Pokladňa a Sklad
 

Ako zvýšiť spoľahlivosť PC POS systému?

Spoľahlivosť každodenne používaných prostriedkov a ochrana cenných údajov by mali byť prioritou každého podnikateľa.

Chráňte dôležitú časť Vášho biznisu  

Chráňte dôležitú časť Vášho biznisu

 • Zvýšte spoľahlivosť Vášho riešenia

 • Minimalizujte čas a počet výpadkov

 • Znížte náklady a zvýšte efektivitu

Využite nasledovné odporúčania - čítajte nižšie

Zálohovanie databázy - zásady ochrany toho najcennejšieho

Technické zariadenia majú svoju cenu. Avšak pri ich poškodení, strate alebo odcudzení sú vždy nahraditeľné novými. Databáza, ktorá obsahuje obchodné údaje, históriu dokladov, agendu zákazníkov a ďalšie cenné údaje, je to najcennejšie. Trvalá strata údajov je nenahraditeľná a môže mať katastrofálne následky na podnikateľský subjekt. Je dôležité zabezpečiť jej zálohu. Tu sú najdôležitejšie zásady:

 • Pri inštalácii a nastavení informačného systému je vytvorenie zálohovacej stratégie prvoradou úlohou.
 • Zálohu je potrebné ukladať na médium, ktoré je mimo prevádzky alebo je prenášané mimo prevádzku. Toto je dôležite napríklad v prípade krádeže alebo požiaru, aby nedošlo k strate originálnych a záložných údajov naraz.
 • Zálohu je potrebné vykonávať čo najčastejšie ako je to len možné, minimálne však raz denne.
 • V prípade servera, kde sa používa diskové pole, RAID 1/5/10 nestačia. Ak sú údaje poškodené logicky, ich viaceré on-line kópie v tomto prípade nepomôžu.
 • Uchovávajte viaceré zálohy historicky, aspoň týždeň. Ich poškodenie sa nemusí prejaviť okamžite a v prípade obnovy je potrebné mať k dispozícii zálohu, ktorá má údaje konzistentné.
 • Poškodenie databázy údajov na úrovni súborového systému nie je chybou softvérovej aplikácie. Je na zodpovednosti užívateľa, aby si zabezpečil technické prostriedky, ovládače a operačný systém tak, aby k takémuto poškodeniu nedošlo.

Používajte záložný zdroj elektrickej energie (UPS)

Počítačový systém je omnoho komplikovanejšie riešenie ako napríklad kalkulačka alebo bežný domáci spotrebič. Jednoduché zariadenia nepracujú so žiadnymi (alebo len nepodstatnými) údajmi. Náhly výpadok elektrickej energie tak môže spôsobiť maximálne ich fyzické poškodenie. Počítačový systém (server, pracovná stanica, PC POS systém) počas svojho chodu pracuje s veľkým množstvom údajov zabezpečujúcich chod operačného systému, aplikácií a prakticky všetkého, čo užívateľ používa. Tieto údaje sú priebežne uchovávané v operačnej pamäti RAM a iba sporadicky prenášané na pevný disk. Náhly výpadok elektrickej energie môže spôsobiť stratu údajov a sprievodné elektrické impulzy ich môžu naviac poškodiť. Výsledkom je tak nefunkčný systém (či už poškodením zariadení alebo poškodenou databázou údajov). Záložný zdroj (tzv. UPS) je teda nevyhnutnou investíciou, avšak musia byť dodržané nasledovné zásady:

 • Kapacita záložného zdroja musí byť nadimenzovaná podľa záťaže pripojených zariadení, nechajte si poradiť od kvalifikovaného technika.
 • Na záložný zdroj by mali byť pripojené iba zariadenia, u ktorých je nevyhnutné zabezpečiť nepretržité napájanie z dôvodu ochrany údajov.
 • Vyhýbajte sa pripájaniu zariadení s vysokým výkonom, ktoré by mohli spôsobovať rušenie počítačového systému.
 • Záložný zdroj musí byť prepojený so zálohovaným počítačom a monitorovaný príslušnou aplikáciou. V prípade výpadku elektrickej energie musí byť zabezpečené včasné a korektné vypnutie aplikácií a operačného systému.
 • V prípade zdieľania databázy v počítačovej sieti musia byť zálohované všetky aktívne sieťové prvky a pracovné stanice pracujúce s údajmi v databáze.

Používajte aktuálny operačný systém

U aktuálnej generácie operačného systému je možné predpokladať:
 • Efektívne využívanie aktuálne predávaného hardvéru (práca so systémom bude "svižnejšia")
 • Minimum chýb - aktuálny systém je priebežne vylaďovaný, výrobca vydáva aktualizácie. Tie obvykle naviac prinášajú nové funkcie. Užívateľ tak získava stabilnejší systém, čo minimalizuje technické výpadky a prestoje.
 • Pri PC POS systémoch sa využíva tzv. "Embedded systém", zvyčajne sa jedná o upravenú verziu klasického operačného systému. Je potrebné používať minimálne verziu Windows 7 a vyššie (okrem iného majú natívnu podporu SSD diskov).

Používajte SSD disky namiesto klasických pevných diskov

SSD disky môžu byť pri rovnakej kapacite drahšie ako klasické pevné disky. Tu je však potrebné uvedomiť si, že PC POS systém je jednoúčelové využívanie počítača. Obvykle obsahuje nainštalovaný operačný systém a obchodnú aplikáciu realizujúcu pokladničné riešenie. Je teda možné použiť disky s nízkou kapacitou. Dôvodov, prečo používať SSD disky namiesto klasických pevných diskov je viacero:
 • Klasický pevný disk vyžaduje prevádzky v zvislej alebo vodorovnej polohe. Väčšina PC POS systémov sú integrované počítače All-in-one. Monitory bývajú v šikmej polohe. To je problém pre klasické pevné disky, ktorých rýchlo otáčajúce sa platne a ich ložiská sa opotrebovávajú a môže dôjsť k poškodeniu a strate údajov.
 • Klasické pevné disky sú mechanicky sa otáčajúce platne. Mechanické časti sa časom opotrebúvajú. SSD disky nemajú žiadne mechanické pohyblivé časti. Zároveň sú viac odolne voči pádom zariadenia počas prevádzky.
 • SSD disk má omnoho rýchlejšiu prístupovú dobu ako klasický pevný disk. Obchodná aplikácia (ale aj operačný systém) obvykle pracuje s veľkým množstvom ale malými údajovými blokmi. Užívateľ pocíti výrazne rýchlejší chod celého systému.
 • SSD disky sú modernejšia technológia, ktorá nahrádza klasické pevné disky.
 • SSD disky majú nižšiu spotrebu energie, čím úšetríte na prevádzke a predĺžite výdrž záložného zdroja v prípade výpadku elektrickej energie.

Nepoužívajte PC POS systém na iné účely

PC POS systém obvykle slúži na jeden konkrétny účel:
 • Pokladničné riešenie
 • Dochádzkový terminál
 • Stravovací terminál
 • a iné
Mnoho užívateľov v snahe ušetriť nainštaluje do tohto počítačového systému aj iné aplikácie slúžiace na iné účely. Paradoxne si tak uškodí a to hneď z viacerých dôvodov:
 • Pri návrhu PC POS systémov sa počíta s ich jednoúčelovým využitím. Tomu sú prispôsobené technické parametre, výkon, kapacita pamäte a diskov. Inštalácia iných aplikácií, s ktorými pri návrhu nebolo počítané môžu tak spôsobiť spomalenie chodu systému alebo zaplnenie pamäte.
 • Neplánované zaplnenie kapacity disku spôsobí poruchu a nútený servisný zásah.
 • Každá aplikácia naviac môže spôsobiť nestabilitu a zvýšený výskyt porúch systému ako celku.

Pravidelná údržba

Pravidelná údržba minimalizuje výskyt neočakávaných porúch a z toho vyplývajúcich prestojov na prevádzke. Počítačový systém je komplexné riešenie pozostávajúce z technických prostriedkov a veľkého množstva programového vybavenia. Mnohé poruchy zariadení neprichádzajú náhle, ale začínajú najprv drobnými prejavmi. Na základe týchto prejavov sa dá diagnostikovať prichádzajúci problém a predísť mu. Prevencia je najlepší liek. Programové vybavenie zasa podlieha pravidelným aktualizáciám, ktoré môžu odstraňovať problémy, zvyšovať stabilitu a bezpečnosť, alebo pridávať nové využiteľné funkcie. To sa týka aj operačného systému v počítači. Dodržujte tieto zásady:
 • Vhodným intervalom údržby je raz za 1-3 mesiace
 • Vykonajte aktualizáciu aplikácií, operačného systému a ďalších súčastí (obvykle vyžaduje kvalifikovaného odborníka)
 • Skontrolujte zálohovanie údajov a záložný zdroj elektrickej energie
 • Skontrolujte systémové hlásenia a kľúčové ukazovatele (zaťaženie CPU, voľná pamäť RAM, voľné miesto na disku, SMART a iné)
 • Vykonajte antivírusovú kontrolu
 • Metodika pravidelnej údržby je závislá od scenára v akom sa PC POS systém používa
 • Kontakty na iKelp Partnerov
Zabezpečte si pravidelnú údržbu PC POS systému a zverte ju do rúk kvalifikovaného odborníka.

Postupujte podľa odporúčaní a návodov

Inštaláciu PC POS systému ponechajte na kvalifikovaného odborníka. Zásadne používajte odporúčané postupy a návody, či už pri technickej inštalácii, ale  aj pri nastavení a používaní aplikácií. Jednou z častých chýb užívateľov je používanie neštandardných riešení a používanie aplikácie iným spôsobom, ako zamýšľal jej výrobca. To vedie k nasledovným problémom:
 • Ak je riešenie nasadené neštandardne, technik musí servisnému zásahu venovať viac času, co predlžuje prípadný prestoj a predražuje servis.
 • Ak zákazník nepoužíva softvér odporúčaným spôsobom, môže si tak sám spôsobiť vlastnú nespokojnosť. Technické a programové vybavenie PC POS systému bolo vždy navrhované pre používanie určitého spektra scenárov nasadenia. Tvorí sadu nástrojov, ktoré je potrebné používať konkrétnym spôsobom.

Pravidelný reštart počítača

Desktopové operačné systémy nie sú stavané na nepretržitú prevádzku. Operačný systém, ale i používané a nainštalované aplikácie môžu pri dlhodobom nepretžitom používaní zahltiť určité systémove prostriedky a to môže spôsobiť neočakávané správanie systému alebo aplikácií. Vykonajte nasledovné opatrenia:
 • Na konci pracovnej doby počítač vypínajte, naviac tak predlžujete jeho živostnosť.
 • Ak je potrebné ho ponechať zapnutý, naplánujte pravidelný reštart aspoň raz denne.
Nedodržaním ktorejkoľvek z vyššie uvedenej zásady sa vystavujete riziku zvýšenej poruchovosti a riziku straty alebo poškodenia údajov.
Write by Author / Vytvorené by