Pokladňa a Sklad
 

POS Manažér - EFox (mini EFox)

V tomto návode si opíšeme ako nastaviť Elcom EFox (alebo aj miniEFox) v aplikácií iKelp POS Manažér.

Keď vyberiete typ zariadenia Elcom – EFox, zobrazí sa viacero nastavení. V tomto návode nebudeme opisovať všetky nastavenia. Odporúčame Vám prejsť si tento návod a následne si prejsť všetky nastavenia priamo v aplikácii POS Manažér a prečítať si vysvetľujúce texty ku každému nastaveniu v spodnej časti formulára. 

Niektoré dôležité nastavenia si opíšeme:

1. Základné

 • Mód predaja – definuje spôsob, akým sú tlačené účtenky na fiskálny modul.
  • Fiskálny mód (normálny predaj) – je bežný predaj, počas ktorého sa účtenky zaznamenávajú do fiskálnej pamäte a menia sa počítadlá a všetky kumulatívne hodnoty.
  • Nefiskálny mód (textový mód) – na zariadení sa žiadne skutočné účtenky netlačia, neovplyvňujú sa žiadne počítadlá. Tento mód je určený na zaškolenie obsluhy (avšak pozor, nie je v ňom možné vykonať dennú uzávierku). Rozdiel oproti tréningovému režimu je hlavne v tom, že takto vytlačené testovacie účtenky nie je potrebné uchovávať po dobu stanovenú zákonom (rok od konca roka, v ktorom bola účtenka vytlačená).
  • Tréningový režim – je klasický tréningový režim zariadenia. Nemenia sa grandtotály ani žiadne počítadlá a kumulatívne hodnoty. iKelp POS Manažér si sám prepne fiskálnu tlačiareň do tréningového režimu (alebo späť do normálneho, ak ho vypínate) a nemusíte nastavovať servisný režim v servisnom programe.
   • Upozornenie: Ak je zapnutý tréningový režim, zariadenie je do tréningového režimu prepnuté pred začiatkom tlače účtenky a po vytlačení účtenky je opäť prepnuté do pôvodného fiskálneho režimu.
 • Evidencia platidiel - na zariadení je možné aktivovať rozpis platidiel, to znamená, že na dennej uzávierke sa rozpíšu jednotlivé platidlá, ktorými bolo v daný deň účtované (hotovosť, kredit, šek). Pozor, nastavenie je možné meniť len ak na zariadení nebola spravená žiadna finančná operácia, napr. po dennej uzávierke.
 • Identifikačné čislo – je sériové čislo fisklálnej tlačiarne. Môžete ho z fiskálnej tlačiarne vyčítať stlačením tlačidla Čítaj nast. Ak to spravíte, pri teste komunikácie iKelp POS Manažér môže overiť či zariadenie, s ktorým sa komunikuje, je skutočne zariadenie, ktoré má byť na daný počítač pripojené. Ak by mal niekto na prevádzke dve fiskálne tlačiarne, nestane sa, aby ich zamenil. 
 • Spôsob zapojenia - v závislosti od vybraného spôsobu zapojenia sa zobrazia ďalšie možnosti pre nastavenie spojenia aplikácie zo zariadením. V aplikácii je možné nastaviť tri spôsoby pripojenia zariadenia.
  • USB - pri tomto spôsobe zapojenia zariadenia je potrebné mať nainštalovaný aktuálny ovládač. ďalej je možné nastaviť, či systém má sám detekovať pripojené zariadenie, alebo sa komunikačné parametre nastavia ručne.
  • RS232 - pri tomto spôsobe komunikácie sa zariadenie pripája na sériový port priamo v PC a nie je potrebný žiadny ovládač. Je treba správne nastaviť port, na ktorom je zariadenie pripojené, rýchlosť komunikácie podľa nastavenia v tlačiarni a číslo zariadenia.
  • TCP/IP - nastavenie v rámci lokálnej siete, kde zariadenie má pridelenú pevnú IP adresu z lokálnej siete. 

4. Účtenka a tlač

 • Typ tlačiarne - po pridaní je typ tlačiarne nastavený na ihličkovú tlačiareň, no ak má zákazník termo tlačiareň, je vhodné toto nastavenie zmeniť. Pri termo tlačiarni nie je potrebné čakať na dotlač položiek, takže aplikácia bude rýchlejšie pracovať.

Nastavenia pre fiskálnu tlačiareň. Keď kliknete na konkrétne nastavenie, v spodnej časti formulára sa zobrazí vysvetľujúci text k nastaveniu.

POS Manažér - Elcom EFox

Niektoré ďalšie zaujímavé nastavenia: 

 • Posielať zľavu – ak zapnete posielanie zľavy, zľava sa bude na účtenke zobrazovať. Následne môžete nastaviť ďalšie nastavenia týkajúce sa zľavy (Zobraziť aj percentuálnu zľavu, Zľava ako informačný text, Informačný text). Viac o význame týchto nastavení sa dozviete v návode POS Manažér - konfigurácia zľiav
 • Horné (a dolné) grafické logo – je poradové číslo grafického loga, ktoré sa má tlačiť na účtenke. Ak sa nemá tlačiť žiadne, nastavte 0. Maximálna výška grafického loga je 512px a šírka sa mení podľa použitej tlačiarne v rozmedzí od 256px do 512px.
 • Kontrolovať voľné miesto žurnálu – po každej priebežnej dennej uzávierke a po ostrej dennej uzávierke sa skontroluje, či zostávajúca veľkosť pamäte žurnálu neklesla pod nastavenú toleranciu. Ak klesne, upozorní na to obsluhu balónovou správou (a to aj v prípade, že sú balónové správy v nastaveniach vypnuté).
 • Kód externého displeja - je zoznam bodkočiarkou oddelených kódov dispjelov, ktoré sú v konfigurácii iKelp POS Manažéra nastavené. Na týchto displejoch budú zobrazované rovnaké informácie, ako na displeji zariadenia.
 • Kontrolovať čas - definuje, či sa má kontrolovať čas na zariadení. K tomuto nastaveniu je možné nastaviť toleranciu (odporúčame 90 minút) a tiež či má POS Manažér vykonať automaticky korekciu času na zariadení, ak zistí, že je čas na zariadení posunutý od času v PC od 5 do 90 minút. Vďaka tomu pri prechode na letný, alebo zimný čas sa na zariadení automaticky zmení čas.
 • Čiarový kód - nastavenia typu čiarového kódu tlačeného na pokladničných dokladoch.

 

Write by Author / Vytvorené by