Pokladňa a Sklad
 

Nastavenia - Odbyt

V časti nastavení Odbyt, je možné definovať nastavenia, ktoré priamo súvisia s odbytovými dokladmi vytváranými v aplikácii, či už sa jedná o odberatelské objednávky, zákazky, alebo ponuky. 

Nastavenia - Odbyt

 

 • Odbyt

  • Vyžadovať zadať kategóriu dokladu - určuje, či je užívateľ nútený zadávať kategóriu dokladu pri jeho tvorbe. Táto funkcionalita je vhodná, ak má firma vnútorné členenie objednávok, pričom chce ošetriť, aby užívateľ bol upozornený, že pre vytváraný doklad nevybral kategóriu.
  • Odpamätať druh výdaja pri vyúčtovaný  - určuje, či si má aplikácia pri vyúčtovávaní pamätať na užívateľa naposledy vytvorený druh finančného dokladu.
 • Odberateľské odbytové doklady

  • Prednastavené rezervovať množstvo položiek v doklade na skladových kartách - pri odbytových dokladoch sa položky zaradené do dokladu automaticky rezervujú na skladových kartách. Túto funkcionalitu je možné potlačiť týmto nastavením pri odškrtnutom stave. Odporúčame mať túto funkcionalitu zapnutú nakoľko prináša len výhody.

  • Prednastavené dodať len komplet - nastavenie definuje, či pri tvorbe nového odbytového dokladu bude daný príznak aktívny.

  • Prednastavená záložka - nastavenie definuje, ktorá záložka sa zobrazí ako prvá pri otvorení nového, resp. existujúceho odbytového dokladu.

  • Pri vyúčtovaní dokladu použiť Mn. sprac. - v prípade aktívneho nastavenia, sa pri vyúčtovaní dokladu bude brať účtované množstvo zo stĺpca Mn. sprac. (Vyúčtovanie podľa Mn. sprac je vhodné vtedy, ak chcete vyúčtovať len časť položiek z odbytového dokladu. Tento tak zostane otvorený a je následne možné vyúčtovanie zostávajúceho tovaru. Viac informácií o možnosti sa dočítate aj v článku Odbyt - čiastočné vyúčtovanie.)

 • Dodávateľské doklady

  • Prednastavené objednané množstvá položiek v doklade na skladových kartách - určuje typ prednastaveného objednávania v dodávateľských objednávkach

  • Prednastavené dodať len kompletnastavenie definuje, či pri tvorbe nového odbytového dokladu bude daný príznak aktívny.

  • Predvolené objednávanie cez rezervované množstvá - pri automatickom pridávaní položiek do dodávateľskej objednávky sa budú položky vyberať na základe rezervovaného množstva na skladových kartách.

  • Prednastavená záložka - nastavenie definuje, ktorá záložka sa zobrazí ako prvá pri otvorení nového, resp. existujúceho odbytového dokladu.

  • Pri vyúčtovaní dokladu použiť Mn. sprac. - v prípade aktívneho nastavenia, sa pri vyúčtovaní dokladu bude brať účtované množstvo zo stĺpca Mn. sprac. (Vyúčtovanie podľa Mn. sprac je vhodné vtedy, ak chcete vyúčtovať len časť položiek z odbytového dokladu. Tento tak zostane otvorený a je následne možné vyúčtovanie zostávajúceho tovaru. Viac informácií o možnosti sa dočítate aj v článku Odbyt - čiastočné vyúčtovanie.) 

 • Import XML dokladu
  • Hľadať aj v kóde skladovej karty (nie len v dodávateľských) - pri importe do dokladu z XML dokladu sa aplikácia primárne orientuje podľa dodávateľského kódu. Ak na karte nie je určený dodávateľ, tak táto informácia chýba a je teda možné povoliť v aplikácii, aby príslušný kód vyhľadávala tiež vo Vašich kódoch na skladových kartách
 • Externé zariadenie

  • Automaticky spracovať importované položky
   • Nenájdené položky v zozname automaticky pridať
 • Použiť rýchle filtre na vlastnosti v zozname dokladovv prípade nadefinovaných vlastných vlasností, je možné pomocou nich filtrovať doklady v zozname dokladov. Na tento účel je možné použiť maximálne 5 predvytvorených vlastností. V jednotlivých rozbaľovacích zoznamoch je možné definovať príslušné vlastnosti pre filtrovanie. Jednotlivé užívateľské vlastnosti je možné nadefinovať v nastaveniach, následne bude možné podla nich filtrovať bez definovanej kategórie, prípadne je možné nadefinovať vlastnosti podľa ktorých sa bude filtrovať v nastaveniach užívateľských vlastností na kategóriach. (Prácu s užívateľskými vlastnosťami ako aj ostatné informácie o nastaveniach vlastností a možnostiach sa dočítate v článku Užívateľské vlastnosti v aplikácii iKelp Predajca.)

  • Oddeľovač vlastností v názve - nastavenie definuje, akým spôsobom budú vlastnosti, z ktorých sa tvorí názov skladovej karty od seba oddeľované. Je možné definovať oddeľovač jednotlivých vlastností, ako aj merných jednotiek samotných vlastností.

Write by Author / Vytvorené by