Pokladňa a Sklad
 

Nastavenia - Dokumenty

V časti nastavení Dokumenty je možné nadefinovať priečinok, do ktorého sa budú ukladať prílohy k dokladom, alebo skladovým kartám a zariadenie, ktoré bude slúžiť na získavanie týchto príloh.

Nastavenia - Dokumenty

 • Adresár s dokumentami

  • V tomto nastavení je možné nastaviť priečinok pre ukladanie rôznych dokumentov a obrázkov (vo formátoch *.pdf, *.jpg, *.bmp, ....) ako príloh k skladovým kartám, dokladom, odbytovým dokladom a pod. Jedná sa o adresár s umiestnenými skenovanými dokumentmi, prípadne dokumentmi vloženými skopírovaním do systému. do ktorého sa dokumenty ukladajú. Prednastavený adresár je adresár Dokumenty nachádzajúci sa v adresári s aktuálnou databázou. Adresár, do ktorého sa budú dokumenty ukladať je možné zmeniť pomocou tlačidla ...Pozor! Pri zmene adresára treba dbať na ručný prevod už vložených súborov do nového adresára.
 • Zariadenie TWAIN

  • Úroveň kompresie JPG pri ukladaní dokumentov z TWAIN - pri ziskávaní obrázkov zo zariadenia TWAIN, je možné nastaviť úroveň kompresie. To znamená, že sa upraví kvalita vyhotoveného obrázku vo formáte JPG na úroveň 75% oproti orginálu.

  • Vybrať - tlačidlo slúži na výber zariadenia zo zoznamu nainštalovaných zariadení v operačnom systéme. TWAIN je v skutočnosti rozhranie, ktoré slúži na komunikáciu medzi aplikáciami a hardwérovými zariadeniami ako sú skenery a digitálne fotoaparáty. Má za cieľ poskytovať a podporovať univerzálne verejný štandard , ktorý prepája aplikácie a zariadenia na snímanie obrazu. Ak chcete toto rozhranie používať, je potrebné nainštalovať TWAIN driver k Vášmu zariadeniu. Toto nastavenie zariadenia sa týka konkrétneho PC, preto ak je v sieti viacej PC, ktoré majú skener, je treba toto nastavenie vykonať na každom z nich.

   • Ak je zariadenie v systéme pridané, je následne možné v zozname skladových kariet, prípadne v inom zozname dokladov kliknúť v stĺpci na pridanie prílohy ku karte / dokladu, (ikona spinky v hlavičke zoznamu) vybrať kliknút pravým tlačidlom myši na priečinok v závislosti od toho, aký typ dokumentu sa bude pridávatať (dokument, obrázok) a z ponuky vybrať možnosť - Vložiť súbor zo skenovacieho zariadenia (rozhranie TWAIN).


Write by Author / Vytvorené by