Pokladňa a Sklad
 

Servis ERP - zúčtovanie odberu a použitia prevzatých plomb

Tento článok je určený servisným organizáciám elektronických registračných pokladníc (ERP), ktoré podľa zákona 289/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov musia odovzdávať zúčtovanie odberu a použitie prevzatých plomb. V tomto článku si ukážeme, ako toto zúčtovanie v aplikácii vytlačíme.

Podrobnejšie informácie o evidencii plomb nájdete v článkoch Servis ERP - prvé kroky, Servis ERP - evidencia plomb alebo Servis ERP - poškodená plomba a jej zničenie.

Ak chcete vytlačiť zúčtovanie, postupujte podľa nasledovného postupu:

 1. Otvorte formulár skladových kariet a nájdite skladovú kartu plomby.
  • Formulár kariet otvoríte kliknutím na tlačidlo K v panely nástrojov alebo stlačením menu Sklad - Karty.
  • V poli Kód alebo Názov položky začnite písať kód alebo názov položky.
 2. Keď nájdete skladovú karty plomby, postavte sa na ňu a stlačte tlačidlo Pohyby v časti Úkony.
  • Zobrazí sa formulár pohybov, ktoré vidíte na nasledovnom obrázku.
  • V pohyboch vidíte všetky skladové pohyby, aké boli s plombami vykonané, spolu s informáciami na doklady, pomocou ktorých boli dané pohyby vykonané.

  Obrázok zobrazuje skladové pohyby skladovej karty plomby.

  Skladová karta plomby - jej pohyby
 3. Kliknite na záložku Obdobia. Zobrazí sa sumár pohybov na obdobia.
  • V sumári vidíte sumárne hodnoty na jednotlivé roky, mesiace a dni.
  • Každý rok a mesiac je možné malým tlačidlom znamienka plus rozkliknúť pre detailnejšie zobrazenie.

  Obrázok zobrazuje sumár období skladovej karty plomby

  Skladová karta plomby - sumár pohybov na obdobia
 4. Vypnite dátumový filter, pretože sumár sa robí nad všetkými pohybmi, ktoré máte vyfiltrované. Ak by bol zapnutý dátumový filter, nemuseli by byť viditeľné všetky pohyby a teda sumár by nebol presný.
 5. Kliknite kurzorom myši na rok, pre ktorý chcete zúčtovanie vykonať.
 6. Kliknite na tlačidlo Tlač. Ak na tlačidlo kliknete pravým tlačidlom myši, zobrazí sa náhľad. Ak na tlačidlo kliknete ľavým tlačidlom myši náhľad sa nezobrazí a aplikácia začne vykonávať tlač zúčtovania.

  Na nasledujúcom obrázku je zúčtovanie odberu a použitia prevzatých plomb

  Skladová karta plomby - zúčtovanie odberu a použitia prevzatých plomb

Zúčtovanie odberu a použitia prevzatých plomb so servisnou organizáciu ERP obsahuje:

 • Počiatočný stav nenalepených plomb, ktoré boli nenalepené na konci predchádzajúceho roka.
 • Počiatočný stav poškodených plomb, ktoré boli poškodené (a nezničené) na konci predchádzajúceho roka.
 • Zmeny v období
  • Počet prijatých plomb od DR SR.

   Je to sumár prijatého množstva plomb cez príjemky v danom období.

  • Počet zničených plomb

   Je to sumár vydaného množstva plomb cez  skladové výdajky (teda výdajky, ktoré nemajú naviazanie na žiadny finančný doklad (dodací list, faktúru a iné)) a majú nastavený dátum odberateľského dokladu, ktorý spadá do daného obdobia.

  • Počet použitých plomb dané obdobie

   Je to sumár vydaného množstva plomb cez výdajky finančných dokladov v danom období (teda výdaj, ktorý bol realizovaný finančným dokladom (dodací list, faktúra, preddavková faktúra)). Tieto finančné doklady (a teda aj výdaj) vznikajú napríklad v momente vyúčtovania servisného dokladu (napríklad servisného dokladu uvedenia do prevádzky).

 • Konečný stav nenalepených plomb

  Je počiatočný stav nenalepených plomb navýšený o počet prijatých plomb a ponížený o súčet počtu zničených plomb a počtu použitých plomb.

 • Konečný stav poškodených plomb

  Je sumár vydaného množstva plomb cez skladové výdajky (teda výdajky, ktoré nemajú naviazanie na žiadny finančný doklad (dodací list, faktúru a iné)) a nemajú nastavený dátum odberateľského dokladu a dátum výdajky je v rámci daného obdobia.

Write by Author / Vytvorené by