Pokladňa a Sklad
 

Nastavenia - POS off-line predaj

Off-line predaj znamená, že zákazník nepredáva cez počítač, ale položky účtuje priamo na registračnej pokladni. Jednotlivé účtované položky sa do pokladne pošlú z aplikácie. Zákazník celý deň predáva cez registračnú pokladnicu, pričom počítač nemusí mať vôbec zapnutý. Na konci dňa sa pokladňa pripojí k PC a vyčítajú sa predaje. Automaticky sa zo skladu vykoná odpis predaných položiek a pokladňa je opäť pripravená pre účtovanie. Cez počítač sa eviduje sklad, skladové karty, príjem/výdaj tovaru a iné.

Aby mohol zákazník predávať tovar zo skladu, naplní pokladňu skladovými kartami. Bližšie informácie o naplnení skladových kariet nájdete v návode Predaj - Off-line - export skladových kariet.

Každý večer po dennej uzávierke zákazník vyčíta denný predaj z pokladne. Bližšie informácie o vyčítaní denného predaja nájdete v článku Predaj - Off-line - denná uzávierka a elektronický žurnál.

Zoznam off-line pokladní

Pre otvorenie zoznamu off-line pokladní otvorte okno Nastavenia (v menu Nastavenia - Nastavenia) a kliknite v strome na Externé zariadenia - POS Off-line.

Zoznan off-line pokladní:

 • A - definuje, či je pokladňa aktívna. Ak pokladňa nie je aktívna, aplikácia ju pri práci neponúka.
 • Číslo - poradové číslo pokladne, podľa ktorého sú pokladne zobrazené v zoznamoch v aplikácii.
 • Názov - názov pokladne, ktorý sa zobrazuje všade v aplikácii.

Keď stlačíte tlačidlo Pridať, pridáte do zoznamu novú pokladňu. Pokladne nie je možné odobrať, len deaktivovať.

Nastavenia - off-line pokladňa - zoznam

V časti Ďalšie nastavenia sa nachádza:

 • Automatické vyčítanie el. žurnálu po vykonaní dennej uzávierky - spustiť vyčítanie žurnálu automaticky po dennej uzávierke.
 • Pýtať sa či zmazať elektronický žurnál po vyčítaní el. žurnálu - či sa má pred vymazaním el. žurnálu (po jeho prečítaní) opýtať, či ho má vymazať.
 • Upozorniť na vyčítanie el. žurnálu pri dennej uzávierke každých 30 dní - ako často má upozorňovať, že je potrebné vyčítať el. žurnál
 • naposledy vyčítaný: ..... - dátum naposledy vyčítaného žurnálu.

Nastavenia týkajúce sa elektronického žurnálu platia len pre nefiskálne pokladnice.

V nastaveniach sa ešte nachádza nastavenie adresárov, kam sa majú ukladať kópie vyčítaných dát z pokladne (žurnálu a denných obratov). Ak tu nie je zadaná priamo cesta (teda je zadaná relatívna cesta), dáta sú ukladané do adresára, kde je aj konfigurácia aplikácie (viď Nastavenia - Nastavenia - Predajca).

Pridanie novej Off-line pokladne

 1. Kliknutím na tlačidlo POS Off-line sa zobrazí zoznam nadefinovaných zariadení.
 2. V prípade, že budete v aplikácii používať viacero zariadení, pridajte novú pokladňu kliknutím na tlačidlo Pridať v časti POS Off-line kde je zoznam jednotlivých zariadení. (Ak sa bude používať len jedna Off-line pokladňa, odporúčame použiť predkonfigurovanú s už vykonanými nastaveniami. Pridanie zariadenia vykonajte len vtedy, ak sa bude používať viacero pokladní.)
 3. Rozkliknutím možnosti POS Off-line a kliknutím na zariadenie sa zobrazia nastavenia komunikácie pre danú pokladňu.
 4. Nastavte Typ pokladne, komunikačné parametre a zaokrúhľovanie v časti Komunikácia.
 5. Kliknutím na tlačidlo Test preveríte správnosť vykonaných nastavení. 
  • Pri teste komunikácie pre fiskálne pokladnice sa kontrolujú aj parametre zaokrúhľovania.
 6. Uložte nastavenia kliknutím na tlačidlo Uložiť.

Nová pokladňa / úprava nastavenia pokladnice

Po vytvorení novej pokladne kliknite v strome na názov novej pokladnice. Ako prvé nastavte typ pokladnice.

Na obrázku vidíte, ako sa nastavuje typ pokladnice. Typ pokladne vyberiete z rozbaľovacieho zoznamu.

Nastavenia - off-line - výber typu pokladne

 

Ďalej je potrebné nastaviť:

 • Port - sériový komunikačný port, na ktorom pokladnica komunikuje.
 • Rýchlo. - rýchlosť, ktorou pokladnica komunikuje.
 • Číslo - číslo pokladnice.
 • Zaokrúhlenie-  zaokrúhlenie je potrebné nastaviť rovnako, ako je nastavené na pokladnici. 
  • Pre fislálne pokladnice platí, že po stlačení tlačidla Test v časti Úkony, sa nastavenie zaokrúhlenie skontroluje podľa pokladnice. Ak je zaokrúhlenie nastavené nesprávne, test komunikácie na to upozorní.
 • Druh odpisu pri dennej uzávierke - aký druh dokladu sa použije pre odpis tovaru pri dennej uzávierke (pri vyčítaní denných obratov na konci dňa). Ak máte len jednu off-line pokladnicu, tak toto nastavenie väčšinovu nemeníte. Ak máte viac pokladníc, je vhodné vytvoriť pre každý vlastný druh, aby ste vedeli následne na tieto druhy filtrovať.
 • PLU - počet PLU pokladnice. Najme pre fiskálne pokladnice platí, že pri fiskalizácii sa definuje, koľko PLU bude pokladnica mať.

Na obrázku vidíte konfiguráciu off-line pokladnice.

Nastavenia - off-line pokladňa - nastavenie pokladne

Nezabudnite stlačiť tlačidlo Test v časti Úkony.

Write by Author / Vytvorené by