Pokladňa a Sklad
 

POS Manažér - základné nastavenia

V tomto návode si opíšeme jednotlivé nastavenia pre iKelp POS Manažér, ktorý je nainštalovaný ako súčasť aplikácie iKelp Predajca.  V prípade že potrebujete používať aj iKelp POS Manažér Server, odporúčame Vám návod POS Manažér Server - základné nastavenia.

Všeobecné nastavenia obsahujú:

  • Zapnúť notifikáciu (balónové správy) – toto nastavenie zapína alebo vypína zobrazovanie informácie (tzv.: balónovej správy), ktorá sa zobrazuje pri hodinách.
  • Zobraziť notifkačnú ikonku vedľa hodín - zapne/vypne zobrazovanie ikonky POS Manažéra veľa hodín.
  • Tlač kópie posledného bloku automaticky po predaji – toto nastavenie sa používa najme pre prevádzky, v ktorých sa výdaj tovaru neuskutočňuje na mieste, kde si tovar zákazník zaplatí (príkladom môže byť veľkosklad, kde si zákazník pri pokladni vyberie a zaplatí tovar, no skutočne mu je tovar vydaný až v sklade na základe kópie pokladničného dokladu). Zapnutím tohto nastavenia sa po každom predaji bezprostredne po účtenke vytlačí jej kópia.
  • Otvoriť pokladničnú zásuvku pred predajom - nastavenie je po inštalácii vypnuté, pretože sa o to stará aplikácia iKelp Predajca.
  • Povoliť tlač ostrej uzávierky cez menu aplikácie – po nainštalovaní je toto nastavenie vypnuté, pretože ostré uzávierky by sa mali robiť iba cez aplikáciu iKelp Predajca (pretože iKelp Predajca na základe uzávierok sleduje hotovosť v pokladničnej zásuvke a iné). Neodporúčame toto nastavenie zapínať. 
  • Povoliť užívateľské funkcie zariadenia cez menu – po nainštalovaní je toto nastavenie zapnuté. Ak však chceme, aby mohli predavači ovládať zariadenie len z iKelp Predajcu, potom toto nastavenie vypneme. Nastavenia sa týka funkcií ako sú: otvorenie pokladničnej zásuvky, tlač kópie dokladu, tlač priebežnej uzávierky a podobne. Avšak toto sa netýka úkonov, ktoré sú chránené heslom pokladníka.
  • Automatická kontrola portov – problematika je podrobnejšie opísaná v návode POS Manažér Server. Keď je kontrola portov zapnutá, iKelp POS Manažér kontroluje pripojenie/zapnutie a odpojenie/vypnutie zariadenia a dynamicky na daný stav reaguje (upozorňuje balónovými správami obsluhu, mení ikonku, zobrazuje aktuálny stav zariadenia). Nastavenie Zapnúť notifikáciu (balónové správy) sa na zobrazenie balónových správ o odpojení/pripojení zariadenia nevzťahuje.
  • Zapisovať podrobný výpis komunikácie do dočasných dát užívateľa - aplikácia začne zapisovať históriu komunikácie do dočasných dát užívateľa. Adresár s dátami môžete otvoriť tlačidlo O.
  • Adresár dát aplikácie - nastavenie nie je možné meniť. Nastavenie definuje, kam si môže aplikácia ukladať pracovné dáta.
  • Heslo pokladníka – je heslo, ktorým sú chránené niektoré funkcie, ktoré by nemal robiť obyčajný pokladník (export elektronického žurnálu, tlač intervalovej uzávierky). Po nainštalovaní je heslo prázdne.

Základné nastavenia iKelp POS Manažéra

POS Manažér - nastavenia

Na tomto mieste pripomenieme, že ikonka iKelp POS Manažéra má zelenú farbu na rozdiel od iKelp POS Manažér Server, ktorý má ikonku modrú. iKelp POS Manažér nie je aplikácia, teda nemá spustiteľný súbor a je integrovaný priamo v aplikácii iKelp Predajca ako samostatný modul.

V nastavení iKelp POS Manažéra je v zozname možných zariadení navyše zariadenie „iKelp POS Manažér – server“ vďaka čomu môžeme iKelp POS Manažéra spojiť so serverom. To ale neznamená, že iKelp POS Manažér nemôže sám komunikovať so zariadením. Server je potrebný len v prípade, že potrebujeme na jednom počítači predávať z viacerých zariadení. V opačnom prípade postačuje nakonfigurovať iKelp POS Manažéra priamo na komunikáciu so zariadením.

Nastavenia spustíme stlačením tlačidla Nastavenie v aplikácii iKelp Predajca v nastavení on-line predaja. Viacej o on-line predaji sa dozviete v návodoch iKelp Predajca - on-line predaj

Popis ako nastaviť jednotlivé zariadenia pre komunikáciu s iKelp POS Manažérom je opísaný v návode POS Manažér - nastavenie zariadení.

Write by Author / Vytvorené by