Pokladňa a Sklad
 

Servis ERP - Vytvorenie výkazu plômb pre DRSR

V tomto článku Vám predstavíme, akým spôsobom je možné vyexportovať zoznam použitých plômb pre účely tvorby výkazu pre Daňové riaditeľstvo.

Potrebné nastavenia

Návod na vytvorenie výkazu plômb vychádza z predpokladu, že boli vykonané všetky potrebné nastavenia súvisiace s evidenciou plômb, rovnako aj, že evidenciu robíte správne. Všetky potrebné informácie k nastaveniam a evidencii sa dočítate v článku Servis ERP - prvé kroky. Dôležité pre vytvorenie výkazu je, mať správne vyplneného Vlastníka (Prevádzky) na zariadení. Ak ste doteraz tieto údaje nemali vyplnené, je potrebné ich doplniť! Pri správnom vyplnení údajov je možné výkaz vytlačiť (vyexportovať) pre Daňový úrad podľa platnej legislatívy.

Pri správnej evidencii je v pohyboch skladovej karty pre plombu aj výrobné číslo zariadenia na ktorom bola plomba použitá. Je teda možné si správnosť vyplnených údajov jednoducho skontrolovať.

Pridelenie jednotlivých plômb ku konkrétnym zariadeniam je možné skontrolovať:

 • V menu aplikácie vyberte možnosť Sklad -> Výrobné čísla.
 • Vo filtri vyberte skladovú kartu slúžiacu na evidenciu plômb.
 • V stĺpci Zariadeni je následne zobrazený model zariadenia a VČ zariadenia na ktorom bola plomba použitá.

Na zariadení v servise musí byť vyplnené:

 • DKP ako Ev. číslo zák. (Evidenčné číslo zákazníka).
 • správne vyplnený dátum Od, DO (ak je potrebné a vlastník či prevádzka sa menili).
 • vybraný "Vlastník" a "Miesto" ak je iné ako fakturačná adresa.

Záznam, kto je vlastníkom a na akej prevádzke bolo zariadenie sa berie z dátumu výdaja plomby a príslušného záznamu Od, Do vlastníkov, nakoľko sa počas roka mohlo lepiť viac plomb na dané zariadenie a pripadne mohli byť aj rôzni vlastníci.

Export výkazu

Export výkazu je možné vykponať postupom:

 1. V zozname skladových kariet je potrebné nájsť skladovú kartu pre evidenciu plômb.
 2. Zobrazte výrobné čísla / dodávky. (V menu Sklad -> Výrobné čísla alebo pomocou klávesovej skratky Ctrl + D.)
 3. Ak pre evidenciu sú správne vytvorené všetky nastavenia a v nastaveniach v časti Servis je nastavené aj číslo plomby, zobrazia sa tlačidlá Tlač S. a Export.
  1. Tlačidlo Tlač S. - výstup na tlačiareň.
  2. Tlačidlo Export
   1. Klik ľavým tlačidlom myši -  exportujú sa hodnoty číslo plomby, DKP, firma, sídlo, prevádzka.
   2. Klik pravým tlačidlom myši - dopĺňajú sa ďalšie stĺpce ako IČO, dátum výdaja atď, ak by tieto údaje boli potrebné.
   3. Aj vo výstupe vytvorenom po kliknutí na tlačidlo Tlač, je daný výstup rozšírený o ďalšie údaje ak ide o skladovú kartu plomba.
 4. Pomocou rozšíreného filtra vyfiltrujte výdaje na dané obdobie, na daný rok.
 5. Vyberte možnosť Export / Tlač S. v závislosti od požiadavky.

Možnosť tlače / exportu výkazu v zozname plômb

Možné problémy pri tvorbe výkazu

 • Na zázname vo výkaze nie je priradené žiadne zariadenie
  • Na zariadení nie sú správne vyplnené údaje o vlastníkoch a nie je správne vyplnený dátum priradenia zariadenia vlastníkovi. (Časové intervaly sa prekrývajú, prípadne časový úsek chýba a práve v tom čase došlo k vyúčtovaniu plomby.)

  • Skladová karta plomba nebola vyúčtovaná zo servisnej opravy ale priamo bola vložená do dodacieho listu, faktúry alebo vyúčtovaná v hotovosti. (Nie je vytvorená žiadna väzba na zariadenie.)

Write by Author / Vytvorené by