Pokladňa a Sklad
 

Výroba - predstavenie

V tomto návode stručne predstavíme výrobu v aplikácii iKelp Predajca. Oboznámite sa so základnými scenármi evidencie výroby a so základnými pojmami, ktoré budeme používať v ďalších návodoch týkajúcich sa výroby.

Aby ste lepšie pochopili evidenciu výroby, rozdelíme si výrobu na dva scenáre, ktorých evidencia je mierne odlišná a uvedieme si pre každú evidenciu príklad. Potom si vysvetlíme základné princípy evidencie. Evidenciu delíme na:

Cieľom (dôvodom) evidencie výroby môže byť:

 • Presné sledovanie skladovej ceny výrobku a z nej vyplývajúcej marže a zisku.
 • Sledovanie skladových zásob.
 • V prípade alkoholu evidencia výkazu alkoholu.

Základný princíp a príklad - evidencia výrobných listov - výroba stoličiek

Evidencia výrobných listov je jednoduchšia ako evidencia zostatkov. Základný rozdiel pri tomto type výroby je, že nedochádza k neurčitosti v spotrebe materiálu (surovín).

Princíp evidencie výrobných listov spočíva v tom, že na základe objednávky, alebo jasnej špecifikácie dôjde k realizácii výroby. Na sklade sa nachádzajú jednotlivé komponenty, z ktorých sa výrobok skladá. Na základe objednávky je do výroby zadaná požiadavka na vyrobenie určitého počtu kusov tovaru, finálneho výrobku. Tento sa vyrobí a naskladní na sklad. Zároveň sa zo skladu vydávajú jednotlivé komponenty. Hotový výrobok figuruje na sklade a je vydávaný postupne, alebo naraz.

Predstavte si, že vyrábate stoličky, pričom výroba spočíva v montovaní stoličiek z nôh, sedadla a operadla. Na zmontovanie jednej stoličky potrebujete:

 • 1 kus operadla
 • 1 kus sedadla
 • 4 kusy nôh

Neexistuje žiadna neurčitosť (napríklad že by ste použili jeden a pol kusa operadla). 

Základný princíp a príklad - evidencia zostatkov - výroba bagiet (alebo rozlievaný alkohol)

Princíp tejto výroby spočíva v tom, že neviete tovar vyrobiť vopred, pretože sa nedá jasne určiť koľko kusov budete vyrábať. V tomto prípade je teda výroba realizovaná opačne. Najpr sa predávajú výrobky a dodatočne sa odpisujú jednotlivé komponenty zo skladu. Toto je najčastejší prípad bufetov, barov alebo reštaurácií. Cez deň predávate napr. nápoje a rôzne jedlá a až na základe toho, čo sa predalo sa realizuje výroba predaného tovaru.

Ako príklad evidencie zostatkov môžeme uviesť evidenciu bagiet alebo evidenciu rozlievaného alkoholu. Pri výrobe bagiet neviete povedať, koľko masla presne spotrebujete na jednu bagetu. Viete to len odhadnúť a to väčšinou nie na jeden kus bagety, ale na povedzme na 30 kusov. Princíp je rovnaký aj pre rôzne rozlievané nápoje ako napr. pivo, víno alebo kofola. Tieto sa predávajú v rôznych objemoch napr. 0,3 alebo 0,5L a na konci dňa prebehne výroba, resp. odpis predaného množstva zo suda.

Pre výrobu 30 kusov šunkových bagiet napríklad potrebujete:

 • 30 kusov bagiet 115g
 • 1 kartón vajec (na ktorom je 30ks vajec)
 • 1 kus masla
 • 3 kusy roztierateľného syra
 • 0,5 kusa plnotučnej horčice 500g
 • 3 poháre sterilizovaných uhoriek
 • 2 poháre zaváranej kapie
 • 1,5 kg šunkovej salámy
 • 3,5 hod práce

Keď bagety vyrobíte, zistíte, že ste použili o jeden pohár uhoriek viac, o 250g šunkovej salámy menej, o 1 kus syra viac, a že Vám práca netrvala 3 a pol hodiny, ale päť hodín. Všetky tieto nezrovnalosti výrazne ovplyvňujú skladovú cenu vyrobenej bagety a teda aj Váš zisk na predaji bagiet. V aplikácii potrebujete evidovať zmenu skladových zásob, a keďže až po ukončení výroby viete, koľko materiálu (surovín) Vám zostalo, nazýva sa táto evidencia evidenciou zostatkov.

Rozdiel evidencie zostatkov oproti evidencii výrobných listov:

 • Evidenciu zostatkov nemožno predpovedať. Množstvo použitého materiálu (surovín)  je známy až po ukončení výroby.
 • Nie je možné úplne presne špecifikovať, aké množstvo materiálu bude použité na každý jeden kus vyrobeného produktu.

Ak ide o evidenciu rozlievaného alkoholu, problematika je mierne komplikovanejšia. Viac sa dozviete v návode Výroba - rozlievaný alkohol - začíname.

Princíp evidencie

V aplikácii máte skladové karty materiálov, ktoré budete používať na výrobu hotového výrobku. Princíp evidencie výroby je taký, že vyrobíte novú skladovú kartu pre už hotový výrobok. Táto skladová karta bude mať typ R (Receptúra / Výrobok). V záložke Receptúra na skladovej karte definujete z akých položiek a v akom množstve bude výrobok vyrábaný.

Následne budete vyrábať nové príjemky (skladový príjem) danej receptúry. Tento príjem bude automaticky vyrábať výdajku (skladový výdaj) použitých materiálov zo skladu. Pri tomto kroku sa bude automaticky prepočítavať skladová cena prijatého výrobku, ktorá bude zodpovedať reálnemu stavu.

Pre evidenciu zostatkov a najmä pre evidenciu alkoholu je navyše potrebné vytvárať skladové karty surovín. Surovina je tiež skladová karta typu R (Receptúra / Výrobok), ktorá má ale navyše definované, že je to surovina. Surovina sa používa vtedy, keď máte viacej skladových kariet, ktoré sú ale rovnakým materiálom (ale odlišujú sa napríklad objemom: Vodka 0,5 litra, Vodka 0,7 litra a vodka 1 liter) a do receptúru potrebujete vložiť len surovinu vodka. Vtedy sa vytvorí skladová karta suroviny Vodka, do ktorej sa bude presúvať množstvo z jednotlivých skladových kariet. Podrobnejšie je surovina vysvetlená v návode Skladové karty - surovina.

V nasledujúcich podkapitolách si zhrnieme stručný postup pre jednotlivé druhy evidencie výroby. Dodajme, že evidencia rozlievaného alkoholu je najrozsiahlejšia evidencia a zahŕňa v sebe kombináciu všetkých možností evidencie.

Postup evidencie výrobných listov

Aby ste mohli evidovať výrobu výrobných listov, musíte postupovať nasledovne:

 1. Nastavte základné nastavenia pre výrobu (Nastavenia - príjem tovaru (výroba))
 2. Vytvorte skladové karty materiálu (operadlo na stoličku, noha na stoličku)
 3. Vytvorte skladové karty receptúr (stolička) a definujte z čoho sa receptúra skladá (Skladové karty - receptúra)
 4. Vytvorte príjemku výroby, ktorá automaticky vyrobí výdajku materiálu zo skladu (Výroba - evidencia výrobných listov)
  1. Do príjemky pridajte položku vyrobeného produktu a zadajte počet vyrobených kusov

Postup evidencie zostatkov

Aby ste mohli evidovať výrobu zostatkov, musíte postupovať nasledovne:

 1. Nastavte základné nastavenia pre výrobu (Nastavenia - príjem tovaru (výroba))
 2. Vytvorte skladové karty materiálu (maslo, syr)
 3. Vytvorte skladové karty receptúr (šunková bageta) a definujte z čoho sa receptúra skladá (Skladové karty - receptúra)
 4. Vytvorte príjemku výroby, ktorá automaticky vyrobí výdajku materiálu zo skladu (Výroba - evidencia zostatkov)
  1. Do príjemky pridajte položku vyrobeného produktu a zadajte počet vyrobených kusov
  2. Upravte množstvá použitého materiálu podľa zostatkov materiálu

Postup evidencie zostatkov - rozlievaný alkohol

Aby ste mohli evidovať rozlievanie alkoholu, musíte postupovať nasledovne:

 1. Nastavte základné nastavenia pre výrobu (Nastavenia - príjem tovaru (výroba))
 2. Vytvorte skladové karty fliaš
 3. Vytvorte skladové karty surovín (Skladové karty - surovina) a definujte, z ktorých skladových kariet sa skladá
 4. Vytvorte skladové karty receptúr (šunková bageta) a definujte z čoho sa receptúra skladá (Skladové karty - receptúra)
 5. Vytvorte príjemku výroby, ktorá automaticky vyrobí výdajku materiálu zo skladu (Výroba - rozlievaný alkohol - začíname a Výroba - rozlievaný alkohol - evidencia)
  1. Do príjemky pridajte položku vyrobeného produktu a zadajte počet vyrobených kusov
  2. Upravte množstvá použitého materiálu podľa zostatkov materiálu
Write by Author / Vytvorené by