Pokladňa a Sklad
 

Hlásenie aplikácie: Zadaný kód je už použitý, zadajte iný!

V tomto návode Vám popíšeme, čo treba robiť v prípade, že Vám aplikácia iKelp Predajca zobrazí toto hlásenie. Hlásenie sa zobrazí vtedy, ak aplikácia zistí, že kód ktorý sa snaží priradiť novej skladovej karte bol už použitý.

Hlásenie sa zobrazí pri vytváraní skladovej karty ak už kód ktorý sa aplikácia snaží prideliť skladovej karte bol použitý.

Hlásenie aplikácie ak pridelovaný kód novej karte bol už použitý

Popis situácie

V princípe sú možné dve situácie za ktorých môže dôjsť k zobrazeniu tohto hlásenia:

  • Užívateľ, ktorý zakladal skladové karty ručne zmenil kód niektorej z kariet na ďalší v poradí, ktorý sa teraz aplikácia snaží prideliť novej skladovej karte. 
  • Skladové karty boli do systému importované a nebolo v systéme nastavené číslo poslednej importovanej karty. 

Popis riešenia

V nastaveniach aplikácie je potrebné nastaviť číslovanie skladových kariet. Daná situácia nastane vtedy, ak užívateľ vytvorí skladovú kartu ktorej ručne zmení kód. (Napr. vytvára sa skladová karta, ktorej aplikácia automaticky predvyplní poradové číslo na 00123, ale obsluha z nejakého dôvodu pri vytváraní tento kód zmení na 00200. Akonáhle chcete založiť kartu, ktorá by aplikáciou mala mať pridelené poradové číslo 00200 budete na toto upozornený hlásením, v ktorom bude uvedené aj ktorá skladová karta už má tento kód pridelený. Aby ste následne nemuseli meniť všetky kódy novo zakladaných skladových kariet ručne, je možné nastaviť poradové číslo, od ktorého aplikácia prideluje kódy novo zakladaným kartám.)  

  1. Vyberte menu Nastavenia -> Nastavenia, zobrazí sa okno s nastaveniami aplikácie.
  2. V ľavej časti okna, v strome jednotlivých nastavení vyberte možnosť Sklady -> Karty.
  3. V pravo v časti "Pridelovanie kódu novým skladovým kartám" sa nachádza nastavenie "Maska".
  4. Kliknite na tlačidlo  "..." pre možnosť otvorenia nastavenia číslovania skladových kariet.
  5. Nastavte poradové číslo kódu poslednej už vytvorenej skladovej karty. (Aplikácia pri zakladaní novej skladovej karty jej pridelí kód s číslom vyšším o jedna.)
  6. Zmeny potvrdíte kliknutím na tlačidlo Uložiť.

Write by Author / Vytvorené by