Pokladňa a Sklad
 

Servis - nastavenia

Modul Servis slúži na evidenciu servisných dokladov. Tento článok sa venuje nastaveniam modulu Servis.

Podrobný návod na evidenciu servisných dokladov nájdete v článku Servis - predstavenie a prvá oprava.

Druhy servisných dokladov

Pre evidenciu servisných dokladov je po inštalácii vytvorený jeden druh s názvom Opravy. Mnohé prevádzky však potrebujú viacej druhou (napríklad Interné opravy, Zamestnanecké opravy, Uvedenie do prevádzky, Výmena batérie a iné), aby servisné doklady ľahšie odlíšili a filtrovali.

Viac o druhoch dokladov nájdete v článku: Servis - nastavenia druhov.

Formulár zoznamu druhov servisných dokladov.

Nastavenia - Odbyt - druhy servisných dokladov

Nový druh servisného dokladu môžete pridať pomocou tlačidla Pridať.

Tlačidlom Obdobia zobrazíte všetky doterajšie obdobia, v ktorých boli doklady tvorené. Neodporúča sa zasahovať do období. Obdobia slúžia najmä na evidenciu masky číslovania dokladu z hľadiska histórie a na evidenciu čísla posledného vygenerovaného dokladu v rámci daného obdobia.

Všeobecné nastavenia modulu Servis

Prvá záložka nastavení modulu servis obsahuje:

 • Automaticky rezervovať položky na doklade - po vytvorení dokladu automaticky rezervovať množstvo položiek na doklade v sklade.
 • Prednastavená záložka - Aká záložka bude otvorená po otvorení dokladu.
 • Skl. karta. s fiskálnymi plombami- skladová karta, ktorou servisná organizácia elektronických registračných pokladníc ERP eviduje servisné plomby od DR SR.
  • Ak ste servisnou organizáciou, mali by ste vytvoriť skladovú kartu typu V (typu W pre fifo sklad) pre evidenciu výrobných čísiel a nastaviť túto kartu do tohto nastavenia.
  • Kartu nastavíte tak, že kliknete dvojklikom do políčka pre kartu, alebo sa do poľa postavíte a stlačíte klávesu Enter.
  • Viac o nastavení aplikácie pre servisné organizácie nájdete v článku Servis ERP - nastavenia.
 • Kontakt plomby- kontakt  na daňový úrad, od ktorého nakupujete plomby. 
  • Ak ste servisnou organizáciu, v adresári vytvorte kontakt na príslušný daňový úrad a nastavte ho do tohto nastavenia.
 • Číselná rada pre zariadenia bez výrobného čísla - je číselná pre automatické generovanie výrobného čísla nového zariadenia. Pre formát čísla si prečítajte tento článok: Nastavenia - formát masky.

Nastavenia - Servis - Všeobecné

Nastavenia tlače modulu Servis

Pre modul servis je príznačné, že sa tlačia rôzne výstupy pre zákazníka a pre servisné oddelenie. Z toho dôvodu má modul servis samostatné nastavenia týkajúce sa tlače.

Každé nastavenie má najprv zaškrtávacie tlačidlo, či sa má pokladať otázka pre tlač nastaveného počtu kópií daného dokladu. Ak toto zaškrtávacie tlačidlo nezaškrtnete a počet kópií je väčší ako nula, aplikácia vytlačí daný počet kópií bez pýtania sa. Ak nastavíte počet kópií nula, potom ste vypli automatickú tlač (a aj pýtanie sa) daného druhu výstupu.

 • Nastavenia pre príjem- nastavenia sa týkajú momentu, keď ste prijali nové zariadenie na servis, teda ste vyplnili všetky údaje servisného dokladu a stlačili ste tlačidlo uložiť.
  • Príjem zariadenia (pre zákazníka) - vytlačí sa Prevzatie , teda žiadosť zákazníka o vykonanie servisného zásahu, kde sú informácie o zariadení, príslušenstve, zmluvné podmienky a iné.
  • Pre technika výstup - výstup technikom, kde sú informácie, ktoré technik potrebuje pre opravu a identifikáciu zariadenia.
  • Sprievodka pre externý servis - výstup, na ktorom sú informácie o poškodení zariadenia a o zariadení. Tlačí sa pre externý servis.
 • Výdaj- tlačí sa v momente výdaju, teda keď uložíte vyúčtovanie zariadenia.
  • Výdaj zariadenia (bez položiek) - informácia o výdaji zariadenia pre zákazníka. Výstup neobsahuje položky (súčiastky použité na opravu). Často je vhodnejšie netlačiť položky, pretože položky zákazník vidí na finančnom doklade, ktorým hradí servisný zásah.
  • Výdaj zariadenia (s položkami) - informácia o výdaji zariadenia pre zákazníka. Výstup obsahuje položky servisného dokladu.

Nastavenia tlače servisného dokladu.

Nastavenia - Servis - Tlač

Nastavenia príjmu zariadenia

Nastavenia definujú Vaše požiadavky na vyplnenie/nevyplnenie konkrétnych údajov na konkrétnom druhu servisného dokladu pri jeho vytvorení.

Keď idete meniť nastavenia, zvoľte najprv druh servisného dokladu, pre ktorý idete nastavenia meniť.

Podrobný popis každého nastavenia (Druh opravy, Typ opravy a ďalšie) nájdete v článku Servis - predstavenie a prvá oprava.

Pre konkrétne nastavenia môžete nastavovať:

 • Hodnota- prednastavená hodnota, ktorá sa nastaví automaticky, keď začnete vytvárať nový doklad.
  • Kombináciou tejto hodnoty a nastavenia BL. viete nastaviť na servisný doklad konkrétnu hodnotu, ktorú nebude možné zmeniť. Napríklad nulovú zálohu alebo odhadovaný počet dní opravy na 30 dní.

 • BL. - blokovať vyplnenie hodnoty. Obsluha nebude môcť hodnotu zmeniť.
 • NV. - nevyžadovať vyplnenie. Ak obsluha hodnotu nevyplní, aplikácia nebude upozorňovať a povolí uloženie dokladu bez jej vyplnenia.
 • VV.- vyžadovať vyplnenie. Ak obsluha hodnotu nevyplní, aplikácia bude upozorňovať na nevyplnenú hodnotu a nedovolí uložiť nový doklad bez jej vyplnenia.
  • Takto viete zabezpečiť, aby sa obsluha nezabudla opýtať zákazníka na maximálnu cenu nákupu, aby sa nezabudlo vypísať príslušenstvo (pretože aj keď nie je príslušenstvo žiadne, obsluha bude musieť vedome napísať, že príslušenstvo nie je "žiadne").

Nastavenia príjmu servisného dokladu. Nezabudnite zvoliť druh servisného dokladu, pre ktorý príjem nastavujete.

Nastavenia - Servis - Príjem

 

Write by Author / Vytvorené by