Pokladňa a Sklad
 

Nastavenia - Kontakty (Adresár)

V časti nastavení Kontakty (Adresár) je možné definovať kontaktom pravidlá, ktoré budú aplikované pri ich zakladaní, prípadne ďalšej práce s nimi. Viete tu definovať pravidlá pri zakladaní kontaktov, spôsob účtovatovania na kontakty prípadne pravidlá, čo je potrebné mať vyplnené pri zakladaní nového kontaktu. Pozor, jedná sa o globálne nastavenia pre všetky nové kontakty. Všetky nastavenie viete následne spravovať a upravovať v príslušnej záložke aj na samotnom kontakte v adresári.

Nastavenia - Kontakty (Adresár)

 • Adresár s kontaktami
  • Pri novom kontakte zaradiť kontakt podľa vyfiltrovanej skupiny - ak zakladáte nový kontakt a máte vyfiltrovanú určitú skupinu, ak je nastavenie aktívne, zakladaný kontakt sa rovno priradí do danej skupiny.

  • Prednastaviť deň expirácie vernostnej karty - dané nastavenie definuje, či má vernostná karta expirovať. 
   • Prednastavený počet dní pre expirovanie vernostnej karty - počet dní, ktorý sa prednastavený pri zakladaní kontaktu a prideľovaní vernostnej karty pre jej expiráciu.
  • Prefix pre vernostné karty - v aplikácii je možné nastaviť viacero prefixov, ktoré je od seba možné oddeliť bodkočiarkou. Prefix je potrebné nadefinovať v prípade, že na vernostnej karte je vytlačený čiarový kód, ktorý keď sa osníma sa vyberie zákazník, ktorý má tento kód v adresári nadefinovaný. Prefix je nutné nastaviť, aby aplikácia pri osnímaní vedela, či má daný kód vyhľadávať v zozname skladových kariet alebo sa jedná o vernostnú kartu z adresára. (Odporúčaný scenár pre používanie vernostných kartičiek v aplikácii iKelp Predajca je používanie kartičiek s prefixom 99 (prípadne 9). Nakoľko v EAN štandarde sa prefix považuje za volný. Odporúčame preto používať tento prefix a 8 miestny štandard EAN pričom posledná číslica (CRC) bude ako kontrolná suma. Je tak možné použiť až 99 999 čísiel pre vernostné karty v prípade použitia prefixu 99.)

  • Je vernostná karta ak prišla z typu snímača RFID / miFare / Legic - v prípade, že sa používa niektorý z uvedených snímačov, pomocou ktorých dôjde k odsnímaniu zákazníckej kartičky, prípadne kľúčenky a pod. nie je potrebné definovať prefix a aplikácia začne hneď vyhľadávať v zozname zákazníckych kariet.

  • Prideľovanie vernostnej karty novým kontaktom- ak je dané nastavenie aktívne, aplikácia podľa preddefinovanej masky priradí kontaktu v adresári číslo vernostnej karty. Takto je možné po vytvorení databázy zákazníkov ich export do excelu, kam sa vyexportujú aj priradené čísla zákazníckych kariet, ktoré je možné si nechať vytlačiť vo forme čiarového kódu. (Bližšie informácie k formátu obdobia a masky sa dočítate v článku Nastavenia - obdobie a formát masky.)
  • Atualizovať dátum expirácie vernostnej karty - nastavenie definuje, či sa má automaticky platnosť vernostnej karty predĺžiť, ak bol na kartu zaevidovaný nákup.
   • Dní od posledného dátumu predaja - koľko dní od posledného predaja sa má aktualizovať dátum expirácie vernostnej karty.
  • Prednastavený kredit pri zakladaní kontaktuv aplikácii je možné evidovať aj kredit zákazníka, čo v tomto prípade predstavuje sumu, za ktorú môže mať zákazník neuhradené pohľadávky. Ak pri účtovaní bude táto suma prekročená aplikácia nedovolí nový doklad vytvoriť. (Evidovanie kreditu je potrebné aktivovať, Nastavenia -> Doklady -> Predaj -> Kontrola kreditu pri predaji. Následne je možné nastaviť na kontakte zákazníka výšku maximálneho kreditu. Záložka Rozšírenia -> Maximum kredit. Ďalej je možné nastaviť, či užívateľ bude mať možnosť vystavovať doklady aj na kontakt s prekročeným kreditom. Dané nastavenie sa nachádza v nastaveniach daného užívateľa, v časti Predaj. Bližšie informácie sa dočítate v článku Nastavenia - Užívatelia.)

  • Prednastavený počet dní pre blokovanie predaja po splatnosti - jedná sa o globálne nastavenie, ktoré sa aplikuje pri vytváraní kontaktov. Na základe počtu dní je možné definovať, koľko dní po splatnosti dokladov povolí aplikácia vytvoriť na zákazníka nový doklad. (Evidovanie počtu dní dokladov po splatnosti je potrebné aktivovať, Nastavenia -> Doklady -> Predaj -> Kontrola splatnosti dokladov pri predaji. Zároveň je možné nastaviť Počet naposledy uhradených dokladov, ktoré sa budú brať do výpočtu priemernej splatnosti (platobnej disciplíny. Ďalej je možné nastaviť, či užívateľ bude mať možnosť doklady na takto zablokovaný kontakt ďalej vystavovať alebo nie. Dané nastavenie sa nachádza v nastaveniach daného užívateľa, v časti Predaj. Bližšie informácie sa dočítate v článku Nastavenia - Užívatelia.)

  • Ak je vyplnené slovenské IČ DPH, tak vyžadovať vyplniť DIČ - aplikácia pri ukladaní kontaktu kontroluje, či bolo vyplnené IČ DPH zo SR. Ak áno, núti užívateľa aj k vyplneniu DIČ.

  • Ak je vyplnené IČ DPH / DIČ, tak vyžadovať vyplniť IČOaplikácia pri ukladaní kontaktu kontroluje, či boli tieto údaje vyplnené. Ak áno, núti užívateľa aj k vyplneniu IČO.

  • Pri novom kontakte vyžadovať vyplniť E-mail - v prípade aktívneho nastavenia aplikácia pri ukladaní kontaktu kontroluje, či bol email vyplnený.

  • Pri novom kontakte vyžadovať vyplniť E-mail pre doklady - v prípade aktívneho nastavenia aplikácia pri ukladaní kontaktu kontroluje, či bol email v záložke Rozšírenia vyplnený.

  • Pri novom kontakte nastaviť spôsob vyúčtovania - z danej ponuky je možné vybrať, aké druhy dokladov je možné vytvoriť danému kontaktu. (Hotovosť - doklady vytvorené na registračnej pokladnici, ak je vytváraný doklad priamo na kontakt, On-line platby - platby, ktoré je možné realizovať pomocou internetového obchodu, Predfaktúra, Faktúra, Dodací list.)
  • Prístup na eshop / webový portál - nastavenie definuje, či má pri zakladaní kontakt mať povolený prístup.

  • Prihlasovacie meno použiť zadaný email - v prípade aktívneho nastavenia, sa pri vytvorení nového kontaktu automaticky na základe nižšie uvedených pravidiel vygeneruje prístupové heslo pre web. Následne je možné z aplikácie odoslať tieto údaje priamo na email zákazníka. (Podmienkou pre vygenerovanie hesla, je mať aktívne nastavenie Prístup na e-shop / web portál.) 
   • Heslo zložené z:
    • Čísla, malé/veľké písmená, odporúčané zabezpečenie
    • Čísla (PIN), slabé zabezpečenie, min. 4. (Heslo je vytvorené minimálne zo 4-roch číslic.)
    • Čísla, malé/veľké písmená, špeciálne znaky, veľmi silné zabezpečenie, min. 10  (Heslo je vytvorené minimálne z 10-tich znakov.)
   • Dĺžka - definuje dĺžku generovaného hesla.
  • Použiť rýchle filtre na vlastnosti v zozname kontaktov - v prípade nadefinovaných vlastných vlasností, je možné pomocou nich filtrovať karty v adresári. Na tento účel je možné použiť maximálne 5 predvytvorených vlastností. V jednotlivých rozbaľovacích zoznamoch je možné definovať príslušné vlastnosti pre filtrovanie. Jednotlivé užívateľské vlastnosti je možné nadefinovať v nastaveniach.
   • Oddeľovač vlastností v názve -  nastavenie definuje, akým spôsobom budú vlastnosti, z ktorých sa tvorí názov skladovej karty od seba oddeľované. Je možné definovať oddeľovač jednotlivých vlastností, ako aj merných jednotiek samotných vlastností. 
  • Zobrazovať IČO v stĺpcoch kontakt - nastavenie definuje, či sa má zobrazovať aj IČO kontaktu v zozname dokladov v stĺpci adresa. 


Write by Author / Vytvorené by