Pokladňa a Sklad
 

Servis ERP - poškodená plomba a jej zničenie

V tomto článku si povieme, aký je správny postup pre evidenciu poškodených a zničených plomb tak, aby aplikácie správne vytlačila zúčtovanie odberu a použitia prevzatých plomb, ktoré musí servisná organizácia elektronických registračných pokladníc (ERP) odovzdať daňovému úradu podľa zákona číslo 289/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov.

V návode predpokladáme, že aplikácia je nastavená tak, ako je to opísané v článku Servis ERP - nastavenia. Dôležité nastavenia sa týkajú najmä vytvorenia druhu výdajky Zničenie plomby a nastavenie skladovej karty plomby v nastaveniach modulu Servis.

V článku budeme pracovať s výdajom zo skladu (Výdajky) a s vytlačením zúčtovania odberu a použitia prevzatých plomb. Presné postupy ako tento výstup tlačiť a ako vytvárať výdajku sú opísané v článkoch Výdaj - predstavenie a nový výdaj a Servis ERP - zúčtovanie odberu a použitia prevzatých plomb.

Definícia pojmov

Poškodená plomba - je plomba, ktorá zatiaľ nebola nalepená na zariadenie a jej poškodenie vzniklo nesprávnym zaobchádzaním (technik ju polial lepidlom) alebo iným mechanickým poškodením.

Zničená plomba - je poškodená plomba alebo z iného dôvodu nepoužiteľná plomba, ktorú servisná organizácia odovzdala na zničenie DR SR.

Plomba, ktorú ste práve odlepili zo zariadenie z dôvodu servisného zásahu sa do poškodených ani do zničených plomb nepočíta.

Výdaj poškodených plomb

Poškodenú plombu v aplikácii zaevidujete vytvorením výdajky typu Zničenie plomby.

 1. Vytvorte novú výdajku. 
  1. Otvorte zoznam výdajok kliknutím na tlačidlo V v panely nástrojov alebo kliknutím na menu Sklad - Výdaj.
  2. Kliknite na tlačidlo Nová.
 2. Vyberte kontakt výdajky na príslušný daňový úrad (dvojklikom do poľa adresy sa zobrazí adresár kontaktov, v ktorom vyberiete kontakt).
 3. Nastavte druh výdajky na Zničenie plomby. Typ je vhodné nastaviť, aby ste neskôr, keď dáte plomby zničiť, ľahko takéto výdajky našli.
 4. Nastavte dátum príjemky. Dôležité je, aby rok dátumu príjemky spadol do roka, v ktorom ste zistili poškodenie plomby. Pri vyúčtovaní, ak táto plomba nebola ešte zničená, bude plomba zaradená do poškodených plomb do roku podľa dátumu výdajky.
 5. Pridajte do zoznamu položiek skladovú kartu plomby a nastavte jej výrobné čísla poškodených plomb.
  1. Postavte sa do poľa Názov, napíšte názov skladovej karty a stlačte Enter. Ak názov neviete, stlačte Enter hneď (alebo do poľa Názov kliknite dvojklikom).
  2. Zobrazí sa zoznam skladových kariet. Nájdite skladovú kartu plomby a vyberte ju.
  3. V poli Množ. (množstvo) stlačte kombináciu kláves SHIFT+ENTERpre zobrazenia zoznamu výrobných čísiel. V zozname nájdite výrobné čísla plomb, ktoré sú poškodená a zadajte im množstvo 1.
   • Výrobné čísla viete zmeniť/vybrať aj po pridaní položky do zoznamu tak, že kliknete dvojklikom do poľa Vyd. mn. na položke plomby alebo sa do tohto poľa postavíte a stlačíte kombináciu kláves SHIFT+ENTER.
 6. V druhej záložke Údaje nechajte D. odb. dokl. (dátum odberateľského dokladu) prázdny. Tento dátum definuje dátum poškodenia.
 7. Výdajku uložte.

Vytvorenie výdajky: Dôležité je nastaviť druh výdajky na "Zničenie plomby", dátum výdajky na dátum zistenia poškodenej plomby.

Na obrázku vidíte ako sa v zozname výrobných čísiel  vyberajú konkrétne čísla poškodených plomb.

Výdaj - vytvorenie novej výdajky pre poškodené plomby

Záložka "Údaje" pri vytvorení výdajky pre poškodené plomby. Všimnite si, že dátum odberateľského dokladu je prázdny. Vyplníte ho až vtedy, keď dáte plomby zničiť.

Výdaj počkodenej plomby - dátum odbereteľského doklady nie je zadaný.

Po uložení výdajky vyzerá zúčtovanie odberu a použitia prevzatých plomb tak, ako zobrazuje nasledujúci obrázok.

 • Všimnite si, že počet poškodených plomb je 2 (teda tie dve plomby, pre ktoré sme práve vytvorili výdajku)
 • Všimnite si, že počet zničených plomb je 0 (poškodené plomby sme zatiaľ nedali zničiť)
 • Všimnite si, že počet nenalepených plomb zahŕňa aj počet poškodených plomb (poškodené plomby sú tiež nenalepené)
 • Ak by sme v roku 2011 tieto dve poškodené plomby nedali zničiť, prešli by do ďalšieho roka 2012 do počiatočného stavy poškodených plomb.

Na nasledujúcom obrázku vidíme zúčtovanie odberu a použitia prevzatých plomb po vytvorení výdajky pre poškodené plomby.

Zúčtovanie odberu a použitia prevzatých plomb - pred zničením (len poškodené)

Zničenie poškodených plomb

V predchádzajúcom postupe sme vytvorili výdajku s poškodenými plombami. To bolo v júny v roku 2011. Teraz je december a všetky poškodené plomby, ktoré sa za uplynulý rok nazbierali dáme oficiálne zničiť.

Aby aplikácia správne zaevidovala zničenie plomby, musíme upraviť výdajku/výdajky plomb, ktoré sme dali zničiť, a nastaviť im dátum odberateľského dokladu.

 1. Otvorte výdajky s poškodenými plombami. 
  • Pre rýchle vyhľadanie výdajky v zozname výdajok použite filter na druh výdajky Zničenie plomby.
 2. Otvorte výdajku a prepnite sa do záložky Údaje.
 3. Nastavte D. odb. dokl.(dátum odberateľského dokladu) na dátum zničenia plomby.
  • Vo vytlačenom zúčtovaní budú tieto zničené plomby v roku podľa tohto dátumu.
 4. Uložte výdajku.

Na obrázku vidíte, kde je potrebné vyplniť dátum zničenia plomby.

Výdaj poškodených plomb - nastavenie dátumu poškodenia

Po uložení výdajky si pozrieme zúčtovanie odberu a použitia prevzatých plomb.

 

 • Všimnite si, že dve poškodené plomby boli na predchádzajúcom obrázku v poškodených plombách a teraz sú v zničených plombách.
 • Všimnite si, že počet nenalepených plomb je o počet zničených menší.
 • Do ďalšieho roka už zničené plomby neprechádzajú.

 

 

Na obrázku je zúčtovanie odberu a použitia prevzatých plomb po uložení výdajky, kde sme nastavili dátum zničenia plomb.

 

Zúčtovanie odberu a použitia prevzatých plomb - už zničené plomby

 

Pokiaľ Vám neprekáža, že stratíte informáciu o dátume poškodenia plomby, nemusíte pre poškodené plomby vytvárať vždy novú výdajku, ale evidujte všetky poškodené plomby v jednej výdajke. Vždy otvoríte existujúcu výdajku a pridáte ďalšie poškodené plomby. Takto budete musieť samozrejme dať zničiť všetky plomby naraz.

Write by Author / Vytvorené by