Pokladňa a Sklad
 

Nastavenia - Sklady - Príjem

V časti nastavení Sklady - Príjem, je možné definovanie správania aplikácie pri vytváraní skladových príjemiek ručným spôsobom prípadne importom.

Nastavenia skladov - Skladové príjemky.

 • Príjem
  • Upravovať predajné ceny na karte typu M - zadaním predajných cien pri príjme na sklad sú ovplyvňované predajné ceny na karte, kde pri karte typu M je možné určiť, či sa tak má vykonávať. (Nastavenie je možné aplikovať pri FIFO sklade.)

  • Automatické zobrazovanie dodávok tovaru za posl. 3 mesiace - pri výbere karty pri príjme sa pre danú skladovú kartu pri zadávaní nákupnej ceny zobrazí zoznam so štatistikou predchádzjúcich dodávok, ktoré boli prijímané. 

  • Pridávať automaticky dodávateľa na skladovú kartu - aplikácia po úspešnom zápise príjemky na sklad automaticky pridá (ak už nie je pridaný) na prijímané skladové karty dodávateľa, od ktorého bol tovar prijímaný. Na daného dodávateľa je následne možné karty filtrovať, prípadne vykonávať rôzne rozbory a štatistiky.
   • Aktualizovať cenu a záruku podľa prijímaných položiek - 
  • Používať pri príme dodávateľské cenníky - aplikácia automaticky užívateľovi predpisuje nákupnú cenu pri výbere položky do príjemky. Viac o možnosti vyúžívania Príjem - predpisovanie nákupnej ceny a dodávateľské cenníky.

  • Kontrola duplicity čísla dodávateľského dokladu - pri ukladaní dokladu sa kontroluje, či zadané číslo dod. faktúry už nebolo použité.
   • Vyžadovať vypniť číslo dod. faktúry (dod. dokladu) - pri aktívnom nastavení nie je možné uložiť doklad bez vypleného čísla dodávateľskej faktúry (Č. dod. fakt.).
  • Pri ukladaní príjemky ponúknuť jej tlač - v prípade aktívneho nastavenia, po uložení príjemky aplikácia ponúkne možnosť tlače. 

  • Pri ukladaní príjemky ponúknuť tlač podkladu pre etiketovanie - v prípade aktívneho nastavenia, pri ukladaní príjemky aplikácia ponúkne možnosť tlače podkladu pre etiketovanie.

  • Pri tvorbe príjemky označiť položku, ak sa zmenila predajná cena - v prípade aktívneho nastavenia, sa v náhľade skladových kariet z príjemky označia karty, na ktorých bola pri príjme zmenená predajná cena. 
   • Cenová hladina - označenie cenovej hladiny pri ktorej zmene sa majú skladové karty v náhľade príjemky označiť.
  • Pri ukladaní výdajky ponúknuť jej tlač - v prípade aktívneho nastavenia, ak dochádza na základe nastavenia pri ukladaní príjmky aj k automatickému výdaju (napr. pri prevodkách alebo výrobe) ponúkne aplikácia možnosť tlače aj výdajky.  

 • Import príjemky
  • Importovať údaje a upravovať základné údaje u existujúcich skl. kariet - ak naimportovaný súbor obsahuje údaje o karte a je dané nastavenie aktívne, aplikácia pri ukladaní príjemky automaticky upraví údaje podľa importovaných údajov.

 • Export výdajky
  • Exportovať aj skladové karty - táto možnosť sa týka exportu skladovej výdajky. Nastavenie tejto možnosti znamená, že v exportovanom súbore budú obsiahnuté údaje o skladových kartách, ktoré skladová výdajka obsahuje. Táto funkcionalita je vhodná pri prevode tovaru na inú prevádzku, kde na prevádzke je možné túto výdajku naimportovať (neexistujúce skladové karty budú automaticky vytvorené, viď predchádzajúce nastavenia.) Nemusíte teda ručne vytvárať skladové karty.

 • Import XML dokladu
  • Hľadať aj v kóde skladovej karty (nie len v dodávateľských) - pri importe do príjemky z XML dokladu sa aplikácia primárne orientuje podľa dodávateľského kódu. Ak na karte nie je určený dodávateľ, tak táto informácia chýba a je teda možné povoliť v aplikácii, aby príslušný kód vyhľadávala tiež vo Vašich kódoch na skladových kartách.

 • Externé zariadenie
  • Automaticky spracovať importované položky
   • Nenájdené položky v zozname automaticky pridať
Write by Author / Vytvorené by