Pokladňa a Sklad
 

Výroba - evidencia výroby na jednom alebo viacerých skladoch

V tomto článku Vám predstavíme niekoľko možných scenárov ako je možné v aplikácii iKelp Predajca realizovať výrobu ak evidujete tovar na jednom, alebo viacerých skladoch. 

V zásade pri realizovaní výroby môžu nastať dva scenáre a obidva si bližšie popíšeme. Základné princípy evidencie a konkrétne postupy a nastavenia sú popísané v článku Výroba - predstavenie.

Evidencia výroby na jednom sklade

V prípade, že v aplikácii iKelp Predajca používate len jeden sklad, princíp samotnej výroby je pomerne jednoduchý. Na jeden sklad sa naskladňujú jednotlivé komponenty (suroviny) a na tom istom sklade dochádza aj k procesu výroby, teda vyrobenia výrobku z jednotlivých komponentov, či už sa jedná o evidenciu výrobných listov alebo evidenciu zostatkov. (Bližšie informácie o rozdieloch medzi "Evidenciou výrobných listov" a "Evidenciou zostatkov" sa dočítate v návode Výroba - predstavenie.) 

Evidencia výroby na viacerých skladoch

Ak používate pre evidenciu viacero skladov, môžu nastať dva scenáre evidovania výroby.

  • Preskladňovanie tovaru - tovar sa na centrálnom sklade (napr. Hlavnom sklade) vyrobí a následne je preskladňovaný na jednotlivé sklady ako hotový výrobok. (Tento scenár je možné použiť v prípade, že realizujete výrobu pomocou "Evidencie výrobných listov" kedy je možné jasne určiť koľko kusov výrobku je potrebných vyrobiť.)
  • Priame odpisovanie surovín z centrálneho skladu - z jednotlivých skladov sa predáva výrobok, a až na základe predaného tovaru sa na jednotlivých skladoch realizuje výroba. Jednotlivé komponenty (suroviny) vstupujúce do výroby sa potom priamo odpisujú z centrálneho skladu. (Tento princíp evidencie je možné použiť v prípade "Evidencie zostatkov", kedy nie je možné realizovať výrobu dopredu, pretože sa nedá určiť počet predaných výrobkov.)

Princíp evidencie - Preskladňovanie tovaru

Princíp evidencie si opíšeme na jednoduchom príklade.

Máte viacero prevádzok, pričom pre prehľadnosť a evidenciu tovaru na jednotlivých prevádzkach (pobočkách) je každá reprezentovaná samostatným skladom. Máte teda pomerne presný prehľad o tom, aký tovar sa na jednotlivých nachádza. Ak viete, že na niektorom zo skladov sa už dopredáva určitý typ výrobku, spustíte proces výroby na centrálnom sklade. (Na tomto sklade prebehne výroba s odpisom jednotlivých komponentov (surovýn) vstupujúcich do výroby a naskladnením hotového výrobku.) Tento je následne preskladnený na konkrétnu prevádzku. 

Viac o možnostiach prevodu tovaru medzi skladmi a vykonaní príslušných nastavení je popísané v návode Prevod tovaru medzi skladmi.

Princíp evidencie - Priame odpisovanie surovín z centrálneho skladu

V tomto prípade je na jednotlivých skladoch (prevádzkach) predávaný hotový produkt a k výrobe dochádze v určitých pracovných cykloch. Všetky suroviny sa naskladňujú na centrálny sklad a pri procese výroby sa priamo z tohto skladu odpisujú, aj keď samotná výroba je realizovaná na každom sklade samostatne. V tomto prípade pri nastavovaní výroby je potrebné nastaviť centrálny sklad z ktorého sa jednotlivé komponenty (suroviny) vstupujúce do výroby budú odpisovať.

Nastavenie

  1. Vyberte menu Nastavenia -> Nastavenia, zobrazí sa okno s nastaveniami aplikácie.
  2. V pravej časti okna, kliknite na tlačidlo Sklady -> Druhy dokladov.
  3. V časti "Filter" vyberte sklad, na ktorý budete realizovať príjem z centrálneho skladu.
  4. Na danom druhu otvorte rozšírené nastavenia pre výrobu kliknutím do stĺpca "N". 
  5. V záložke "Výroba", nastavte, že výdajka bude realizovaná z centrálneho (Hlavného skladu) príslušným druhom pre výrobu.

Viac informácií o jednotlivých nastaveniach sa dočítate v návode Nastavenia - príjem tovaru (výroba).

Nastavenie druhu pohybu pre výrobu v prípade, že vysporiadanie odpisovaných surovím prebieha z iného skladu ako samotný predaj.

Nastavenie pre realizáciu výroby - odpis z iného skladu ako bol realizovaný predaj.

Write by Author / Vytvorené by