Pokladňa a Sklad
 

Doklady - duplicitný export

Duplicitný export vykoná opätovné odoslanie položiek zvoleného dokladu do fiskálnej tlačiarne (registačnej pokladnice). Vyúčtovanie pokladničného dokladu po ukončení predaja tlačidlom F5 (rozprávame o okne Predaj) prebieha v niekoľkých krokoch. Aby sme pochopili, kedy je potrebné vykonať duplicitný export, je potrebné pochopiť, ako prebieha predaj účtenky.

 • Pokladník zadá pokyn na vyúčtovanie pokladničného dokladu
 • Kontrola pripravenosti fiskálneho modulu (registračnej pokladnice) prijať doklad
  • Pokiaľ zariadenie nie je pripravené prijať doklad (zariadenie je vypnuté, chýba papier, nie je vykonaná uzávierka za predchádzajúci obchodný deň a iné), predaj je prerušený a pokladník je vyzvaný odstráneniť problém. Doklad, ktorý je pripravený na ukončenie z obrazovky nezmizne a po odstránení problému môžete predaj ukončiť.
  • Akékoľvek preručenie predaja v tomto bode je ukončené korektne a zariadenie aj aplikácia sú v správnom stave.
 • Aplikácia uloží účtenku do svojej databázy, odpíše množstvo tovaru zo skladu a spraví všetko potrebné, aby bol predaj z pohľadu aplikácie správne ukončený.
  • Akékoľvek zlyhanie tejto operácie preruší predaj, predaj nie je uložený a aplikácia aj zariadenie sú v správnom stave.
  • Po korektnom ukončení tohto kroku je okno predaja pripravené na nový predaj (bez ohľadu na výsledok ďalšieho kroku).
 • V aplikácii je všetko správne uložené a teraz sa odošle účtenka na fiskálne zariadenie (registračnú pokladnicu), aby účtenku zaevidovalo a vytlačilo.
  • Táto operácia môže zlyhať napríklad pretože chýba v tlačiarni papier, nastane výpadok napájania, preruší sa komunikácia/spojenie medzi počítačom a zariadením.
  • O zlyhaní tlače je pokladník oboznámený hlásením s popisom problému.
  • Ak je operácia tlače pokladničného dokladu prerušená, vzniká nezhoda medzi aplikáciou a fiskálnou tlačiarňou (registračnou pokladnicou), pretože aplikácia už daný doklad eviduje, ale zariadenie daný doklad neeviduje, pretože nebol celý vytlačený. V tejto chvíli je potrebné vykonať duplicitný export daného dokladu.

  • Majte na pamäti, že táto situácia v bežnej prevádzke nastáva len veľmi výnimočne a je možné, že sa s ňou nikdy nestretnete.

 • Po úspešnom vytlačení pokladničného dokladu sa na doklad do špecifického symbolu zapíše skutočné číslo dokladu, pod ktorým ho eviduje fiskálny modul (registračná pokladnica).
  • Skontroľovanie špecifického čísla v okne Doklady v stĺpci V.,K.,S. symbol je užitočný a rýchly spôsob, ako preveriť, či bol daný pokladničný doklad vytlačený zariadením.
  • Nie všetky fiskálne moduly (registračné pokladnice) umožňujú zistenie čísla dokladu, ktorý bol práve účtovaný.

Duplicitný export nemení žiadne dáta v aplikácii (nie je to vytvorenie nového dokladu v aplikácii, neodpisuje sa ďalšie množstvo zo skladu). Duplicitný export mení len stav zariadenia.

Vykonanie duplicitného exportu

Duplicitný export potrebujete vykonať v dvoch prípadoch a podľa toho existujú dva postupy, ako ich vykonať.

 • Duplicitný export poslednej účtenky
  • Tento postu použijete v situácii, keď ste práve ukončili predaj, aplikácia predaj korektne uložila, ale zariadenie účtenku nevytlačilo (alebo vytlačilo len časť účtenky).
  • Ak máte registračnú pokladicu, ktorá vytlačila len časť účtenky (napríklad jej chýbal papier), tak je potrebné najprv zrušiť neukončený predaj. Postup pre zrušenie predaja nájdete v príručke k registračnej poklanici.
  • Pre vykonanie duplicitného exportu vykonajte nasledovné:
   • V okne Predaj stlačte spolu klávesy CTRL + F11 (najprv stlačte klávesu CTRL, držte ju a stlačte klávesu F11
  • Pozor! Nie je správne, aby ste opäť pripravili nový predaj (nahádzali položky do predaja) a tento predaj ukončili. Takto by vznikol nový doklad.
  • Pre vytlačenie poslednej účtenky je možné postupovať aj druhým postupom.
 • Duplicitný export zvolenej účtenky
  • Tento postup použijete napríklad vtedy, keď pri dennej uzávierke zistíte, že niektorá účtenka nebola vytlačená.
  • Pre vykonanie duplicitného exportu vykonajte nasledovné:
   • Otvorte okno Doklady (stlačením tlačidla D v hornom panely aplikácie).
   • Nájdite doklad, ktorý potrebujete odoslať do fiskálnej tlačiarne (registračnej pokladnice)
   • Označte zvolený doklad a kliknite na tlačidlo Položky. Daný doklad sa otvorí.
   • Označte všetky položky dokladu stlačte tlačidlo Dupl. exp.
   • Tento postup je znázornený aj na priloženom obrázku.

doklady - duplicitný export

Mínusový duplicitný export (tlačidlo - Dupl. exp.) odošle do zariadenia doklad s opačnými znamienkami množstva. Túto operáciu využijete vtedy, ak ste sa napríklad pomýlili a vykonali ste duplicitný export nesprávneho dokladu.

 

Write by Author / Vytvorené by