Pokladňa a Sklad
 

Nastavenia - Financie

V časti nastavení Financie, je možné definovať nastavenia, ktoré priamo súvisia s nastaveniami financií a finančných dokladov vytváranými v aplikácii.

Nastavenia - Financie

 • Financie
  • Vlastné účty

   • Evidovanie vlastných účtov - nastavenie definuje spôsob evidelcie vlastných účtov zákazníkov.

     • Kreditný vl. účet - účet slúži na nakupovanie tzv. kreditov, ktoré sú následne čerpané na tovar alebo služby. (Bližšie informácie o tomto spôsobe evidencie sa dozviete v článku Kreditný vlastný účet - scenár Fitnescentra.)
     • Vernostný vl. účet - nákupy zákazníkov sa v nadefinovanom % podiele zapisujú do ich vernostného účtu. Po dosiahnutí určitej hodnoty vie aplikácia automaticky týmto kontaktom priradiť napr. cenník. (Bližšie informácie o tomto spôsobe evidencie sa dozviete v článku Vernostný účet.)
     • Info vl. účet - zákazníkom sa na základe nákupov eviduje hodnota vl. účtu, slúži ale len ako informatívny údaj.
    • s DPH - nastavenie definuje, či sa ako hodnota pre odvod do vlastného účtu použije výsledná cez s alebo bez DPH.

    • Zaokrúhľovanie
     • Cen. - vl. účet cena bez DPH / MJ
     • Ced. - vl. účet cena s DPH / MJ
     • Kon. - koncová cena celkom
   • Automaticky sa pokúšať pri dostatočnom kredite o úhradu pri kreditnom móde - ak je nastavenie aktívne aplíkácia sa automaticky pokúša o úhradu dokladu ak má zákazník dostatočný kredit. (Vhodné napr. pri scenári fitnescentra a odpisovaní kreditu zákazníka za služby.)

   • Pýtať sa pri ukončovaní dokladu v online predaji či sa má umožniť odpis. z vl. účtu (inak sa automaticky hodnota vypočíta)

   • Pri online predaji vymeniť klávesové skratky F5 (ukončenie dokladu) Ctrl+F4 (s čiastkovou úhradou - vl. účet odvod)

   • Povoliť predaj fiskálneho bločku aj pri čiastkovej úhrade z vl. účtu - či má aplikácia umožniť tlač dokladu na fiskálnom zariadení aj pri čiastkovej úhrade kreditom.

   • Prednastavená hodnota percentuálnej hodnoty odvodu z vl. účtu - automaticky sa daná hodnota aplikuje pri vytváraní nového kontaktu. Ak aj zakladá kontakt v aplikácii užívateľ, ktorý nemá právo túto hodnotu nastavovať, použije sa prednastavená.

   • Prednastavená hodnota min. hodnoty vl. účtu automaticky sa daná hodnota aplikuje pri vytváraní nového kontaktu. Ak aj zakladá kontakt v aplikácii užívateľ, ktorý nemá právo túto hodnotu nastavovať, použije sa prednastavená.

   • Prednastavená hodnota max. hodnoty vl. účtu automaticky sa daná hodnota aplikuje pri vytváraní nového kontaktu. Ak aj zakladá kontakt v aplikácii užívateľ, ktorý nemá právo túto hodnotu nastavovať, použije sa prednastavená.

   • Pri online predaji neaplikovať pravidlá vl. účtov na karty so zamknutou cenou - ak má skladová karta uzamknutú predajnú cenu, na túto cenu sa neaplikujú žiadné pravidlá vl. účtov.

   • Pri predaji pri ručnej úprave ceny/zľavy následne už neaplikovať pravidlá vl. účtov na danú položku

   • Pri online predaji automaticky aplikovať odvod z vlastného účtu ako celkovú zľavu dokladu

  • Automatické spracovanie úhrad - nastavenie definuje správanie aplikácie pri používaní automatického párovania úhrad na základe výpisov z banky. (Bližšie informácie o tomto spôsobe evidencie sa dozviete v článku Modul banky - Import, export výpisov z banky.)

   • Hladať Var. symbol aj v čísle dokladu (ak nebol nájdený vo VS) - či sa pri importe má hladať VS v čísle dokladu, ak sa úhradu nepodarilo podľa VS spárovať.
   • Percentuálna necitlivosť pri vyhodnocovaní hodnoty úhrady párovaného dokladu - percentuálna odchýlka v hodnote úhrady oproti hodnote dokladu na ktorý má byť úhrada napárovaná. Ak je finančný rozdiel menší ako je odchýlka, úhrada sa spracuje. V prípade, že je rozdiel väčší, úhrada sa ponechá v stave na doriešenie.
   • Počet dní necitlivosti pri párovaní cez Špec. symbol - Používa sa pri Online platbách cez platobné karty ako párovač a pri E-shop online platbách, kde každá platba má iný špecifický symbol, aby tak nevznikali duplicity záznamov úhrad. 
   • Automatické viazanie účtu s kontaktom pri spracovaní úhrad - ak sa pri spracovávaní záznamov úhrada spáruje s dokladom na základe VS a tento doklad má priradený kontakt, ktorý nemá nastavený žiadny bankový účet, tento z ktorého bola platba zaevidovaná sa automaticky v adresári priradí danému kontaktu.
Write by Author / Vytvorené by