobrazovať. Následne môžete nastaviť ďalšie nastavenia týkajúce sa zľavy (Zobraziť aj percentuálnu zľavu, Zľava ako informačný text, Informačný text). Viac o význame týchto nastavení sa dozviete v návode POS Manažér - konfigurácia zľiav
 • Horné (a dolné) grafické logo – je poradové číslo grafického loga, ktoré sa má tlačiť na účtenke. Ak sa nemá tlačiť žiadne, nastavte 0. Maximálna výška grafického loga je 512px a šírka sa mení podľa použitej tlačiarne v rozmedzí od 256px do 512px. Grafické logo sa ukladá priamo do zariadenia/ tlačiarne a v aplikácii sa len definuje poradové číslo loga ktoré sa má na dokladoch tlačiť.
 • Kód externého displeja - je zoznam bodkočiarkou oddelených kódov dispjelov, ktoré sú v konfigurácii iKelp POS Manažéra nastavené. Na týchto displejoch budú zobrazované rovnaké informácie, ako na displeji zariadenia.
 • Kontrolovať čas - definuje, či sa má kontrolovať čas na zariadení. K tomuto nastaveniu je možné nastaviť toleranciu (odporúčame 90 minút) a tiež či má POS Manažér vykonať automaticky korekciu času na zariadení, ak zistí, že je čas na zariadení posunutý od času v PC od 5 do 90 minút. Vďaka tomu pri prechode na letný, alebo zimný čas sa na zariadení automaticky zmení čas.
 • Čiarový kód - nastavenia typu čiarového kódu tlačeného na pokladničných dokladoch.

 

Write by Author / Vytvorené by