Pokladňa a Sklad
 

Nastavenia - Doklady - Predaj

V časti nastavení Doklady - Predaj, je možné definovať správanie aplikácie pri predaji či už na faktúru, dodacie listy alebo hotovostný predaj.

Záložka "Základné"

Nastavenia dokladov - Doklady - Predaj, Základné

 • Počet tlačených dokladov 
  • Počet automaticky tlačených kópií pri uložení daného dokladu. Zafajknutím príslušného nastavenia pri jednotlivých druhoch dokladov je možné definovať, že po vytvorení sa daný doklad vytlačí na účtenkovej tlačiarni.
 • Ďaľšie nastavenia
  • Min. marža - marža, pod ktorú aplikácia nedovolí predať položku dokladu. Konkrétnemu užívateľovi sa dá povoliť, aby ho toto nastavenie neblokovalo.

  • Max. zľava - maximálna zľava, ktorú aplikácia dovolí zadať pri pružnom zadávaní zľavy.

  • Pred. hladina - prednastavená základná predajná cenová hladina, ktorá sa používa pri pridávaní položiek do dokladu.

  • Pri On-line predaji použiť pre položky názov pre pokladňu zo skladovej karty - na externé zariadenie sú posielané texty, ktoré má skladová karta definované pre off-line. Názov karty tu môže byť prispôsobený maximálnej dĺžke názvu, ktorý sa tlačí registračným zariadením.

  • Evidovanie predaja obalových kariet - určuje, či má aplikácia pri použití karty typu O (obal) v doklade evidovať na danom kontakte množstvá, ktoré boli odberateľovi vydané. Následne pri vrátení obalov ich odčíta z obalového konta.

  • Povoliť predaj s nulovou cenou na položke - určuje, či môže byť na položke dokladu nulová predajná cena.

  • Povinnosť zadať kategóriu - ide o finančné doklady, kedy môžte týmto nastavením donútiť užívateľa, aby kategorizoval vytváraný doklad (teda priradil mu existujúcu kategóriu pre finančné doklady). Toto môže pozitívne vplývať na orientáciu v aplikácii (napríklad je možné filtrovať doklady na dané kategórie, čím sa zlepší prehľadnosť).

  • Použitie on-line väzieb pri predajiurčuje, či pri výbere položiek do zoznamu dokladu má aplikácia brať do úvahy definované väzby pre skladové karty.

  • Použitie on-line váh pri predaji - určuje správanie aplikácie pri predaji, ak má položka nastavené použitie váh.
  • Nedovoliť On-line predaj bez vybraného kontaktu - aplikácia pri výbere položky do predaja upozorní, že pred výberom je potrebné vybrať kontakt. Nastavenie je vhodné v prípade, keď je potrebné evidovať na doklade zákazníka.

  • Vyžadovať adresu pre cenovú hladinupre zaškrtnuté cenové hladiny bude aplikácia vyžadovať vybrať kontakt z adresára odberateľov, teda bude brániť anonymnému predaju v daných cenových hladinách.

  • Zadávanie výrobného číslapri predaji aplikácia núti užívateľa zadať celé výrobné číslo skladovej karty ručne (resp. pomocou snímača čiarových kódov) inak nebude položka vydaná.

  • Možnosť zobraziť zoznamumožňuje zobrazenie zoznamu výrobných čísel, čo zjednodušuje výber výrobného čísla.

  • Karta M, pridať do názvu poznámku z dodávkyaplikácia pri výbere skladovej karty do zoznamu vloží text dodávky za názov položky.

  • Pridať do názvu výrobné číslo / šaržuaplikácia pri výbere skladovej karty do zoznamu vloží výrobné číslo za názov skladovej karty.

  • Pri EAN8 a EAN12 čítať dodatkový EAN2 a použiť ako výrobné číslo / šaržu

  • Povoliť predaj do záporného stavu (platí len pri priemerovaní v sklade)určuje, či aplikácia vôbec povolí vytvorenie pohybu na skladovej karte do záporného stavu karty. Pozor! Pri prechodoch do záporného stavu a opäť do kladného môžu vzniknú nezrovnalosti v hodnote skladovej karty na sklade, ktorú treba ručne korigovať a v účtovníctve tiež, preto povolenie možnosti predaja do záporu neodporúčame.

  • Povoliť vydať hotovosťou z nehotovostných platidiel (šek, terminál) - v prípade vypnutého nastavenia nie je možné ukončiť doklad ak je vyššia suma v nehotovostných platidlách ako je hodnota dokladu. V prípade, že je dané nastavenie aktívne je pri ukončení dokladu realizovaný výdaj z nehotovostných platidiel v hotovosti.

  • Pri skladovej karte typu P ponúkať zadať nákupnú cenuurčuje, či má aplikácia ponúkať možnosť pri karte typu P zadať nákupnú cenu. Vhodné pri službách, kde následne rozbor odvracia reálnejšie dosiahnutý zisk. Riešením je tiež vypĺňanie skladovej ceny na kartách typu P a toto nastavenie mať vypnuté. Užívateľ tak nie je zaťažený zadávaním nákupnej ceny.

  • Upozorňovať na pokladničný doklad vyššej hodnoty ako - ak hotovostný doklad prekročí definovanú hodnotu, aplikácia pri ukončení dokladu obsluhu upozorní. Pri vyššej sume ako je definované, je potrebné vytvoriť faktúru. Následne je možné túto uhradiť v hotovosti.

  • Kontrola kreditu pri predaji - v aplikácii je možné evidovať aj kredit zákazníka, čo v tomto prípade predstavuje suma, za ktorú môže mať zákazník neuhradené pohľadávky. V prípade aktívneho nastavenia, sa tento kredit pri predaji kontroluje, Ak pri účtovaní bude táto suma prekročená, aplikácia nedovolí nový doklad vytvoriť, ak to nemá užívateľ povolené. Výšku kreditu je možné definovať pre každý kontakt v adresáre. (Záložka Rozšírenia -> Maximum kredit.) 

  • Kontrola splatnosti dokladov pri predaji - aplikácia umožňuje evidovať aj počet dní pre splatnosť dokladov a v prípade prekročenia nastaveného počtu neumožní vytvoriť doklad. Ak pri účtovaní bude prednastavený počet dní blokovania po splatnosti prekročený a užívateľ nemá aktívne príslušné nastavenie, aplikácia nedovolí nový doklad vytvoriť.Zároveň je možné nastaviť Počet naposledy uhradených dokladov, ktoré sa budú brať do výpočtu priemernej splatnosti (platobnej disciplíny).

Záložka "Rozšírené"

Nastavenia dokladov - Doklady - Predaj, Rozšírené

 • Ďaľšie nastavenie

   • Pri On-line predaji pri zmene práv zapísať na dokl. zmeneného užívateľa - ak došlo k prehláseniu užívateľov v On-line predaji, na doklad sa zapíše užívateľ, ktorý je v On-line predaji prihlásen.

   • Vyžadovať vždy prihlásenie pri spúšťaní On-line predaja - okrem prihlásenia do aplikácie bude potrebné prihlásenie užívateľa aj priamo do rozhrania On-line predaja. Nastavenie je vhodné, ak na jednom pracovisku predáva viacero užívateľov cez On-line predaj. Aby nebolo potrebné vypnúť aplikáciu, ukončí sa On-line predaj a identifikuje sa ďaľší užívateľ.

   • Pri On-line predaji pri zmene práv prepnúť späť na pôvodného užívateľa - ak došlo v On-line predaji k prehláseniu užívateľa, pri zatvorení formulára s predajom a jeho otvorení, bude prihlásený pôvodný užívateľ.

   • Pri On-line predaji vykonať znovu načítanie aktuálnych predajov vždy po predaji (čistení) - aplikovaním daného nastavenia sa po ukončení predaja automaticky vykoná obnovenie stavov na skladových kartách, a pri ďaľšom otvorení zoznamu skladových kariet z predaja sa zobrazia aktuálne stavy skladu.

   • Nastavenie aplikované len pre toto PC
    • Použitie snímača - v prípade, že je použité zariadenie na PC, kde nie je pripojené fiskálne zariadenie, je možné zariadenie nadefinovať tu. (Nastavenie je vhodné vykonať napr. na PC v kancelárii, ktoré slúži na zakladanie skladových kariet, prípadne zákazníckych kartičiek.) V prípade, že je k PC pripojené aj fiskálne zariadenie, odporúčame Vám nakonfigurovať pripojené zariadenie priamo v nastaveniach POS On-line v záložke Rozšírené.
  • Import XML dokladu

   • Hľadať aj v kóde skladovej karty (nie len v dodávateľských) - pri importe do dokladu z XML dokladu sa aplikácia primárne orientuje podľa dodávateľského kódu. Ak na karte nie je určený dodávateľ, tak táto informácia chýba a je teda možné povoliť v aplikácii, aby príslušný kód vyhľadávala tiež vo Vašich kódoch na skladových kartách.
  • Externé zariadenia

   • Automaticky spracovať importované položky
    • Nenájdené položky v zozname automaticky pridať
Write by Author / Vytvorené by