Pokladňa a Sklad
 

Nastavenia - Doklady

V časti nastavení Doklady, je možné definovať nastavenia, ktoré priamo súvisia s finančnými dokladmi vytváranými v aplikácii, či už sa jedná o dodacie listy, faktúry, alebo hotovostné doklady. 

Záložka "Základné"

Nastavenia dokladov - Doklady: Zakladne.

 • Globálne nastavenia pre tuzemskú menu

  • Mena, zaokrúhľovanie, úprava - v tejto časti je definované nastavenie zaokrúhľovania dokladu a určuje, ako aplikácia narába s matematickými operáciami a ako počíta ceny dokladu. Nastavenie DPH určuje hodnoty daňových hladín, ktoré sa používajú v aplikácii. Je možné prednastaviť niektorú z úrovní DPH zaškrknutím políčka pri danej úrovni. Pozor! Dve úrovne nemôžu mať rovnaké hodnoty.
 • Ďaľšie nastavenie

  • Upozorňovať pri odpise do mínusu - určuje, či má aplikácia upozorňovať, ak sa má skladová položka dostať pohybom do záporného stavu. Pri upozornení je možné celý doklad nezapísať, upraviť alebo vykonať zápis opäť.

  • Automatická zmena predajnej hladiny na prednastavenú na položke - aplikácia má tri základné cenové hladiny, pričom užívateľ môže mať niektorú hladinu prednastavenú. Ak má na to práva, môže predajnú hladinu meniť aj pri predaji samotnej položky. Voľba tejto možnosti zabezpečí, že predajná hladina sa aj po pridaní položky s inou cenovou hladinou vždy vráti do prednastavenej hodnoty.

  • Nevyberať automaticky položku nájdenú pomocou kóduak užívateľ pri výbere položky zadá celý jej kód správne, tak aplikácia túto položku automaticky vyberie. Túto funkcionalitu možno vypnúť týmto nastavením. To znamená, že aj po zadaní celého správneho kódu položky Vám aplikácia zobrazí skladové karty s nastavenou pozíciou na skladovej karte, ktorá odpovedá zadanému kódu.

  • Prednastavená forma úhrady - určuje formu úhrady, ktorá má byť zobrazená na finančnom doklade. Ak je nastavené Žiadna, tak aplikácia pre doklady, na ktorých je informácia o forme úhrady povinná, núti vybrať formu úhrady.

  • Automaticky pripočítať množstvo ak existuje položka v zozname - pri výbere novej položky do zoznamu aplikácia testuje, či sa už nová položka v zozname nachádza. Ak sa rovnaká položka v zozname nachádza a ak je táto možnosť nastavená, tak sa len pripočíta množstvo k položke. Inak sa aplikácia užívateľa pýta ako sa má zachovať.

  • Aplikovať zľavu z adresára na položky (inak na celý doklad) - ak má vybraný kontakt vo svojom nastavení nejakú zľavu, tak táto zľava sa nastaví ako zľava na celý doklad. Ak je táto možnosť nastavená, tak zľava z adresára je aplikovaná na jednotlivé položky, kde je následne možné danú zľavu vidieť. Prednosť pred zľavou na kontakte má cenník!

  • Pri predaji neponúknuť zadať možnosť balenia - ak má skladová karta nastavený počet v balení, tak pri predaji aplikácia vkladá pred množstvo možnosť zadať predávaný počet v baleniach. Túto funkcionalitu je možné potlačiť týmto nastavením.

  • Prednastavené množstvo na položke 0 - ak je zvolená táto možnosť, tak aplikácia pri výbere položky prednastaví množstvo na 0 (inak prednastavuje na 1). Užívateľ je tak donútený vedome zadať množstvo lebo inak sa položka nepridá do zoznamu. Predchádza sa tak možnému nevedomému pridaniu položky do zoznamu.

  • Plniť položky pri predvyplňovaní (kópie) dokladu - ak je dané nastavenie aktívne, pri tvorbe kópie dodacieho listu alebo faktúry sa automaticky v novom doklade doplnia aj položky z pôvodného dokladu. (Bližšie informácie o možnosti vytvárania kópie dokladov sa dočítate v článku Kópia faktúry, dodacieho listu s predvyplnením údajov v iKelp Predajca.)

  • Plniť predtext a zatext pri predvyplňovaní (kópie) dokladu - ak je dané nastavenie aktívne, automaticky sa na novo vytváraný doklad pomocou funkcie kopírovania z existujúceho, prenesú aj tieto informácie. V opačnom prípade sa tieto údaje do nového dokladu kopírovať nebudú. (Bližšie informácie o možnosti vytvárania kópie dokladov sa dočítate v článku Kópia faktúry, dodacieho listu s predvyplnením údajov v iKelp Predajca.)

  • Automaticky nepredvyplňovať dátumy pri dodávateľskej faktúre - pri vytváraní novej dodávateľskej faktúry aplikácia nepredvyplní dátumy dokladu.

  • Pri importe dodacieho listu prednastaviť stav "Bez skladu" - pri importe dodacieho listu z inej databázy aplikácie iKelp Predajca, je potrebné po naimportovaní dokladu vybrať sklad na ktorom sa má doklad vytvoriť.

  • Kontrolovať duplicitu variabilného symbolu na doklade - pri ukladaní dokladu sa kontroluje, či sa v databáze nenachádza doklad s rovnakým variabilným dokladom. Nastavenie je vhodné v prípade evidencie došlých dokladov kedy má zvyčajne zálohová faktúra a vyúčtovacia rovnaký variabilný symbol. (Zálohová faktúra je do systému evidovaná skôr ako vyúčtovacia, ak by obsluha nevedela o zaevidovanej predfaktúre, ale bude evidovať vyúčtovaciu faktúru, aplikácia obsluhu upozorní, že doklad pod týmto variabilným symbolom už existuje. Nedôjde tak v evidenciu k zduplikovanej evidencii dokladu.)

  • Povoliť uložiť dod. faktúru bez čísla účtu pri type úhrady prevodom - pri ukladaní dokladu a nastavenom spôsobe úhrady prevodom, aplikácia kontroluje, či má kontakt na doklade vyplnené číslo účtu. (Ak je dané nastavenie aktívne, a kontakt nemá tento údaj v adresári vyplnený, je potrebné ho doplniť. Pre správne aplikovanie všetkých vyplnených údajov z adresára, je potrebné znovu vybrať kontakt na doklad.)

Záložka "Rozšírené"

Nastavenia dokladov - Doklady: Rozsirene.

 • Globálne nastavenia pre tuzemskú menu

  • Mena, zaokrúhľovanie, úprava - v tejto časti je definované nastavenie zaokrúhľovania dokladu a určuje, ako aplikácia narába s matematickými operáciami a ako počíta ceny dokladu. Nastavenie DPH určuje hodnoty daňových hladín, ktoré sa používajú v aplikácii. Je možné prednastaviť niektorú z úrovní DPH zaškrknutím políčka pri danej úrovni. Pozor! Dve úrovne nemôžu mať rovnaké hodnoty.

 • Ďaľšie nastavenie
  • Zobrazenie číselných hodnôt, počet miest celé | desatinné.

  • Odberateľské

   • Prideľovanie variabilného symbolu dokladom - nastavenie definuje, či je na základe príslušných nastavení generovaný variabilný symbol na doklade. Vypnutím daného nastavenia sa variabilný symbol nastaví zhodný s číslom faktúry.

   • Obdobie - definuje, ako často dochádza k nulovaniu počítadla vystavených dokladov.

   • Maska - definuje formát pre generovanie variabilného symbolu dokladom.

   • .... - rozšírené nastavenie, zobrazenie vytvorených období, počítadla dokladov a masky aktuálne v platnom období pridelovanej novým dokladom. Ďalšie informácie o nastaveniach masky a číslovaní dokladov sa dočítate v článku Nastavenia - obdobie a formát masky.

   • Splatnosť - prednastavený počet dní splatnosti na novo vytvorených dokladoch. Splatnosť je možné nastaviť aj konkrétnemu kontaktu z adresára, prípadne ju nastaviť priamo na vytváranom doklade. Ak kontakt v adresári nemá nastavenú splatnosť, použije sa globálne nastavenie.

   • K. sym. - preddefinovaný konštantný symbol, ktorý sa bude aplikovať na novo vytvorené doklady.

   • Š. sym. - preddefinovaný špecifický symbol, ktorý sa bude aplikovať na novo vytvorené doklady.

   • Preddavkové faktúry splatnosť - prednastavený počet dní splatnosti pre preddavkové faktúry.

   • Max. rozdiel počet dní dát. vyst. a dodania (odb. fakt., odb. dobr.) - aplikácia pri ukladaní dokladu kontroluje, či bol dodržaný nastavený rozsah medzi dátumom vystavenia a dodania tovaru. Ak je rozsah prekročený, aplikácia nedovolí uložiť doklad.

   • Max. rozdiel počet dní dát. vyst. a akt.(odb. fakt., odb. dobr.) - aplikácia pri ukladaní dokladu kontroluje, či bol dodržaný nastavený rozsah medzi dátumom vystavenia a aktuálnym dátumom. Ak je rozsah prekročený, aplikácia nedovolí uložiť doklad.

   • Max. rozdiel počet dní dát vyst. a dod. listov (odb. fakt...) - aplikácia pri ukladaní dokladu kontroluje, či nebol prekročený počet dní medzi dátumom vystavenia dodacieho listu a dátumom vystavenia uvedeným na faktúre. Ak je rozsah prekročený, aplikácia nedovolí uložiť doklad.

Záložka "Rozšírené 2"

Nastavenia dokladov - Doklady: Rozsirene2.

 • Globálne nastavenia pre tuzemskú menu

  • Mena, zaokrúhľovanie, úprava - v tejto časti je definované nastavenie zaokrúhľovania dokladu a určuje, ako aplikácia narába s matematickými operáciami a ako počíta ceny dokladu. Nastavenie DPH určuje hodnoty daňových hladín, ktoré sa používajú v aplikácii. Je možné prednastaviť niektorú z úrovní DPH zaškrknutím políčka pri danej úrovni. Pozor! Dve úrovne nemôžu mať rovnaké hodnoty.

 • Ďaľšie nastavenie
  • Import XML dokladu

   • Hľadať aj v kóde skladovej karty (nie len v dodávateľských) - pri importe do dokladu z XML dokladu sa aplikácia primárne orientuje podľa dodávateľského kódu. Ak na karte nie je určený dodávateľ, tak táto informácia chýba a je teda možné povoliť v aplikácii, aby príslušný kód vyhľadávala tiež vo Vašich kódoch na skladových kartách
  • Externé zariadenia

   • Automaticky spracovať importované položky
    • Nenájdené položky v zozname automaticky pridať
  • Dodávateľské

   • Splat. - prednastavený počet dní splatnosti na novo vytvorených dodávateľských dokladoch. 

   • K. sym. - preddefinovaný konštantný symbol, ktorý sa bude aplikovať na novo vytvorené dodávateľské doklady.
   • Š. sym. - preddefinovaný špecifický symbol, ktorý sa bude aplikovať na novo vytvorené dodávateľské doklady.

Write by Author / Vytvorené by