Pokladňa a Sklad
 

Nastavenia - obdobie a formát masky

Mnohé nastavenia vyžadujú nastavenie masky automaticky generovaného číslovania. S nastavením masky sa vždy nastavuje aj obdobie generovania masky.

Masku je možné nastavovať takmer pre všetky druhy dokladov v aplikácii. Ak chcete masku zmeniť alebo upraviť, vyberte si v Nastaveniach aplikácie konkrétny typ dokladov (či už skladových - Sklady, finančných - Doklady, odbytových - Odbyt a pod.) a následne vyberte možnosť Druhy dokladov. V pravej časti sa zobrazí zoznam dokladov, ktoré je v danom druhu možné vytvárať.

Pozor, tu definované obdobie je brané ako pravidlo, resp. predpis pre tvorbu masky pre nové obdobie. (Ak je obdobie nastavené ako ročné a v tomto období bol už vytvorený doklad podľa predpísaných nastavení zmena masky sa prejaví až pri tvorbe nového obdobia. Upravené nastavenia masky sa teda prajavia až pri tvorbe nového obdobia na doklade od 1.1. nasledovného roka.) Ak potrebujete upraviť nastavenia masky v aktuálnom roku, resp. už bežiacom období, je potrebné tieto zmeny vykonať na danom druhu dokladu po kliknutí na tlačidlo Obdobia. (Viac informácií o nastaveniach nájdete nižšie v tomto článku.) 

Obdobie sa nastavuje preto, aby aplikácia vedela, kedy má začať číslovať opäť od jednotky. Možnosti nastavenia obdobia bývajú obyčajne:

 • Ročné - každý nový rok sa začnú generovať čísla od poradového čísla nula.
 • Mesačné - každý nový mesiac sa začnú generovať čísla od poradového čísla nula.
 • Týždenné - každý nový týždeň sa začnú generovať čísla od poradového čísla nula.
 • Denné - každý nový deň sa začnú generovať čísla od poradového čísla nula.
 • Nekonečné - čísla sa nikdy nezačnú druhý raz číslovať od začiatku.
 • Vlastné - zákazník si zabezpečí ručné nastavenie období. Túto variantu neodporúčame. Ak by ste ručne nepripravili obdobie, aplikácia by nepovolila uloženie dokladu.
Formát masky vyzerá napríklad takto: "PU<yy><mm><C6>F" . Pre znaky uzavreté v zobáčikoch platí, že budú vymenené za nejaké konkrétne hodnoty.
Formát masky môže obsahovať:

Pozor pri úprave už existujúceho obdobia. Vtedy je potrebné vybrať druh dokladu a kliknúť na tlačidlo Obdobia. (Tu je následne možné číslovanie upraviť, prípadne vytvoriť nové, alebo odstrániť existujúce obdobie. V prípade odstránenia obdobia aplikácia automaticky pri prvom doklade vytvorí nové obdobie na základe nastavenia masky na danom druhu dokladu.)

Ak sa v už bežiacom období mení formát masky, je toto potrebné zmeniť aj v nastavenom období kliknutím na tlačidlo Obdobia na danom druhu dokladu, nezabudnite však masku upraviť aj priamo na druhu v zozname dokladov. 

 • <C1>, <C2>,<C3>, <C4>,<C5>, <C6> - bude zamenené za poradové číslo, aké by mal dostať doklad, napísané tak, aby mal počet číslic, ktorý je definovaný za znakom C. Ak nie je počet číslic dostatočný, bude doplnený nulami na ľavo.
  • Pre <C3> bude číslo "22" zamenené za "022".
  • Pre <C3> bude číslo "122" zamenené za "122".
  • Pre <C3> bude číslo "1342" zamenené za "342". Pozor, všimnite si, že číslo bolo urezané.
  • Pre <C2> bude číslo "192" zamenené za "92". Pozor, všimnite si, že číslo bolo urezané.
  • Pre <C6> bude číslo "1302" zamenené za "001302".
 • <c> - bude zamenené za poradové číslo dokladu. Poradové číslo dokladu nijako neupraví.
 • <yy> - bude zamenená za posledné dve číslice roka.
 • <yyyy> - bude zamenené za celý rok.
 • <y> - bude zamenené za poslednú číslicu roka.
 • <MM> - bude zamenené za mesiac. Pre mesiac "12" sa použije "12". Pre mesiac "9" sa použije "09".
 • <M> - bude zamenené za mesiac. Pre mesiac "12" sa použije "12". Pre mesiac "9" sa použije "9".
 • <dd> - bude zamenené za deň. Pre deň "18" sa použije "18". Pre deň "5" sa použije "05".
 • <d> - bude zamenené za deň. Pre deň "18" sa použije "18". Pre deň "5" sa použije "5".
 • <ww> - bude zamenené za číslo týždňa. Pre týždeň "18" sa použije "18". Pre týždeň "2" sa použije "02".
 • <w> - bude zamenené za číslo týždňa. Pre týždeň "18" sa použije "18". Pre týždeň "2" sa použije "2".
 • <crc13> - maska bude doplnená výsledok matematického reťazca CRC13 (tri znaky) z reťazca masky, ktorý ešte toto CRC13 neobsahuje.

 

Príklady číslic pre masku "AH<yy><mm>K<C3>":

Poradové číslo dokladuDátum pre generovanieVygenerované číslo
44 22.6.2011 AH1106K044
763 2.12.2008 AH0812K763
1872 18.10.2011 AH1110K872
Write by Author / Vytvorené by