Pokladňa a Sklad
 

Vytvorenie mesačného výkazu alkoholu SBL

V tomto návode Vám popíšeme postup ako vytvoriť v aplikácii iKelp Predajca mesačný výkaz alkoholu. Skôr ako sa pustíte do tvorby výkazu, odporúčame Vám vykonať v aplikácii príslušné nastavenia, ktoré Vám pomôžu alkohol správne evidovať. Všetky potrebné sú popísané v návode Nastavenia potrebné pre evidenciu alkoholu v SBL v aplikácii iKelp Predajca.

Pred vytvorením mesačného výkazu, Vám odporúčame vytvoriť podrobný výkaz alkoholu. Tento je potrebný pri dokladovaní ak je požadovaný kontrolnými orgánmi, ktoré na základe tejto evidencie kontrolujú skutočnosti. Odporúčame tento výkaz kontrolovať vždy pred odovzdaním mesačného výkazu, či sa na nejaký doklad v rámci evidencie nezabudlo, nakoľko spätná oprava sa zo strany kontrolných orgánov neumožňuje. Ako takýto podrobný výkaz vytvoriť sa dočítate v návode Podrobný výkaz alkoholu v aplikácii iKelp Predajca.

Mesačný výkaz alkoholu

 1. Vyberte z menu Rozbory -> Rozšírené, zobrazí sa okno s možnosťou rozličných filtrov.
 2. Tento bod možno preskočiť ak viete hodnotu počiatku z predchádzajúceho obdobia (mesiaca), inak je ho možné vypočítať ako Evidencia stavu zásob SBL. (Viac informácií o tejto možnosti sa dočítate v návode Podrobný výkaz alkoholu v aplikácii iKelp Predajca v časti Stav skladu k danému dátumu + alkohol) s výberom predchádzajúceho obdobia (mesiaca), kde konečný stav predchádzajúceho je počiatočný stav aktuálneho pri výbere.
 3. V záložke Filter je potrebné vybrať obdobie a údaje, ktoré budú započítané do výkazu alkoholu:
  1. Dátum – pohyby: zvoliť mesiac, za ktorý budete robiť rozbor. 
  2. Kliknutím na tlačidlo Pridať pridáte obdobie do zoznamu filtra. (V pravej časti sa zobrazujú všetky podmienky filtrov, ktoré budú pre rozbor použité.)
  3. Sklad: Ak využívate viac skladov je vhodné nastaviť filter na sklad pomocou výberového prvku a obdobne pridať sklad do zoznamu použitých filtrov. Ak si robíte evidenciu len na jednom sklade, nie je potrebné aplikovať tento filter.
  4. Kategórie - stromové, položky: ak máte zaradené všetky skladové karty, ktoré majú vstupovať do výpočtu výkazu alkoholu do kategórie, tak môžete vybrať túto kategóriu ktorá sa pridá do popisu vyberaného filtra.
 4. Tento bod možno preskočiť ak viete hodnotu skladu ku koncu vyberaného obdobia (mesiaca), inak je možné si ho nechať vypočítať výberom Stav skladu k danému dátumu + alkohol. Výsledkom bude rovnako ako v bode 2 stav skladu ku koncu vyberaného obdobia. (Ako daný rozbor vytvoriť popisuje návod Podrobný výkaz alkoholu v aplikácii iKelp Predajca v časti Stav skladu k danému dátumu + alkohol.) 
 5. Prepnite sa do záložky Výber:
  1. V časti  Úkony vyberte možnosť Alkohol, rozbor za dané obdobieAplikácia vykoná výber údajov podľa nastavených filtrov do zoznamu a v sekcii Výpočet sčíta príjmy a výdaje, kde ich vyčísli aj v čistom alkohole. Tieto hodnoty Vám odporúčame skonfrontovať s Podrobným výkazom alkoholu. Pozor, ak je stĺpec Číslo povolenia červeným, znamená to nevyplnené číslo povolenia odberateľa / dodávateľa. (Skontrolujte, či má daný kontakt v adresári správne vyplnené údaje pre Rozbor alkoholu.)
  2.  Pomocou tlačidla Tlač je možné vytlačiť výstupy Evidencie príjmu SBL a Evidenciu výdaja SBL, pričom Vás aplikácia vyzve na zadanie hodnoty počiatočného stavu (z bodu 2 tohto postupu) a koncového stavu (z bodu 4 tohto postupu, ak ste tento krok vykonali, tak sa hodnota koncového stavu predpíše). 
  3. Následne aplikácia vytlačí predvyplnené výkazy, kde na prednej strane je potrebné doplniť ostávajúce údaje, ak sú potrebné. Aplikácia automaticky dopĺňa počet strán pre príjem a výdaj, ktoré sa tlačia následne po tejto prednej strane.
Mesačný výkaz alkoholu - vytvorenie.

 

Mesačný výkaz alkoholu - Oznámenie o množstve prijatého a vydaného liehu a stave zásob liehu v spotrebiteľskom balení.

 

Elektronický mesačný výkaz alkoholu

Z aplikácie iKelp Predajca je možné vygenerovať aj elektronický výstup, ktorý je možné priamo nahrať pomocou aplikácie na Finančnú správu.

Vytvorenie elektronického mesačného výkazu pre Colný úrad:

 1. Postupujte rovnako ako pri tvorbe mesačného výkazu bodmi 1-4.
 2. Kliknite na záložku Výber.
 3. V časti Úkony vyberte z ponuky možnosť Alkohol elektronický mesačný výkaz.
 4. Výkaz vytvoríte kliknutím na tlačidlo Export. Následne vyberte adresár, kam sa vyexportovaný elektronický výkaz uloží a odkiaľ budete tento výkaz následne nahrávať na stránke Colného úradu.

Odporúčania

Po vytlačení Oznámenia o množste prijatého a vydaného liehu, Vám na danom výstupe odporúčame skontrolovať:
 • Pri príjmoch zbežne prebehnúť hodnoty, nemôžu byť záporné a tiež nemôže byť vynechaný riadok. Ak sa vo výstupe nachádza prázdny riadok, znamená to, že u dodávateľa nemáte nastavené v adresári jeho evidenčné číslo.
 • Pre výdaj spotrebiteľského balenia liehu je vhodné skontrolovať hodnoty alkoholu či „zhruba“ zodpovedajú realite. V dolnej časti tlačiva je celkový sumár výdaja alkoholu ostatným spotrebiteľom bez evidenčného čísla.
 • Na poslednom tlačovom výstupe oznámenia sú vyčíslené celkové príjmy, výdaje, počiatok a konečný stav zásob spotrebiteľského balenia. Tieto hodnoty by mali zodpovedať podrobným rozborom alkoholu a odporúčame ich kontrolovať priebežne, nakoľko pri nezhodách u kontrolných orgánov ich podrobne preverujú a kontrolujú. Dodatočné úpravy po odovzdaní tlačív nie sú prípustné. (Vytvorenie kontrolného výkazu Podrobný rozbor alkoholu je popísaný v návode Podrobný výkaz alkoholu v aplikácii iKelp Predajca.)

Ďalšie informácie o praktických skúsenostiach sa dočítate v článku Výkaz alkoholu, praktické rady, upozornenie na zmeny.

 

Write by Author / Vytvorené by