Pokladňa a Sklad
 

POS Manažér - BOWA - Pegas FM06/ Pegassino FT

V tomto návode si opíšeme ako nastaviť Elcom EFox (alebo aj miniEFox) v aplikácií iKelp POS Manažér.

Keď vyberiete typ zariadenia BOWA - Pegas FM06/ Pegassino FT, zobrazí sa viacero nastavení. V tomto návode nebudeme opisovať všetky nastavenia. Odporúčame Vám prejsť si tento návod a následne si prejsť všetky nastavenia priamo v aplikácii POS Manažér a prečítať si vysvetľujúce texty ku každému nastaveniu v spodnej časti formulára. 

Niektoré dôležité nastavenia si opíšeme:

1. Základné

 • Mód predaja – definuje spôsob, akým sú tlačené účtenky na fiskálny modul.
  • Fiskálny mód (normálny predaj) – je bežný predaj, počas ktorého sa účtenky zaznamenávajú do fiskálnej pamäte a menia sa počítadlá a všetky kumulatívne hodnoty.
  • Nefiskálny mód (textový mód) – na zariadení sa žiadne skutočné účtenky netlačia, neovplyvňujú sa žiadne počítadlá. Tento mód je určený na zaškolenie obsluhy (avšak pozor, nie je v ňom možné vykonať dennú uzávierku). Rozdiel oproti tréningovému režimu je hlavne v tom, že takto vytlačené testovacie účtenky nie je potrebné uchovávať po dobu stanovenú zákonom (rok od konca roka, v ktorom bola účtenka vytlačená).
 • Číslo portu - číslo komunikačného portu.
 • Rýchlosť komunikácie - komunikačná rýchlosť s príslušným zariadením. Je potrebné nastaviť rovnakú rýchlosť, aká je na zariadení nastavená pre spojenie s PC.

4. Účtenka a tlač

 • Formát uzávierky - formát tlačenej uzávierky definuje, aké hodnoty sa na uzávierke vytlačia.

Nastavenia pre fiskálnu tlačiareň. Keď kliknete na konkrétne nastavenie, v spodnej časti formulára sa zobrazí vysvetľujúci text k nastaveniu.

POS Manažér - Elcom EFox

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niektoré ďalšie zaujímavé nastavenia: 

 • Posielať zľavu – ak zapnete posielanie zľavy, zľava sa bude na účtenke zobrazovať. Následne môžete nastaviť ďalšie nastavenia týkajúce sa zľavy (Zobraziť aj percentuálnu zľavu, Zľava ako informačný text, Informačný text). Viac o význame týchto nastavení sa dozviete v návode POS Manažér - konfigurácia zľiav
 • Horné (a dolné) grafické logo – je poradové číslo grafického loga, ktoré sa má tlačiť na účtenke. Ak sa nemá tlačiť žiadne, nastavte 0. Maximálna výška grafického loga je 512px a šírka sa mení podľa použitej tlačiarne v rozmedzí od 256px do 512px. Grafické logo sa ukladá priamo do zariadenia/ tlačiarne a v aplikácii sa len definuje poradové číslo loga ktoré sa má na dokladoch tlačiť.
 • Kontrolovať voľné miesto žurnálu – po každej priebežnej dennej uzávierke a po ostrej dennej uzávierke sa skontroluje, či zostávajúca veľkosť pamäte žurnálu neklesla pod nastavenú toleranciu. Ak klesne, upozorní na to obsluhu balónovou správou (a to aj v prípade, že sú balónové správy v nastaveniach vypnuté).
 • Kód externého displeja - je zoznam bodkočiarkou oddelených kódov dispjelov, ktoré sú v konfigurácii iKelp POS Manažéra nastavené. Na týchto displejoch budú zobrazované rovnaké informácie, ako na displeji zariadenia.
 • Kontrolovať čas - definuje, či sa má kontrolovať čas na zariadení. K tomuto nastaveniu je možné nastaviť toleranciu (odporúčame 90 minút) a tiež či má POS Manažér vykonať automaticky korekciu času na zariadení, ak zistí, že je čas na zariadení posunutý od času v PC od 5 do 90 minút. Vďaka tomu pri prechode na letný, alebo zimný čas sa na zariadení automaticky zmení čas.
 • Čiarový kód - nastavenia typu čiarového kódu tlačeného na pokladničných dokladoch.

 

Write by Author / Vytvorené by