Pokladňa a Sklad
 

Sieťová inštalácia aplikácie iKelp Predajca

Aplikácia iKelp Predajca je navrhnutá tak, aby mohlo pracovať viac užívateľov nad jednou databázou. Z pohľadu technického riešenia rozlišujeme dva scenáre:

 • Viacero počítačov pristupuje k jednej databáze, ktorá sa nachádza v spoločnom zdieľanom priečinku (disku) - v tomto prípade sa využíva služba operačného systému Zdieľanie súborov (angl. File Sharing). Pri tomto type prístupu k dátam aplikácie je nutné pevné pripojenie všetkých zariadení do siete pomocou káblového pripojenia, nie pripojenie cez WiFi! Nakoľko pri tomto type pripojenia nie je možné zabezpečiť dostatočnú kvalitu pripojenia ako pri pevnom pripojení, tento spôsob nie je z našej strany podporovaný.
 • Jednotlivé počítače sa pripájajú pomocou vzdialenej plochy (angl. Remote Desktop), aplikácia iKelp Predajca je nainštalovaná na serveri a prevádzkovaná na jednom mieste (využíva sa služba RDS, staršie označovaná ako Terminal Server).

V tomto návode je opísane prvé z riešení, využívajúce Zdieľanie súborov. Postup inštalácie je možné rozdeliť do troch krokov:

 1. Príprava dátového úložiska - zdieľaného priečinku/disku
 2. Inštalácia prvého klienta (niekedy priamo na PC, kde sa nachádza dátové úložisko)
 3. Inštalácia ďalších klientov

Príprava dátového úložiska

Pod pojmom dátové úložisko budeme rozumieť priečinok/disk, ktorý slúži na uloženie databázy aplikácie a ktorý je prístupný pre všetky počítače, kde sa využíva aplikácia iKelp Predajca. V tomto priečinku bývajú obvykle uložené aj dokumenty pripojené k dokladom/skladovým kartám, inštalačné balíčky a aktualizácie. Počítač, ktorý realizuje dátové úložisko budeme pre účely tohto návodu nazývať "server".

Nastavenia pre OS Win10

V najnovších aktualizáciach OS Win10 už nie je možné nastaviť protokol SMB1 pre zdieľanie. Z toho dôvodu je potrebné na strane servera (PC, na ktorom sú dáta) upraviť nastavenie pre držanie Cache pomocou PowerShell.

 1. Spustite PowerShell ako administrátor.
 2. Je potrebné spustiť príkazy:
  1. set-smbclientconfiguration -DirectoryCacheLifetime 0
  2. set-smbclientconfiguration -FileInfoCacheLifetime 0
 3. Následne pomocou príkazu "get-smbclientconfiguration" skontrolujte nastavenie.
 4. Nastavenie musí byť uvedené ako je na priloženom obrázku.
Ak sa pri sieťovom riešení používajú rôzne OS napr. Win7 a Win10, pre správnu funkčnosť odporúčame mať dáta umiestnené na PC s Win10.
Nastavenie pre Win7

Zapnutie len SMBv1, postupujte podľa návodu Vypnutie SMB2 na Windows 8 / 7 / 2012 / 2008R2 / 2008 / Vista

Po vykonaní predchádzjúcich nastavení v závislo OS, je vytvorenie priečinka pre dátové úložisko rovnaké pre oba OS a odporúčame dodržať nasledovné pravidlá:

 • Aplikácie iKelp Predajca zo všetkých PC musia mať údaje prístupné pod rovnakým názvom/cestou. Ak by toto pravidlo nebolo dodržané, obrázky/dokumenty, ktoré do databázy uloží jedno PC, by neboli prístupné na inom PC.Dodržanie tohto pravidla dosiahnete nasledovne:
  • Zdieľaný priečinok musí byť na vsetkých počítačoch mapovaný pod rovnakým písmenom, napríklad zdieľaný priečinok \\SERVER-PC\KELP ako písmeno K:.
  • Ak je aplikácia nainštalovaná a používaná aj na samotnom serveri, takisto musia byť údaje dostupné pod tým istým názvom/cestou. To je možné dosiahnuť nasledovne:
   • Dátové úložisko realizujte samostatnou diskovou partíciou, ktorá bude do systému pripojená napríklad pod písmenom K:(zhodne, ako je na jednotlivých počítačoch mapovaný zdieľaný priečinok).
   • Ak sa údaje nachádzajú v podadresári, využite funkciu substitúcie, napríklad: subst k: d:\ikelp(substitúcia musí byť vykonaná pred spustením aplikácie, napríklad ako skript spúšťaný pri prihlásení užívateľa, písmeno disku musí byť zhodné s mapovaným zdieľaným priečinkom na jednotlivých počítačoch)
   • Aj na samotnom serveri bude zdieľaný priečinok mapovaný pod tým istým písmenom, ako na všetkých ostatných PC (toto riešenie neodporúčame, v prípade výpadku siete nemusí mapovanie disku prebehnúť korektne a databáza nebude dostupná ani na samotnom serveri).
 • Dátové úložisko odporúčame realizovať samostatnou diskovou partíciou, na ktorej je aktivovaná služba Tieňových kópií (angl. Shadow copies). Týmto zabezpečíme:
  • Vytváranie obrazu databázy v nastavených intervaloch - získate tak prístup k starším verziám údajov pre prípad potreby obnovenia starších údajov
  • Samostatná partícia s dostatočnou rezervou voľného priestoru na disku zabezpečí, že ukladanie údajov na iných diskoch nezaplní potrebné voľné miesto.
 • Stratégia zálohovania údajov na iné médium pre prípad technickej poruchy:
  • Zrkadlenie diskov (RAID 1, 5, 6, 10) zabezpečí nepretržitú prevádzku v prípade výpadku jedného z diskov.
  • Zálohovanie údajov na iné médium (napr. sieťový disk, USB disk, atď.) zabezpečí prístup k údajom aj v prípade výpadku servera ako takého.
 • Používanie záložného zdroja elektrickej energie (UPS) a nastavenie korektného vypnutia servera minimalizuje pravdepodobnosť poškodenia databázy pri náhlom výpadku elektrickej energie.
 • Na serveri nepoužívajte antivírusové programy, iba tie, ktoré sú určené špeciálne pre servery, ktoré zdieľajú súbory. Neustála kontrola znižuje výkon a dostupnosť databázy, v extrémnych prípadoch aj jej poškodenie.
 • Na serveri musí byť povolená služba zdieľania diskov a takisto prístup z iných PC (upozornenie: niektoré antivírusové programy môžu takisto blokovať prístup iných počítačov)
 • Odporúčaná štruktúra adresárov na zdieľanom disku:
  • podadresár Data - v ňom sa nachádzajú adresáre jednotlivých databáz a popisný súbor kelp.dat(tabuľka dostupných databáz).
  • podadresár Install - tu je vhodné umiestňovať všetky súbory potrebné pre inštaláciu aplikácie a jej doplnkov. Takýmto spôsobom ich máte dostupné na každom PC, kde je namapovaný zdieľaný priečinok.
  • Podadresár Updates - tento adresár sa využíva pre umiestnenie súborov s aktualizáciami.

Príklad štruktúry zdieľaného disku:

K: \Data \Data1 - adresár s prvou databázou
    \Data2 - adresár s druhou databázou
   

...

 
    \kelp.dat - súbor, ktorý obsahuje zoznam databáz a ich umiestnenie
  \Install   - adresár pre uloženie inštalačných balíčkov a doplnkov
  \Updates   - adresár s aktualizáciou aplikácie

Inštalácia prvého klienta

V prípade sieťovej inštalácie je potrebné aplikáciu iKelp Predajca nainštalovať na viacero PC. Inštalácia prvého klienta sa od tých ostatných líši tým, že je potrebné vytvoriť databázu a popisný súbor kelp.dat. Pri inštalácii ďalších klientov stačí nastaviť odkaz na popisný súbor databáz. Postup je nasledovný:

 1. Pripravte napojenie na dátové úložisko, na všetkých klientských PC rovnako. Tento úkon sa realizuje najčastejšie formou mapovania zdieľaného priečinka.
 2. Pripravte si licenciu pre aplikáciu iKelp Predajca, ktorá umožňuje pripojenie viacerých klientov k databáze.
 3. Spustite inštaláciu aplikácie iKelp Predajca. Kliknite na tlačidlo Ďalší. Následne vyberte voľbu Súhlasím s podmienkami uvedenými v licenčnej zmluve a kliknite na tlačidlo Ďalší. Vyplňte údaje Meno užívateľa a Organizácia. Ponechajte voľbu Všetci, ktorí používajú tento počítač (všetci užívatelia) a kliknite na tlačidlo Ďalší. Ponechajte prednastavený Inštalačný adresár aplikácie iKelp Predajca a kliknite na tlačidlo Ďalší. Vyberte typ inštalácie Sieťová a kliknite na tlačidlo Ďalší. Na záver kliknite na tlačidlo Inštalovať a dokončite inštaláciu aplikácie iKelp Predajca.
 4. Spustite aplikáciu iKelp Predajca - pomocou ikony na ploche, alebo v ponuke Štart v skupine iKelp. Databáza zatiaľ nie je pripravená, v ďalšom kroku bude potrebné vytvoriť súbor, ktorý obsahuje zoznam databáz, tzv. dátový súbor.
 5. Zobrazí sa okno s otázkou: Program nenašiel dátový súbor! Prajete si vytvoriť nový alebo vybrať už existujúci? V tomto prípade kliknite na tlačidlo Vytvoriť.
 6. Vyberte v ponuke adresár K:\Data a kliknite na tlačidlo OK (použitý adresár je vzorový, pri reálnej inštalácii môže byť odlišný).
 7. Zobrazí sa okno Správa databáz, ktoré zatiaľ neobsahuje žiadnu databázu. Vytvorte novú databázu kliknutím na tlačidlo Nová. Databázu vytvorte v adresári K:\Data\Data1 s názvom predajca, kliknite na tlačidlo Uložiť (angl. Save) (použitý adresár je vzorový, pri reálnej inštalácii môže byť odlišný). Aplikácia vytvorí novú databázu a zobrazí hlásenie o úspešnosti. Kliknite na tlačidlo OK.
 8. Zobrazí sa okno Správa databáz. Vyberte vytvorenú databázu kliknutím myšou v tabuľke a kliknite na tlačidlo Vybrať. Zobrazí sa prihlasovací formulár do vybranej databázy.
 9. Zadajte Meno a Heslo a stlačte klávesu ENTER, prípadne kliknite na tlačidlo ">" (prednastavené meno aj heslo sú "admin").
 10. Nová databáza neobsahuje žiadnu licenciu. Z uvedeného dôvodu sa po prihlásení automaticky zobrazí okno Licencie. Kliknite na tlačidlo Úkony a vyberte voľbu Pridať. Zadajte pripravený licenčný kľúč a kliknite na tlačidlo Pridaj. Zadaná licencia sa zobrazí v zozname. Ďalej kliknite na tlačidlo Údržba. Vyplňte údaje Názov firmy, IČO a IČ DPH (v prípade, že sa jedná o platcu DPH) a zadajte pripravený licenčný kľúč do Licencia údržby. Kliknite na tlačidlo Registruj. V okne Licencie je možné vidieť zoznam zadaných licenčných kľúčov, po ich kontrole kliknite na tlačidlo Zatvoriť. Aplikácia sa ukončí.
 11. Opäť spustite aplikáciu iKelp Predajca, skontrolujte funkčnosť jednotlivych zaregistrovaných modulov a vykonajte prvotné nastavenia. Odporúčané návody: Predajca - prvé krokyPočiatočné nastavenia.
 12. V tomto kroku máte pripravenú databázu a nainštalovaného prvého klienta.

Postup inštalácie:

Úkony po spustení prvého klienta:


Inštalácia ďalších klientov

Postup inštalácie na ďalších PC je zhodný s inštaláciou prvého klienta. Rozdiel nastáva v úkonoch po prvom spustení aplikácie:

 1. Spustite aplikáciu iKelp Predajca - pomocou ikony na ploche, alebo v ponuke Štart v skupine iKelp.
 2. Zobrazí sa okno s otázkou: Program nenašiel dátový súbor! Prajete si vytvoriť nový alebo vybrať už existujúci? V tomto prípade kliknite na tlačidlo Vybrať.
 3. Vyberte už existujúci súbor kelp.dat, ktorý sa nachádza v adresári K:\Data a klikinite na tlačidlo Otvoriť(použitý adresár je vzorový, pri reálnej inštalácii môže byť odlišný).
 4. Zobrazí sa okno Správa databáz, kde je možné vidieť zoznam všetkých pripojených databáz. Vyberte požadovanú databázu kliknutím myšou v zozname a stlačte tlačidlo Vybrať.
 5. V okne Prihlásenie zadajte Meno a Heslo a stlačte klávesu ENTER, prípadne kliknite na tlačidlo ">" (prednastavené meno aj heslo sú "admin").
V prípade, že by sa Vám pri inštalácii vyskytol problém, odporúčame Vám preveriť si jeho možné riešenie v článku Sieťová inštalácia aplikácie iKelp Predajca - Možné problémy.

set-smbclientconfiguration -DirectoryCacheLifetime 0

 

Write by Author / Vytvorené by