Pokladňa a Sklad
 

Vyúčtovanie zálohovej platby a následne vystavenie vyúčtovacej faktúry

V tomto návode vám vysvetlíme, ako je možné v aplikácii iKelp Predajca viesť evidenciu vystavených zálohových a vyúčtovacích faktúr voči dodaným tovarom, službám, alebo prijatej platbe. Popíšeme si na praktickom príklade, ako je možné vystaviť faktúru k prijatej platbe ak nie je možné tovar dodať v rámci 15-tich dní, ktoré sú definované zákonom.

Pozor, tento návod vychádza z vypozorovaných skúseností a v nijakom prípade nie je možné ho brať ako záväzné stanovisko voči kontrolným orgánom, daňovému úradu a pod. Tento postup odporúčame konzultovať s účtovným alebo daňovým poradcom.

Čo je dátum vzniku daňovej povinnosti?

Dátumom vzniku daňovej povinnosti sa rozumie:

  • Dátum dodania tovaru alebo služby alebo dátum prijatia platby "hotovosti, platby na účet", v závislosti od toho, čo nastane skôr.

Podľa zákona je povinnosť vystaviť vyúčtovaciu faktúru k dodanému tovaru alebo službám, alebo k prijatej zálohe do 15-tich dní, v závislosti od toho, čo nastalo skôr.

  • Ak bol zákazníkovi dodaný tovar alebo služby, je potrebné vystaviť doklad do 15-tich dní od dodania.
  • V prípade vystavenia zálohovej faktúry (prípadne iného dokladu) na základe ktorého zákazník tovar alebo službu uhradí, berie sa ako dátum dodania dátum úhrady a do 15-tich dní je potrebné vystaviť vyúčtovaciu faktúru.

Môže existovať výnimka na základe zmluvnej dohody o dodávke tovarov alebo služieb, kedy sa dodaný tovar nemusí vyúčtovať do 15-tich dní, ale môže to byť na mesačnej báze, avšak musí to byť v rámci kalendárneho mesiaca. (Napr. vyúčtovanie dodaných služieb od prvého do posledného dňa v mesiaci k poslednému dňu v mesiaci.)

Viac informácií o Daňovej povinnosti sa dozviete na stránke Finančného riaditeľstva TU.

Aké sú možnosti vytvárania dokladov, faktúr v aplikácii iKelp Predajca

  1. Vystavenie faktúry - najjednoduchší scénar, vystaví sa faktúra na tovar alebo služby po dodaní a čaká sa na úhradu dokladu.
  2. Vystavenie zálohovej faktúry - vystaví sa zálohová faktúra na tovar. Následne sa na základe prijatej platby, alebo dodaného tovaru, služieb (podľa toho čo príde skôr) vystaví do 15-tich dní vyúčtovacia faktúra na tovar.
  3. Vystavenie zálohovej faktúry na zálohovú platbu - tento typ dokladov sa využíva vtedy, ak je vopred jasné, že nie je možné tovar dodať skôr, ako zákazník uhradí doklad. (Zvyčajne sa využíva tento inštitút pri predobjednávkach na tovar, prípadne rezerváciu termínu, miesta a pod. kde je potrebné uhradiť zálohu vopred.)

Praktický príklad

V praktickom príklade popíšeme situáciu z bodu č. 3:
  • Potrebujeme vystaviť zákazníkovi zálohovú faktúru na zálohovú platbu za objednaný tovar alebo služby, prípadne záväznú rezerváciu termínu a pod.
  • Vopred vieme, že bude zákazníkovi dodaný tovar neskôr, ako je 15 dní od uhradenia tejto zálohovej platby, postup bude nasledovný: 

1. Vystavenie zálohovej faktúry 

Zálohová faktúra len definuje, čo sa má zaplatiť, slúži ako výzva k úhrade. (Nemá rozpis DPH, na doklade je suma, ktorú má zákazník uhradiť.) Na doklade bude účtovaná položka - Zálohová platba za xxx (za xxx doplňte bližšiu špecifikáciu o tom, na čo je záloha určená).


2. Vystavenie vyúčtovacej faktúry k prijatej zálohe 

Po pripísaní úhrady na účet sa zo zálohovej faktúry sa vytvorí cez väzbu vyúčtovacia faktúra, na ktorej je už rozpis DPH a vyúčtované položky zo zálohovej faktúry. Na základe tohto dokladu dochádza k odvodu DPH, pričom suma na úhradu je na doklade nulová.


3. Vyúčtovanie položiek ktoré sú predmetom fakturácie 

Vytvorí sa nezávislá faktúra na položky, ktoré sú predmetom fakturácie. Pridaním úhrady cez zálohovú pokladňu sa na doklad pridá úhrada, v ktorej sa nadefinuje celková uhradená suma, ktorá bola realizovaná zálohovou faktúrou, ako aj výška DPH, ktorá už bola týmto dokladom odvedená (podľa účtovaných položiek). Na vyúčtovacej "koncovej" faktúre sa zobrazí rozpis DPH, výška DPH a sumy bez DPH ktorá je z dokladu odpočítaná ako aj suma bez a s DPH ktorá je doúčtovaná, ktorú má zákazník ešte uhradiť. (Ak zálohová platba nekryje celú fakturovanú hodnotu.) Do textov na doklad je potrebné uviesť číslo zálohovej faktúry, na základe ktorej bola uhradená záloha. Formulár pre zadanie textu sa zobrazí pri pridávaní úhrady na doklad zo zálohovej pokladne. (Napr. "Zálohové platby na základe proforma faktúr xxx" alebo "Preddavok uhradený na základe zálohovej faktúry číslo xxx", prípadne rozpis zálohových faktúr a platieb ak ich bolo viacej.) Ak nebola uhradená celá suma dokladu, zobrazí sa koľko zostáva uhradiť. (DPH zo zvyšnej sumy je následne odvádzaná na základe vystavenej faktúry.)


Write by Author / Vytvorené by