Pokladňa a Sklad
 

Servis ERP - existujúca prevádzka - doevidovanie plomb

Tento článok je určený servisným organizáciám elektronických registračných pokladníc (ERP), ktoré musia podľa zákona 289/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov viesť evidenciu plomb.

Ak ste práve začali používať modul Servis ERP a pred používaním tohto modulu ste už aktívne s plombami pracovali (nakúpili ste ich, použili ste ich), musíte hromadne doevidovať históriu používania plomb.

Aby ste zvládli doevidovanie histórie, mali by ste mať prečítané návody Servis ERP - príjem/výdaj plombServis ERP - poškodená plomba a jej zničenie.

Pre doevidovanie histórie platí:

 • Prijaté plomby rozdelíte po rokoch a pre každý roku, v ktorom ste prijali plomby, vytvoríte príjemku pre prijaté plomby v danom roku.
 • Plomby nalepené na zariadenie rozdelíte po rokoch a pre každý rok, v ktorom ste plomby nalepili na zariadenie, vytvoríte jeden dodací list pre tieto nalepené plomby.
  • Stav vybavenosti dodacieho listu nastavíte na Uzavretý a finančný stav dodacieho listu nastavíte na Uhradené.
  • Aby ste mohli zmeniť finančný stav dodacieho listu, musíte dočasne nastaviť danému užívateľovi špeciálne oprávnenie Možnosť ručne meniť stav uhradenosti dokladu. Nastavenie zmeníte nasledovne:
   1. Otvorte nastavenia cez menu Nastavenia - Nastavenia.
   2. V strome rozkliknite položku Užívatelia a kliknite na meno užívateľa, ktorému chcete dočasne dané oprávnenie prideliť.
   3. Kliknite na záložku Špeciálne a zaškrtnite oprávnenie Možnosť ručne meniť stav uhradenosti dokladu.
   4. Stlačte tlačidlo Uložiť a vypnite a zapnite aplikáciu.
   5. Nezabudnite toto oprávnenie užívateľovi odobrať, po vytvorení dodacieho listu.
 • Plomby poškodené a nezničené rozdelíte po rokoch a pre každý rok, v ktorom ste mali plomby poškodené a nezničené vytvoríte výdajku pre tieto poškodené a nezničené plomby, ktorá nebude mať nastavený dátum odberateľského dokladu.
 • Plomby poškodené a zničené rozdelíte po rokoch a pre každý rok, v ktorom ste mali plomby poškodené a zničené vytvoríte výdajku pre tieto poškodené a zničené plomby, ktoré bude mať nastavený dátum odberateľského dokladu.

Príklad doevidovania plomb

Pán Mrkvička začal používať aplikáciu na evidenciu plomb 1.10.2011. Pred používaním aplikácie robil evidenciu plomb ručne na papieri. K 1.10.2011 je stav jeho ručnej evidencie plomb takýto:

 • Rok 2010
  • Počet prevzatých plomb: 50
  • Počet nalepených plomb: 32
  • Počet poškodených plomb, ktoré ešte nedal zničiť: 3
  • Počet zničených plomb: 8
 • Rok 2011
  • Počet prevzatých plomb: 100
  • Počet nalepených plomb: 73
  • Počet poškodených plomb, ktoré ešte nedal zničiť: 7
  • Počet zničených plomb: 0

Pán Mrkvička doeviduje svoj stav histórie používania plomb takto (pre všetky dátumy na dokladoch platí, že rozhodujúci je rok (nie deň a mesiac)):

 • Pre rok 2010 
  • Vytvorí novú príjemku na 50 plomb. Príjemka bude mať dátum 1.9.2010. Všetkým plombám samozrejme nastaví výrobné čísla.
  • Vytvorí nový dodací list, na ktorý pridá skladovú kartu plomby s množstvom 32 (vyplní tie výrobné čísla, ktoré už nemá) a dátum dodacieho listu bude mať dátum 1.10.2010.
   • Stav vybavenosti dodacieho listu nastavíte na Uzavretý a finančný stav dodacieho listu nastavíte na Uhradené.
  • Vytvorí novú výdajku druhu Zničenie plomb na 3 plomby. Výdajka bude mať dátum 1.10.2010. Plombám nastaví výrobné čísla poškodených plomb.
   • Výdajke nenastaví dátum odberateľského dokladu.
  • Vytvorí novú výdajku druhu Zničenie plomb na 8 plomb. Výdajke nastaví dátum 1.10.2010. Plombám nastaví výrobné čísla plomb, ktoré dal zničiť. 
   • Výdajke nastaví dátum odberateľského dokladu na 1.10.2010.
 • Pre rok 2011
  • Vytvorí novú príjemku na 100 plomb. Príjemka bude mať dátum 1.1.2011. Všetkým plombám samozrejme nastaví výrobné čísla.
  • Vytvorí nový dodací list, na ktorý pridá skladovú kartu plomby s množstvom 73 (vyplní tie výrobné čísla, ktoré už nemá) a dátum dodacieho listu bude mať dátum 1.10.2011.
   • Stav vybavenosti dodacieho listu nastavíte na Uzavretý a finančný stav dodacieho listu nastavíte na Uhradené.
  • Vytvorí novú výdajku druhu Zničenie plomb na 7 plomby. Výdajka bude mať dátum 1.10.2011. Plombám nastaví výrobné čísla poškodených plomb.
   • Výdajke nenastaví dátum odberateľského dokladu.
Pre kontrolu je potrebné vytlačiť náhľad zúčtovania odberu a použitia prevzatých plomb pre rok 2010 aj pre rok 2011 a skontrolovať, či sú všetky hodnoty správne.

 

 

 

Write by Author / Vytvorené by