Pokladňa a Sklad
 

Možné scenáre evidencie alkoholu v aplikácii iKelp Predajca

V aplikácii iKelp Predajca je možná evidencia alkoholu rôznymi spôsobmi. Evidencia však primárne závisí od toho do akej miery chcete alkohol evidovať, či si prajete vytvárať aj výkaz SBL a pod.

Možné scenáre evidencie alkoholu v aplikácii iKelp Predajca

 1. Presná evidencia rozlievaného alkoholu v litroch bez výkazu príjmu a výdaja SBL (spotrebiteľského balenia liehu) pre colnú správu.
 2. Evidencia fliaš alkoholu s možnosťou vytvorenia výkazu príjmu a výdaja SBL (spotrebiteľského balenia liehu) pre colnú správu.
 3. Presná evidencia rozlievaného alkoholu aj s výkazom príjmu a výdaja SBL (spotrebiteľského balenia liehu) pre colnú správu.

Popis jednotlivých spôsobov evidencie

1. Presná evidencia rozlievaného alkoholu v litroch bez vytvorenia výkazu SBL

Tento spôsob evidencie je odporúčaný v prípade, že nepotrebujete výkaz SBL vytvárať priamo v aplikácii, ale príjmi a výdaje alkoholu si evidujete nezávisle. Scenár v praxi zabezpečí presnú evidenciu alkoholu na sklade, ale nezabezpečuje možnosť vytvorenia výkazu alkoholu pre colnú správu.

Scenár použitia
 • Celé fľaše trdého alkoholu evidujete na skladové karty typu T (Tovar).
 • Merná jednotka príslušnej skladovej karty predstavuje l (litre).
 • Príjem fliaš je realizovaný v litroch (nie v kusoch) a skladová cena je zadávaná za mernú jednotku teda jeden liter.
 • Rozlievaný alkohol je predávaný do mínusu pomocou skladových kariet typu R (Receptúra).
 • Na konci dňa je realizovaná výroba, teda vysporiadanie mínusových stavov na receptúrnych kartách s odpisom predaného množstva z tovarových kariet resp. fliaš evidovaných v litroch.

Takýmto spôsobom máte pod kontrolou presnú evidenciu alkoholu v litroch, ale neviete spraviť výkaz príjmu a výdaja alkoholu v SBL, pretože príjem a výdaj bol realizovaný v litroch a nie v celých kusoch fliaš ako je potrebné pri evidencii SBL.

Riešenie situácie
 1. Vytvorenie dvoch skladových kariet
  1. Karta na ktorú bude realizovaný príjem. Skladová karta typu "T", musí mať pre jasnú identifikáciu vhodne zvolené pomenovanie napr. Finlandia 0,7l 40%. Merná jednotka skladovej karty budú litre "l". (Ak je predpoklad, že sa budú predávať aj celé flaše, je potrebné zadať predajnú cenu, v tomto prípade fľaše a pri predaji ju predať ako napr. 0,7ks.) Skladovú kartu je možné vhodne zaradiť aj do kategórie.
  2. Karta pomocou ktorej bude realizovaný predaj. Skladová karta typu "R", merná jednotka skladovej karty budú "ks", vhodne zvolený názov napr. Finlandia 0,04l. Je potrebné vyplniť predajnú cenu za 1ks, zaradenie skladovej karty do príslušnej kategórie (napr. Rozlievaný alkohol). V záložke Receptúra sa následne nastaví z ktorej karty a v akom množstve sa bude odpisovať tovar.
 2. Predaj bude realizovaný pomocou skladových kariet typu "R" a následne na konci vysporiadaním receptúr dôjde k odpisu skutočne predaných množstiev a na sklade tak uvíde reálne stavy jednotlivého alkoholu.

Bližšie tento spôsob evidencie alkoholu aj s vykonaním príslušných nastavení sa dočítate v článku Výroba - evidencia zostatkov. Nakoľko sa jedná o jednoduchší spôsob evidencie bez výkazu SBL, nie je potrebné preskladňovanie obsahu fliaš na suroviny pretože toto ste vyriešili už pri príjme tovaru, nakoľko bol tovar prijímaný priamo na litre a nie na kusy. 

2. Evidencia fliaš alkoholu s možnosťou vytvorenia výkazu SBL

Tento scenár je v praxi najpoužívanejší. Zabezpečuje presnú evidenciu alkoholu na sklade, čo sa týka prijatých a vydaných celých fliaš v kusoch, je možné aj vytvorenie výkazu alkoholu pre colnú správu. V tomto prípade ale nie je zabezpečená evidencia rozliatych - otvorených fliaš.

Scenár použitia
 • Celé fľaše tvrdého alkoholu sú evidované na skladové karty typu T (tovar). (Ak má jeden alkohol rôzny obsah, napr. fľaša Finlandia je 0,5L aj 0,7L je potrebné mať pre každý druh samostatnú skladovú kartu.)
 • Na skladové karty sa robí príjem v merných jednotkách v kusoch.
 • Predaj je realizovaný prostredníctvom skladových kariet typu P (práca/služba kde nedochádza k evidencii prijímaného množstva na sklad, ale len k evidencii vydaného množstna) v mernej jednotke ks.
 • Pri otvorení resp. rozliatí fľaše na jednotlivé "štamperlíky" 0,04l, je potrebné fľašu vložiť do výdajky ako vydaný kus.
 • Zákon o SBL požaduje evidenciu alkoholu v spotrebiteľskom balení nie v rozliatej forme.
Riešenie sitácie
 1. Vytvorenie dvoch skladových kariet
  1. Karta na ktorú bude realizovaný príjem. Skladová karta typu "T", musí mať pre jasnú identifikáciu vhodne zvolené pomenovanie napr. Finlandia 0,7l 40%. Merná jednotka skladovej karty budú kusy "ks". Ak je predpoklad, že sa budú predávať aj celé flaše, je potrebné zadať predajnú cenu. Skladovú kartu je možné vhodne zaradiť aj do kategórie. Pre evidenciu SBL je na skladovej karte nutné vyplniť čiarový kód, Objem / MJ a Obsah alkoholu. 
  2. Karta pomocou ktorej bude realizovaný predaj rozlievaných štamperlíkov. Skladová karta typu "P", merná jednotka skladovej karty budú "ks", vhodne zvolený názov napr. Finlandia 0,04l. Je potrebné vyplniť predajnú cenu za 1ks, zaradenie skladovej karty do príslušnej kategórie (napr. Rozlievaný alkohol). 
 2. Po otvorení resp. rozliatí fľaše je táto fľaša pomocou výdajky odpísaná zo skladu.

Bližšie informácie o potrebných nastaveniach na skladových kartách ako aj všetkých potrebných nastaveniach pre evidenciu alkoholu sa dočítate v návode Nastavenia potrebné pre evidenciu alkoholu v SBL v aplikácii iKelp Predajca.

3. Presná evidencia rozlievaného alkoholu aj s výkazom príjmu a výdaja SBL

Tento scenár v praxi umožňuje presnú evienciu alkoholu na sklade čo sa týka prijatých a vydaných celých fliaš v kusoch, ako aj presnú evidenciu rozlievaného alkoholu. Zabezpečí aj vytvorenie výkazu pre colnú správu. Jedná sa o veľmi detailnú evidenciu alkoholu.

Scenár použitia
 • Celé fľaše tvrdého alkoholu sú evidované na skladové karty typu T (tovar). (Ak má jeden alkohol rôzny obsah, napr. fľaša Finlandia je 0,5L aj 0,7L je potrebné mať pre každý druh samostatnú skladovú kartu.)
 • Na skladové karty sa robí príjem v merných jednotkách v kusoch.
 • Jednotlivé kusy (fľaše) tvrdého alkoholu tak ako sú postupne spracovávané sú preskladňované na skladovú kartu "R" , ktorá je evidovaná v litroch (l). Týmto je dodržaný zákon o SBL, vyskladnenie celých fliaš tvrdého alkoholu v kusoch. (Táto skladová karta reprezentuje v aplikácii tzv. surovinu, na ktorú sa naskladňuje obsah otvorenej fľaše. Zo suroviny je následne odpisované predávané množstvo.) 
 • Rozlievaný alkohol je následne predávaný pomocou skladových kariet typu "R" ktorá je evidovaná v kusoch. Pri vysporiadaní výroby je predané množstvo odpisované v litroch a je tak možné odsledovať aj stav alkoholu v celých fľašiach v kusoch, aj stav v otvorených flašiach v litroch.
 • Týmto spôsobom máte pod kontrolou presnú evidenciu alkoholu v kusoch aj v litroch a viete tak vytvoriť aj výkaz alkoholu v SBL pre colný úrad.
Riešenie situácie
 1. Vytvorenie troch skladových kariet
  1. Karta na ktorú bude realizovaný príjem. Skladová karta typu "T", musí mať pre jasnú identifikáciu vhodne zvolené pomenovanie napr. Finlandia 0,7l 40%. Merná jednotka skladovej karty budú kusy "ks". Ak je predpoklad, že sa budú predávať aj celé flaše, je potrebné zadať predajnú cenu. Skladovú kartu je možné vhodne zaradiť aj do kategórie. Pre evidenciu SBL je na skladovej karte nutné vyplniť čiarový kód, Objem / MJ a Obsah alkoholu. 
  2. Skladová karta typu "R" (Receptúra - Surovina). Pomenovanie skladovej karty odporúčame zvoliť tak, aby bolo jasné, že sa jedná o kartu suroviny. (napr. Finlandia - SUROVINA, samozrejme názov je možné zvoliť lubovolne.) V záložke Receptúra je potrebné nastaviť, že sa jedná o surovinu, zaradiť skladovú kartu do vhodnej kategórie. (Pomenovanú napr. "Výroba" tak aby táto nevstupovala do kategórií zobrazovaných v dotykovom rozhraní predaja, nakoľko karty z danej kategórie slúžia len na skladovú evidenciu, nie na predaj.)
  3. Karta pomocou ktorej bude realizovaný predaj. Skladová karta typu "R", merná jednotka skladovej karty budú "ks", vhodne zvolený názov napr. Finlandia 0,04l. Je potrebné vyplniť predajnú cenu za 1ks, zaradenie skladovej karty do príslušnej kategórie (napr. Rozlievaný alkohol). V záložke Receptúra sa následne nastaví z ktorej karty (suroviny) a v akom množstve sa bude odpisovať tovar.
 2. Predaj bude realizovaný pomocou skladových kariet typu "Receptúra". Pri procese vysporiadania dojde k preskladneniu otvorených fliaš na surovinu a z tejto je náslene odpísané výsledné predané množstvo.

Princíp je teda taký, že obsah fľaše je preskladnený na skladovú kartu suroviny v litroch a z tejto je následne odpisované predané množstvo. Tento proces evidencie a výroby je popísaný v návode Výroba - rozlievaný alkohol - začíname. Všetky nastavenia potrebné pre evidenciu výkazu alkoholu ako aj odkaz na vytvorenie výkazu nájdete v návode Nastavenia potrebné pre evidenciu alkoholu v SBL v aplikácii iKelp Predajca.

Write by Author / Vytvorené by