Pokladňa a Sklad
 

Podrobný výkaz alkoholu v aplikácii iKelp Predajca

V tomto návode je popísaný postup ako vytvoriť podrobný výkaz alkoholu. Tento je potrebný pri dokladovaní ak je požadovaný kontrolnými orgánmi, ktoré na základe tejto evidencie kontrolujú skutočnosti. Odporúčame tento výkaz kontrolovať vždy pred odovzdaním mesačného výkazu, či sa na nejaký doklad v rámci evidencie nezabudlo, nakoľko spätná oprava sa zo strany kontrolných orgánov neumožňuje. Potrebné nastavenia ktoré je v aplikácii potrebné vykonať pre správnu evidenciu alkoholo poopisuje bližšie návod Nastavenia potrebné pre evidenciu alkoholu v SBL v aplikácii iKelp Predajca.

Výber obdobia a údajov, ktoré budú započítané do výkazu alkoholu

 1. Vyberte z menu Rozbory -> Rozšírené, zobrazí sa okno s možnosťou rozličných filtrov.
 2. V záložke Filter je potrebné vybrať: 
  1. Dátum – pohyby: zvoliť mesiac, za ktorý budeme robiť rozbor. 
  2. Kliknutím na tlačidlo Pridať pridáte obdobie do zoznamu filtra. (V pravej časti sa zobrazujú všetky podmienky filtrov, ktoré budú pre rozbor použité.)
  3. Sklad: Ak využívate viac skladov je vhodné nastaviť filter na sklad pomocou výberového prvku a obdobne pridať sklad do zoznamu použitých filtrov. Ak si robíte evidenciu len na jednom sklade, nie je potrebné aplikovať tento filter.
 3. Prepnite sa do záložky Výber:
  1. V časti  Úkony vyberte možnosť Alkohol rozbor za obdobie prímov a výdajov. Aplikácia vykoná výber údajov podľa nastavených filtrov do zoznamu a v sekcii Výpočet sčíta príjmy a výdaje, kde ich vyčísli aj v čistom alkohole.
  2.  Pomocou tlačidla Tlač je možné vytlačiť výstupy Evidencie príjmu SBL a Evidenciu výdaja SBL. (Kliknutím na tlačidlo Tlač pravým tlačidlom myši sa Vám zobrazí na obrazovke náhľad tlačového výstupu.) 

Na výstupoch už môžete vykonať predbežnú kontrolu či sú uvedené hodnoty reálne z pohľadu histórie za daný mesiac. Dá sa povedať, že tieto hodnoty príjmov a výdajov čistého alkoholu, len zriedka prekračujú nárast / pokles väčší od predchádzajúceho obdobia o viac ako 10%, prípadne v porovnaní s obdobím za minulí rok.

Ak sa vyskytne výraznejší rozdiel, je vhodné skontrolovať položky a zamerať sa na skúmanie tých s veľkým pohybom alkoholu v rámci obdobia, ktoré treba skonfrontovať s pohybmi na danej skladovej karte. Takto je možné odhaliť niektoré z najčastejších omylov – buď samotný príjem (zlé množstvo), alebo zle uvedené údaje na skladovej karte.

Stav skladu k danému dátumu + alkohol

Medzi podrobný výkaz patrí aj Stav skladu k danému dátumu + alkohol. Aplikácia vypočíta stav skladu zo skladových kariet, ktoré spadajú do alkoholu, teda majú na skladovej karte zadané Objem / MJ a Obsah alkoholu. (Vyplnené údaje v záložke Rozšírené na skladovej karte.)

 1. Filter aplikujete v záložke Výber.
 2. V časti Úkony vyberte možnosť Stav skladu k danému dátumu + alkohol.
 3.  Pomocou tlačidla Tlač je možné daný výstup vytlačiť.

Celkový stav čistého alkoholu je vypočítaný aj na zobrazenom formulári v pravej spodnej časti (Alkohol [litre]). Tento rozbor je možné aj vytlačiť kliknutím na tlačidlo Tlač. Údaj o celkovom stave čistého alkoholu je zobrazený aj na zobrazenom tlačovom výstupe v stĺpci "Množstvo liehu v l a.". (Kliknutím na tlačidlo Tlač pravým tlačidlom myši sa Vám zobrazí na obrazovke náhľad tlačového výstupu.)

Postup pre vykonanie Mesačného alebo eketronického výkazu SBL popisuje nasledovný návod Vytvorenie mesačného výkazu alkoholu SBL.

Write by Author / Vytvorené by