Pokladňa a Sklad
 

Výroba - rozlievaný alkohol - evidencia

V tomto návode opíšeme postup evidencie rozlievaného alkoholu. Ak ste sa s výrobou v aplikácii ešte nezoznámili, odporúčame Vám prečítať aj ostatné návody v časti Výroba. Začať môžete návodom Výroba - predstavenie

V tomto návode uvedieme postupy pre evidenciu rozlievaného alkoholu, ktorá pozostáva z:

 • Príjem suroviny 
  • Po predaji na sklad prímene surovinu Finlandia vodka a Martiny Dry, čím odpíšeme všetky otvorené fľaše alkoholu zo skladu.
 • Príjem receptúry
  • Po predaji prímene na sklad potrebné množstvo pohárikovFinlandia a drinkov Martini a vysporiadame suroviny.

Tento návod nadväzuje na návod Výroba - rozlievaný alkohol - začíname, v ktorom sme vytvorili všetky potrebné skladové karty, čím sa už v tomto návode nebudeme zaoberať.

Princíp evidencie / opis situácie

Na prevádzke celý deň predávate poháriky Finlandie a drinky Martini. Začiatok predaja týchto skladových kariet začal s nulovým množstvom na sklade. Po celom dni predaja je stav množstva skladových kariet v mínuse:

 • Stav karty Finlandia pohárik je -35 kusov
 • Stav karty Martini je -10 kusov

Po skontrolovaní predaných flaší sa zistilo, že počas predaja bolo použité:

 • Dve fľaše Finlandia 0,7 litra
 • Dve fľaše Finlandia 0,5 litra
  • V jednej fľaši zostalo 0,3 litra
 • Jedna fľaša Martini Dry 0,75 litra
  • Vo fľaši zostalo 0,55 litra

Informáciu o stave karty je uložená v aplikácii. Informáciu o spotrebe fliaš a o množstve zostávajúcej surovinu musíte zistiť inventúrou. 

Na konci dňa v aplikácii vytvoríte:

 • Príjem surovín (ktorý odpíše otvorené fľaše zo skladu)
 • Príjem receptúr (ktorým dorovnáte skladové množstvo receptúr aj surovín, a ktorým odhalíte prípadné nezrovnalosti).

Na obrázku vidíte stav skladu na konci obchodného dňa. Všimnite si stav množstva na surovinách a receptúrach. Vo vykonaní vysporiadania si ukážeme, ako sa stav zmenil.

Skladové karty - rozlievaný alkohol - pred vysporiadaním

Príjem surovín (výdaj fliaš)

V návode vyššie sme si uvideli aké množstvá fliaš boli otvorené. Tieto fľaše vydáme zo skladu tak, že prijmeme na sklad ich surovinu.

 1. Otvorte formulár skladového príjmu.
  • Formulár otvoríte stlačením tlačidla P v panely nástrojov alebo v menu stlačením Sklad - Príjem.
 2. Na formulári v spodnej časti Úkony stlačte tlačidlo Nová a otvorí sa nový príjemka.
 3. Ako prvé zvoľte druh príjemky. Z rozbaľovacieho zoznamu vyberte pripravený druh na príjem výroby. 
  • Druh pre príjem tovaru nastavíte podľa návodu Nastavenia - príjem tovaru (výroba) .
  • Vybraním tohto druhu sa prednastavil odberateľ, dodávateľ, typ viazania dokladov, sklad a ostatné, popísané v spomínanom návode.
 4. Prepnite sa do záložky viazaných položiek (Viaz. po.). Do tejto záložky pridajte položky fliaš, ktoré boli otvorené.
  • Fľašu pridáte zadaním kódu alebo napísaním názvu a následným vyhľadaním skladovej karty v zozname skladových kariet.
  • Pridaním fliaš sa pridali do prvej záložky suroviny, v odpovedajúcom množstve, ktoré aplikácia automaticky vypočítala. Na tieto suroviny bude vydané množstvo prijaté. Obrázok si môžete pozrieť niššie.
  • Na obrázku vidíte viazané položky (položky ktoré budú zo skladu vydané). Všimnite si stĺpec Vyd. mn. - sú v ňom množstvá otvorených fliaš
  • V stĺpci Viaz. položka vidíte ku ktorej surovine v prvej záložke je záznam naviazaný.Výroba - príjem surovín - viazaná položky
 5. Ak chcete vidieť, aké suroviny a v akých množstvách budú prijaté, môžete sa prepnúť na záložku Položky.Výroba - príjem surovín - zmenené množstvá a skl. ceny na položkách
 6. Stlačte tlačidlo Uložiť.

Nová príjemka je uložená, otvorené fľaše sú vydané zo skladu a zobrazia sa v mesačnom výkaze alkoholu. Na jednotlivých surovinách je odpovedajúce množstvo suroviny, ktoré bolo danými fľašami vydané. Program toto množstvo automaticky prepočítaval. V ďalšej časti návodu použijeme tieto suroviny na príjem receptúr (pohárikov Finlandia a drinkov Martini).

Príjem receptúr (výdaj surovín)

V predchádzajúcej časti sme vydali flaše alkoholu, čím sme ich preliali do surovín. Teraz prijmeme receptúry (pohárikov Finlandia a drinkov Martini) a vydáme suroviny, pričom dorovnáme ich stav.

 1. Otvorte formulár skladového príjmu.
  • Formulár otvoríte stlačením tlačidla P v panely nástrojov alebo v menu stlačením Sklad - Príjem.
 2. Na formulári v spodnej časti Úkony stlačte tlačidlo Nová a otvorí sa nový príjemka.
 3. Ako prvé zvoľte druh príjemky. Z rozbaľovacieho zoznamu vyberte pripravený druh na príjem výroby. 
  • Druh pre príjem tovaru nastavíte podľa návodu Nastavenia - príjem tovaru (výroba) .
  • Vybraním tohto druhu sa prednastavil odberateľ, dodávateľ, typ viazania dokladov, sklad a ostatné, popísané v spomínanom návode.
 4. V záložke Položky pridajte novú položku suroviny (v našom prípade Finlandia surovina a Martini Dry surovina). 
  1. Zadajte kód tovaru do poľa pre kód tovaru alebo zadajte názov tovaru a stlačte tlačidlo Enter.
  2. Ak aplikácia skladovú kartu okamžite nenašla, zobrazí sa zoznam kariet v ktorom skladovú kartu nájdite a vyberte.
  3. Po odsúhlasení kódu alebo vybranej karty sa zobrazí okno na zadanie množstva a ceny tovaru:
   • Aplikácia sa opýta na množstvo tovaru. Musíte zadať množstvo, ktoré bolo od posledného príjmu predané. Keďže príjmom vždy nulujeme stav skladovej karty z mínusu na nulu, v pôvodnom množstve je vlastne hodnota, ktorú potrebujeme kladne prijať.
   • Ako prijaté množstvo nastavte kladné pôvodné množstvo. Na obrázku to bude 35 kusov.
   • Skladovú cenu nie je potrené definovať, pretože bude vypočítaná z položiek receptúry.Výroba - príjem receptúry - nastavenia množstva príjmu
   • Stlačte tlačidlo Použiť.
 5. Po pridaní položiek receptúr vyzerá prvá záložka ako na nasledovnom obrázku
  • Formulár príjemky s pridanými surovinami
  • Všimnite si záložku Viaz. pol. (3). Číslo v zátvorke definuje koľko položiek sa v tejto záložke nachádza. O tejto záložke si viac povieme neskôr v tomto návode.Výroba - príjem receptúr - záložka položiek pred úpravou množstiev
 6. Prepnite sa do záložky viazaných položiek (Viaz. pol.). V tejto záložke o chvíľu upravíme vydané množstvá. Pred úpravou vyzerá záložka ako na nasledovnom obrázku.Výroba - príjem receptúr - viazané položky pred úpravou
 7. Teraz v záložke viazaných položiek v stĺpci Vyd. mn.upravte vydané množstvá surovín podľa skutočnosti.     
  • Zmenou vydávaného množstva sa mení (prepočítava) skladová cena na odpovedajúcej receptúre v prvej záložke.
  • V stĺpci Vyd. mn. upravte:
   • Vydané množstvo Martiny Dry surovina je 0,2 litra, pretože vo fľaši 0,75 litrovej zostalo množstvo 0,55 litra.
   • Vydané množstvo Finlandia surovina musíme tiež upraviť, ale tu je úprava zložitejšia, pretože dve receptúry pridali túto surovinu dva razy. Postupujte takto:
    1. Finlandia surovina pre Martini bola 0,5
    2. Finlandia surovina pre Finlandia pohárik bola 1,75
    3. Spolu je Finlandia surovina 0,5 + 1,75 = 2,25
    4. Na sklade je surovina v objeme 2,4 a podľa programu (teda podľa nastavených receptúr) by mala byť vydaná surovina 2,25. To znamená, že by nám malo zostať 0,15 litra suroviny Finlandie.
    5. Avšak podľa inventúry nám zostalo 0,3 litra suroviny, čo je o 0,15 litra viac.
    6. V tomto momente sme prišli na rozdiel 0,15 litra, ktorý máme navyše. Avšak pre iný prípad by tento rozdiel mohol byť aj iný. Napríklad nám môže 0,2 litra chýbať. Tu je príležitosť zisťovať, čím je tento rozdiel spôsobený (nepresnosť dávkovania alebo nepoctivosť zo strany barmanov). 
    7. Výsledné množstvo Finlandie však musí korešpondovať so skutočnosťou, takže s vedomím, že sme 0,15 litra Finlandie ušetrili znížime rozliate množstvo naviazanej Finlandie surovina na receptúru Finlandia pohárik z 1,75 litra na 1,6 litra. 
    •  
     • Rozdiel by sme mohli zaniesť aj do suroviny naviazanej na receptúru Martini. Tento rozdiel mení skladovú cenu receptúry a je v princípe jedno, na ktorej karte ju zmení. Môžete napríklad preniesť tento rozdiel na obe receptúry - na každú receptúru polovicu. Reálne nie je možné zistiť, kde presne rozdiel vznikol.
   • Na obrázku vidíte viazané položky po úprave vydaných množstiev.Výroba - príjem receptúru - upravené viazané položky
 8. Na prvej záložke sa zmenili skladové ceny receptúr. Množstvá zostali samozrejme rovnaké.Výroba - príjem receptúr - položky po úprave viazaných položiek
 9. Stlačte tlačidlo Uložiť.

Uložením príjemky sa množstvo pohárikov a drinkov dostalo opäť na nulu, množstvo surovín a fliaš zobrazuje skutočné množstvo surovín a fliaš na sklade. V takomto stave je sklad pripravený na ďalší predaj. po ďalšom predaji bude opäť potrebné vysporiadať sklad rovnakým postupom.

Na obrázku vidíte skladové karty po vysporiadaní predaja. Všimnite si, že poháriky Finlandia a drinky Martini majú množstvo nula a suroviny majú skutočné množstvo na sklade.

Výroba - skladové karty po vysporiadaní

Ďalšie možnosti úpravy príjmu

Pri príjme receptúru môžete pridať do viazaných položiek nové položky (ktoré sa pôvodne v receptúre nenachádzajú), ktoré budú odpísané zo skladu. Takto môžete pridať napríklad použité citróny, olivy prípadne spotrebný materiál.

Položky môžete pridať ako viazané na niektorú prijímanú receptúru v prvej záložke, alebo voľnú. Voľné položky neovplyvňujú skladovú cenu receptúry v prvej záložke.

Viac sa o pridávaní položiek do viazaných položiek dozviete v návode Výroba - evidencia zostatkov.

Write by Author / Vytvorené by