Pokladňa a Sklad
 

Parametre spustenia aplikácie

Aplikáciu kelp.exe je možné spustiť s rôznymi parametrami. V tomto článku budú tieto parametre vymenované a vysvetlené.

Ako príklad si uvedieme parameter "pomoc", ktorý keď použijete, zobrazí sa Vám internetové okno s týmto návodom. Spustenie s parametrom "pomoc" vyzerá takto:

kelp.exe /pomoc

Uvedieme si ešte jeden príklad, kedy je potrebné zadať aj dodatočnú informáciu. Napríklad parameter "kodecr" ku ktorému je ešte potrebné zadať, aký kód chceme použiť. Povedzme, že chceme použiť kód pokladne "Pokladna01". Spustenie s parametrom "kodecr" s hodnotou "Pokladna01" vyzerá takto:

kelp.exe /kodecr:Pokladna01

Ak je potrebné v hodnote použiť medzeru, potom zapíšeme celý parameter aj s hodnotou do úvodzoviek. Predchádzajúci príklad s hodnotou "Pokladna 01" by vyzeral takto:

kelp.exe "/kodecr:Pokladna 01"

Viacej parametrov oddeľujeme medzerou.

Zoznam parametrov

Parameter Popis
/bgcolor:R,G,B Nastaví farbu pozadia aplikácie na zadanú farbu. Parameter sa používa, aby sa ľahko odlíšila napríklad testovacia databáza. Ikonke, ktorá pustí aplikáciu s testovacou databázou, nastavíte pozadie modré. R, G a B sú čísla červenej, zelenej a modrej. 

Príklad: /bgcolor:118,255,224
/runas:servicesync Aplikácia sa spustí, vykoná synchronizáciu s internetovým obchodom, partnerom alebo pobočkou (podľa nastavenia) a zatvorí sa. Aplikácia nezobrazí žiadne užívateľské okno. Akékoľvek hlásenie aplikácie sa zapisuje do logu udalostí počítača (EventLog).
/fileconfig:PATH Spustí aplikáciu s konkrétnym konfiguračným súborom kelp.cfg. Cestu konfiguračného súboru zadáte namiesto slova PATH. Viac o súbore kelp.cfg nájdete v článku Nastavenia - konfiguračné súbory

Príklad: "/fileconfig:D:\Uziv\Predaj\Janko\kelp.cfg"
/fileuserconfig:PATH Spustí aplikáciu s konkrétnym konfiguračným súborom kelpusr.cfg. Cestu konfiguračného súboru zadáte namiesto slova PATH. Viac o súbore kelpusr.cfg nájdete v článku Nastavenia - konfiguračné súbory

Príklad: "/fileuserconfig:D:\Uziv\Predaj\Janko\kelpusr.cfg"
/userlogin:LOGIN Namiesto slova LOGIN zadáte login užívateľa, ktorý chcete aby bol automaticky predvyplnený pri prihlásení.

Príklad: /userlogin:Jano
/netuser:JEDNOTKA SIETOVA_CESTA HESLO /user:UZIVATEL close Aplikácia namapuje disk s dátami aplikácie. Používa sa pri sieťovom riešení. Jednotlivé parametre znamenajú:
  • JEDNOTKA - je názov (písmeno) jednotky, pod ktorou sa dátové úložisko namapuje. Napríklad "K:"
  • SIETOVA_CESTA - je cesta k dátovému úložisku. Napríklad "\\server01\company\data\"
  • HESLO - je heslo užívateľa, ktorý má k dátovému úložisku prístup (nepovinný parameter)
  • UZIVATEL - je meno užívateľa, ktorý má k dátovému úložisku prístup (nepovinný parameter)
  • close - ak je tento parameter prítomný, tak aplikácia zabezpečí, že pri zatvorení aplikácie odpojí pripojené dátové úložisko.
Príkaz je vždy potrebné zapísať do úvodzoviek.
Príklad: "/netuse:K: \\server01\company\data\ Pass01 /user:janko.mrkvicka close"
/kodecr:KOD_POKLADNE Keď sa aplikácia spúšťa bez tohto parametra, používa ako kód pre pokladňu, ktorú automaticky aktivuje, názov počítača. Ak potrebujete na jednom počítači púšťať aplikáciu s rôznymi aktívnymi pokladňami, použijete tento parameter, aby ste definovali aký kód pokladne sa má použiť.
Viac sa o kóde pokladne dozviete v článku Nastavenia - POS on-line predaj.
/kodpc:KOD_POCITACA Aplikácia je spúšťaná na počítači a podľa názvu počítača si ukladá niektoré nastavenia (toto je využívané najmä pre sieťové a terminálové riešenie). Ak potrebujete presne definovať, s akým kódom (teda názvom) počítača sa má aplikácia spustiť, použijete tento parameter a namiesto KOD_POCITACA napíšete kód počítača.

Príklad: /kodpc:Pokladna03
/databasepath:DATABAZA Namiesto slova DATABAZA zadáte názov databázy, ktorá bude zobrazená ako prednastavené pri prihlásení. Tiež je možné zadať cestu k *.dbc súboru databázy. 
Toto sa využíva napríklad pri automatickom prihlásení, aby mal užívateľ istotu, že sa mu vždy otvorí rovnaká databáza (a nie naposledy prepnutá databáza).

Príklad: "/databasepath:Predajca 2009-2011"
/udrzba Aplikácia sa spustí, vykoná pravidelnú údržbu databázy (kontrola indexov, reindexácia a iné) a ukončí sa. Parameter sa používa najmä pri sieťovom riešení, kedy majú klientské stanice v nastaveniach zakázané vykonávať údržbu a vykonáva ju len server. Na serveri však z pravidla nikto nepracuje, preto sa v pravidelných úlohách nastaví spustenie aplikácie s týmto parametrom, aby sa údržba vykonala. 
  • Vykonanie pravidelnej údržby si vyžaduje, aby nikto s databázou nepracoval. Preto by sa mala naplánovať na nočnú hodinu a malo by sa zabezpečiť, aby boli všetky aplikácie vypnuté pri ukončení práce.
  • Pravidelnú údržbu je vhodné vykonávať v intervale aspoň každý tretí deň. So zvyšujúcou sa záťažou (množstvo nových dokladov) je vhodné vykonávať ju každý večer.
  • Pravidelná údržba má vplyv na výkonnosť práce s databázou.
/domainautologin Použitie parametra je možné len v doméne. Ak sa použije tento parameter, po spustení aplikácie sa aplikácia okamžite snaží do aplikácie prihlásiť pod kontom aktuálne prihláseného užívateľa. 
  • V nastaveniach musí byť povolené prihlasovanie cez doménu.
  • Užívatelia musia mať zviazané svoje účty v aplikácii s účtami v doméne.
/help
/pomoc
/?
/h
Spustí sa aplikácia a zároveň sa spustí internetová stránka s týmto návodom.
Write by Author / Vytvorené by