Pokladňa a Sklad
 

Nastavenia - Sklady

V časti nastavení Sklady, je možné definovanie vyhodnocovania skladu, rovnako aj chovanie aplikácie pri vykónavaní jednotlivých operácií v časti Sklad aplikácie.

V hornej časti je zobrazený zoznam definovaných skladov. Pri vytváraní ďalších skladov je potrebné vždy najprv zvážiť a rozvrhnúť ich využívanie. Je dôležité vopred zvážiť, či danú problematiku nie je možné riešiť iným dostupným spôsobom (ako napríklad druhom dokladu, či skupinou alebo kategóriou kariet), ako vytvoriť nezávislý sklad.

  • Vyhodnocovanie hodnoty skladu - v aplikácii je možné evidovať sklad dvomi spôsobmi. Je potrebné si na začiatku rozmyslieť aký typ evidencie budete používať. Pozor! Spôsob vyhodnocovania je možné zmeniť len ak nebola v aplikácii vytvorená žiadna skladová karta.

   • Priemerovaním - jednotková cena bude v tomto prípade daná aritmetickým priemerom ako podiel súčtu nákupných cien a celkového množstva na skladovej karte. Pri tomto spôsobe evidencie budú mať všetky jednotky na skladovej karte rovnakú nákupnú cenu (mohli byť nakúpené aj v rôznych nákupných cenách).
   • FIFO - Cena každej jednotky na skladovej karte je rovnaká ako pôvodná nákupná cena, ktorú ste zadali na príjemke do skladu. Na jednej skladovej karte môže byť evidovaná každá jednotka s inou skladovou cenou. Následne sa pri predaji vyberá konkrétna dodávka, z ktorej bude tovar vydávaný. (Zo spôsobu evidencie na danom sklade vyplývajú určité obmedzenia, ktoré je potrebné zvážiť pri vyberaní spôsobu evidencie. Nie je možný predaj do mínusu, nie je možné vytvoriť automatickú inventúru a pod.)

     • Pri použití FIFO skladu v aplikácii vznikajú určité obedzenia, ktoré ale vyplývajú z princípu evidencie skladových zásob. 
      • Nie je možné využívať rozhranie dotykového predaja v aplikácii iKelp Predajca. (Nakoľko je pri predaji potrebné vybrať konkrétnu dodávku z ktorej sa tovar vydáva aby sa správne určili ceny pri výdaji, nie je možné použiť na predaj tento režim aplikácie.)
      • Nie je možné využívať inventúry v aplikácii. (Pod pojmom inventúry sa myslia automatické inventúry, kde sa zadá aktuálny stav skladu a následne aplikácia na základe zadaných množstiev spraví automatickú korekciu na sklade - inventúrny príjem a inventúrny výdaj. Pri evidencii FIFO skladu je potrebné dorovnanie stavu skladu cez skladový/inventúrny príjem alebo výdaj.)
  • Zoznam skladov:

   • A. - Stĺpec A. v zozname určuje, či daný sklad je v aplikácii aktívny. Sklady nemožno odstraňovať, daným nastavením sa určuje, či je daný sklad aktívny alebo nie.

   • Číslo - Údaj určuje poradie skladov ako sú ponúkané v rozbaľovacích ponukách.

   • Názov - Samotný názov skladu je možné meniť ľubovoľne podľa potreby, pričom je vhodné zvoliť krátky, výstižný názov podľa obsahu, prípadne umiestnenia skladu, alebo správcu skladu. 

   • Kód - kód skladu je potrebné nastaviť v prípade používania synchronizovaných Off-line POS Pokladní. Na základe daného kódu sú potom synchronizované skladové karty a pod.

   • Z. pobo. - Nastavenie definuje, či je daný sklad zdielaný s pobočkou, resp. synchronizovanou Off-line pokladňou. 

   • Z. e-shop - Nastavenie definuje, či je daný sklad zdielaný pre e-shop. V prípade prepojenia aplikácie iKelp Predajca spolu s E-shopom, dané nastavenie sa nastavuje na sklade, z ktorého sa dáta na e-shop prenášajú.

   • Z. part. - Nastavenie definuje, či je daný sklad zdielaný s partnerskou pobočkou.
  • Nastavenie skladu:

   • Adresa - Nastavenie určuje kontaktnú adresu pre daný sklad, ktorá sa vyplňuje na tlačových výstupoch. Ak nie je táto adresa vyplnená, tak je na výstupoch použitá adresa zo všeobecných kontaktných údajov.

   • Kontakt - Nastavenie sa správa rovnako ako adresa s rozdielom, že ide o kontaktné údaje ako telefón, e-mail. 

   • Kontakt - Kontakt - výber, slúži na presnú identifikáciu skladu v aplikácii. Nastavenie je vhodné ak dochádza k preskladňovaniu tovarov medzi jednotlivými skladmi. Sklad sa založí zároveň ako kontakt v adresári a priradí sa konkrétnemu skladu. Bližšie informácie a nastavení a spôsobe použitia sa dočítate v návode Prevod tovaru medzi skladmi.

  • Úkony:
   • Pridať - Tlačidlo slúži na pridanie/ založenie nového skladu v aplikácii. Pri zakladaní nového skladu sa aplikácia pýta na vytvorenie druhov pohybov podľa predchádzajúceho skladu. V tomto prípade je pri vytváraní skladu nenechať vytvoriť druhy pohybov a tieto si následne podľa potreby založiť na danom sklade ručne.

   • Prednast. - Tlačidlo slúži na pridanie/ založenie nového skladu s prednstavenými hodnotami. Nepoužívajú sa tak pri vytváraní druhy ktoré sú vytvorené na iných skladoch.

Write by Author / Vytvorené by